Regulamin usługi Polityka Cyfrowa

 

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Wydawcą Polityki Cyfrowej jest POLITYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, zwana dalej POLITYKĄ, z siedzibą przy ul. Słupeckiej 6, 02-309 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445981, NIP 7010363179, REGON 002169944 (zwana dalej „POLITYKĄ”). Użytkownik może kontaktować się z Wydawcą Polityki Cyfrowej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: cyfrowa@polityka.pl, telefonicznie pod numerem: (+48) 22 451 60 06 lub (+48) 22 451 61 33.
 2. Polityka Cyfrowa jest elektroniczną bazą danych spełniającą cechy utworu, udostępnianą użytkownikom jako usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144  Poz. 1204 z 2002 r.), stanowiąca jednocześnie treści cyfrowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Usługa udostępniana jest na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Na usługę (treści cyfrowe) pod nazwą Polityka Cyfrowa (zwane w dalszej części Regulaminu: „usługą Polityka Cyfrowa” lub „prenumeratą Polityki Cyfrowej”) składają się dwie oferty prenumeraty:
  • Prenumerata Standard Polityki Cyfrowej
  • Prenumerata Premium Polityki Cyfrowej

     4. W zakres prenumeraty Standard Polityki Cyfrowej wchodzą:

  • Dostęp do bieżącego wydania „POLITYKI” przez aplikację www,
  • Dostęp do bieżącego wydania „POLITYKI” poprzez strony artykułowe na portalu www.polityka.pl,
  • Dostęp do sześciu ostatnich archiwalnych wydań „POLITYKI” przez aplikację www,
  • Możliwość pobrania bieżącego wydania „POLITYKI” w formacie .pdf (e-wydanie),
  • Możliwość pobrania bieżącego wydania „POLITYKI” w formacie .epub (na e-czytniki),
  • Możliwość pobrania bieżącego wydania „POLITYKI” w formacie .mobi (na czytnik Kindle),
  • Możliwość pobrania 10 artykułów z bieżącego wydania „POLITYKI” w formacie .mp3,
  • Możliwość pobrania przysługujących wydań „POLITYKI” w aplikacjach na platformy iOS, Windows 10 oraz Android (do pobrania tylko z polskiego Google Play Store), po zalogowaniu się w nich loginem Polityki Cyfrowej,
  • Dostęp do bieżących wydań specjalnych „POLITYKI” przez aplikację www,
  • Dostęp do bieżących wydań specjalnych „POLITYKI” poprzez strony artykułowe na portalu www.polityka.pl,
  • Dostęp do pełnego Archiwum Internetowego tekstów POLITYKI od 2000 r.

