Archiwum Polityki

Siedliska

Zacznijmy od definicji tego, co nas przyrodniczo otacza. Środowisko to zespół czynników bezpośrednio wpływających na życie organizmu danego gatunku lub populacji. Siedlisko to całokształt warunków glebowych, wodnych, klimatycznych, presji człowieka w miejscu występowania określonego gatunku, zespołu lub formacji roślin (siedlisko zwierząt obejmuje również roślinność danego terenu).

Wobec małych rozmiarów Polski względem globalnych, a nawet kontynentalnych stref klimatycznych (mamy klimat umiarkowany, mało zmienny zarówno w układzie południkowym, jak i równoleżnikowym), główną przyczyną zróżnicowania rodzimych siedlisk jest poziom wilgotności gleby. Oto ich spis według tego kryterium:

• wody otwarte rzek i jezior,

• ławice, plaże, żwirowiska,

• szuwar (trzcinowy, turzycowy, oczeretowy), czyli pobrzeża wód,

• bagno,

• łęg,

• łąka,

• pole,

• nieużytek,

• las,

• tereny ruderalne i przemysłowe,

• zabudowa miasteczkowa, willowa i wiejska.

Przyrodnik Polityki Polityka. Przyrodnik Polityki. Nr 2. Wiosna. Inteligent na spacerze (90152) z dnia 25.04.2009; s. 4
Reklama