 5. W zakres prenumeraty Premium Polityki Cyfrowej wchodzą:

  • Dostęp do bieżącego wydania „POLITYKI” przez aplikację www,
  • Dostęp do bieżącego wydania „POLITYKI” poprzez strony artykułowe na portalu www.polityka.pl,
  • Dostęp do sześciu ostatnich archiwalnych wydań „POLITYKI” przez aplikację www,
  • Możliwość pobrania bieżącego wydania „POLITYKI” w formacie .pdf (e-wydanie),
  • Możliwość pobrania bieżącego wydania „POLITYKI” w formacie .epub (na e-czytniki),
  • Możliwość pobrania bieżącego wydania „POLITYKI” w formacie .mobi (na czytnik Kindle),
  • Możliwość pobrania 10 artykułów z bieżącego wydania „POLITYKI” w formacie .mp3.,
  • Możliwość pobrania objętych prenumeratą wydań specjalnych „POLITYKI” w formatach .pdf, .epub i .mobi (przy czym w okresie próbnym prenumeraty za 1 zł użytkownikowi przysługują trzy archiwalne wydania specjalne, trzy bieżące wydania specjalne zostaną użytkownikowi przyznane w momencie uiszczenia pełnej opłaty w ramach prenumeraty na czas nieoznaczony),
  • Możliwość pobrania przysługujących wydań w aplikacjach na platformy iOS, Windows 10 oraz Android (do pobrania tylko z polskiego Google Play Store), po zalogowaniu się w nich loginem Polityki Cyfrowej,
  • Dostęp do bieżących wydań specjalnych „POLITYKI” przez aplikację www,
  • Dostęp do bieżących wydań specjalnych „POLITYKI” poprzez strony artykułowe na portalu www.polityka.pl,
  • Dostęp do pełnego Archiwum Internetowego tekstów POLITYKI od 2000 r.
 1. Zamówienia usługi Polityka Cyfrowa są przyjmowane przez stronę www.polityka.pl/cyfrowa.
 2. Usługa Polityka Cyfrowa jest dostępna na warunkach określonych niniejszym Regulaminem dla  użytkowników sieci Internet (bez ograniczeń terytorialnych), posiadających zdolność do czynności prawnych.
 3. Usługa Polityka Cyfrowa jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników serwisu www.polityka.pl.
 4. Przekazanie przez użytkownika loginu i hasła do usługi innym osobom jest zabronione.
 5. Usługa Polityka Cyfrowa obejmuje możliwość korzystania przez jednego użytkownika (osoby fizycznej) z Polityki Cyfrowej we wszystkich formach opisanych w ust. 4 oraz ust. 5 w zakresie opisanym w pkt. VII Regulaminu.
 6. Usługa Polityka Cyfrowa nie obejmuje korzystania z wydania „POLITYKI” oferowanego za pośrednictwem zewnętrznych dystrybutorów, upoważnionych przez POLITYKĘ (np. Amazon, Apple iTunes Store czy Publio).
 7. Zakup pojedynczych wydań lub prenumeraty „POLITYKI” u zewnętrznych dystrybutorów nie oznacza uzyskania dostępu do usługi Polityka Cyfrowa. 
 8. Usługa Polityka Cyfrowa jest dostępna dla klientów instytucjonalnych tylko na podstawie odrębnej Umowy zawartej z POLITYKĄ. W celu uzyskania informacji lub zawarcia umowy prosimy o kontakt na adres e-mail cyfrowa@polityka.pl.

 

II.  WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI POLITYKA CYFROWA

1. Korzystanie z usługi Polityka Cyfrowa wymaga spełnienia poniższych warunków technicznych:

  • połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe), offline można korzystać jedynie z pobranych lokalnie plików .pdf,  .epub, .mobi i .mp3, i
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie stron www na ekranie komputera: IE7+, FF3+, Chrome 8+, Safari 9+, Opera 8+, i
  • oprogramowanie umożliwiające czytanie plików: .pdf, .mp3, .epub, .mobi lub  
  • dostęp do urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) z systemem operacyjnym Android, iOS lub Windows10,
  • w przypadku aplikacji POLITYKI na platformę Android - dostęp do polskiego Google Play Store.

2. POLITYKA nie gwarantuje, że aplikacja www w ramach usługi Polityka Cyfrowa będzie dostępna przy korzystaniu ze środków     technicznych zawierających najnowsze wersje systemów operacyjnych opisanych w ust.1, dołoży jednak starań, aby aktualizować dostępność usługi w możliwe najkrótszym czasie.

3. Logowanie się do usługi Polityka Cyfrowa w aplikacji „POLITYKI” na iPhone oraz iPad wymaga posiadania aktualnej wersji aplikacji na urządzeniu i systemu operacyjnego iOS 7+.

 

III.  CENNIK

 1.  Ceny za prenumeratę Standard Polityki Cyfrowej:
  • 1,00 PLN - 14 dni – prenumerata na okres próbny w pierwszej umowie zawartej z użytkownikiem na czas nieoznaczony;
  • 18,99 PLN - co 30 dni – prenumerata na czas nieoznaczony; 
  • 18,99 PLN - 30 dni - prenumerata na czas oznaczony 30 dni;
  • 53,00 PLN - 90 dni – prenumerata na czas oznaczony 90 dni;
  • 199,00 PLN - 365 dni - prenumerata na czas oznaczony 365 dni.

      2. Ceny za prenumeratę Premium Polityki Cyfrowej:

  • 1,00 PLN - 14 dni – prenumerata na okres próbny w pierwszej umowie zawartej z użytkownikiem na czas nieoznaczony;
  • 25,00 PLN - co 30 dni – prenumerata na czas nieoznaczony; 
  • 25,00 PLN - 30 dni - prenumerata na czas oznaczony 30 dni;
  • 70,00 PLN - 90 dni – prenumerata na czas oznaczony 90 dni;
  • 265,00 PLN - 365 dni - prenumerata na czas oznaczony 365 dni;
  • 285,00 PLN – 400 dni – prenumerata na czas oznaczony 400 dni.
 1. Ceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Na wniosek użytkownika POLITYKA wystawia fakturę VAT.
 3. POLITYKA może dokonywać zmiany ceny Prenumeraty Polityki Cyfrowej w prenumeracie na czas nieoznaczony w trakcie trwania umowy, o czym zawiadomi użytkownika z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku braku wyraźnej akceptacji przez użytkownika zmiany ceny usługi Polityki Cyfrowej, umowa ulega rozwiązaniu.

 

IV. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.polityka.pl/cyfrowa i wysłanie go do realizacji w systemie elektronicznym udostępnianym przez POLITYKĘ.
 2. Zamówienie Polityki Cyfrowej na czas nieoznaczony jest możliwe dla użytkowników posiadających konta w serwisie PayPal – www.paypal.com, którego administratorem jest PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. (“PayPal Europe”) 22–24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
 3. Użytkownik, który złożył zamówienie zgodnie z postanowieniem ust. 1 powyżej oraz zamówienie to opłacił zgodnie z postanowieniami pkt V, uzyskuje dostęp do Prenumeraty Polityki Cyfrowej z chwilą potwierdzenia płatności i po wyrażeniu zgody na rozpoczęcie wykonywania usługi Polityka Cyfrowa przed upływem czternastodniowego okresu do odstąpienia od umowy Prenumeraty Polityki Cyfrowej i zaakceptowaniu utraty prawa do odstąpienia od umowy Prenumeraty Polityki Cyfrowej w związku z rozpoczęciem Prenumeraty Polityki Cyfrowej przed upływem okresu do odstąpienia od umowy.
 4. Dane udostępnione w formularzu zamówienia, w tym adres e-mail zostaną wykorzystane do realizacji złożonych zamówień oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów POLITYKI.  Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. nr 101/2002, poz. 928). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia. Polityka Prywatności POLITYKA dostępna jest na http://www.polityka.pl/opolityce/1508310,1.read
 5. POLITYKA nie zbiera i nie przechowuje danych o kartach kredytowych oraz nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych.
 6. POLITYKA zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia przy pomocy wszelkich dostępnych jej środków oraz na własny koszt. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia.  
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, POLITYKA zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić użytkownika, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.

 

V. SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

 1. Zapłatę za usługi użytkownik dokonuje płatnością elektroniczną (karta kredytowa lub e-przelew). Listy akceptowanych kart kredytowych oraz e-przelewów znajdują się:
  - Dla systemu PayU pod adresem:http://www.payu.pl/dla-kupujacych/wygoda
  - Dla systemu PayPal pod adresem: https://www.paypal.com/pl/
 2. W przypadku zamówienia prenumeraty Polityki Cyfrowej na czas nieoznaczony, płatności za usługę dokonywane są przez system PayPal, na warunkach określonych przez administratora tego systemu PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. (“PayPal Europe”) 22–24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Opłata w wysokości określonej w cenniku jest pobierana z konta użytkownika raz w miesiącu.  
 3. W przypadku zamówienia Polityki Cyfrowej na czas oznaczony, płatności za usługę dokonywane są przez system PayU.pl na warunkach określonych przez administratora tego systemu - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej.

 

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY PRENUMERATY POLITYKI CYFROWEJ.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRENUMERATY POLITYKI CYFROWEJ.

 1. Rozwiązanie umowy na czas oznaczony następuje z chwilą zakończenia okresu, na jaki została zawarta.
 2. Umowa zawarta na czas oznaczony nie ulega wypowiedzeniu przed końcem okresu, na jaki została zawarta, chyba że któraś ze stron umowy naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy prenumeraty na czas nieoznaczony w każdym czasie. Użytkownik wypowiada umowę poprzez anulowanie prenumeraty na koncie użytkownika w serwisie www.polityka.pl  lub nieopłacenie usługi w systemie PayPal.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez użytkownika, POLITYKA świadczy usługę prenumeraty Polityki Cyfrowej do końca okresu, za jaki użytkownik wniósł opłatę.
 5. POLITYKA jest uprawniona do wypowiedzenia umowy i anulowania usługi prenumeraty Polityki Cyfrowej w sytuacji, gdy użytkownik w sposób rażący naruszy postanowienia umowy w tym w szczególności warunki licencji opisanej w Rozdziale VII niniejszego Regulaminu.
 6. Zważywszy, że przedmiotem umowy Prenumeraty Polityki Cyfrowej są treści cyfrowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy Prenumeraty Polityki Cyfrowej przed upływem czternastodniowego okresu do odstąpienia od umowy. Jednocześnie użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z rozpoczęciem wykonywania umowy Prenumeraty Polityki Cyfrowej przed upływem czternastodniowego okresu do odstąpienia od umowy utraci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co pozostaje w zgodzie z  regulacją art. 38 pkt  13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

VII.  ZASADY KORZYSTANIA Z POLITYKI CYFROWEJ.

PRAWA AUTORSKIE WYDAWCY. ZAKRES UDZIELONEJ LICENCJI.

 1. Wszelkie utwory składające się na zawartość Polityki Cyfrowej podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (tj. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631) ( dalej Pr. Aut.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).
 2. Elektroniczne wydania tygodnika „POLITYKA”, jej wydawnictwa specjalne oraz Archiwum Internetowe są elektronicznymi bazami danych spełniającymi cechy utworów. Z uwagi na treść art. 23 Pr. Aut.  wyżej wymienione bazy nie podlegają korzystaniu w ramach dozwolonego użytku prywatnego za wyjątkiem własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.
 3. POLITYKA w ramach wykupionej prenumeraty udziela użytkownikowi licencji na korzystanie z elektronicznych wydań „POLITYKI” w zakresie zwielokrotnienia na komputerze lub urządzeniu mobilnym i bezterminowego przechowywania, jednakże (z zastrzeżeniem postanowień ust. 4),  bez prawa do rozpowszechnia oraz dalszego udostępniania innym osobom, w tym w szczególności bez możliwości przekazywania hasła i loginu do usługi Polityka Cyfrowa.
 4. Ponadto użytkownik może korzystać z utworów składających się na zawartość elektronicznego wydania „POLITYKI” poprzez używanie narzędzi, które POLITYKA umieszcza na stronachwww.polityka.pl  w celu stosowania odnośników (linków) do stron serwisów społecznościowych  (np. Fb, NK).
 5. Każde inne wykorzystanie utworów bez pisemnej zgody POLITYKI lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania (zwielokrotniania), dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Polityce Cyfrowej artykułów na aktualne tematy polityczne, gospodarcze lub religijne. Bezprawne korzystanie z utworów będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.
 6. POLITYKA informuje, że zawartość baz może być dodatkowo zabezpieczona za pomocą elektronicznych oznaczeń copyrigtowych, które nie są widoczne dla użytkownika, w tym w szczególności w technologii watermarking.
 7. Informacje na temat licencji na korzystanie z konkretnych chronionych prawem materiałów, udostępnianych w Polityce Cyfrowej, można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail:m.domagala@polityka.pl.

 

VIII.  REKLAMACJA USŁUGI

 1. POLITYKA dokłada wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania usługi Polityka Cyfrowa.   
 2. POLITYKA zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączania usługi w całości lub w części w związku z niezbędnymi pracami technicznymi, na czas trwania tych prac, a także prawo do wprowadzania nowych rozwiązań graficznych i funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania usługi Polityka Cyfrowa.
 3. Ewentualne reklamacje dotyczące usług winny być zgłaszane na adres e-mail: cyfrowa@polityka.pl lub na adres wydawcy podany w Rozdziale I ust. 1 Regulaminu  i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko oraz przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez POLITYKĘ  w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).
 4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania usługi winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail:cyfrowa@polityka.pl.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa Prenumeraty Polityki Cyfrowej zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.  
 2. Podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail uznaje się za właściwy do dokonywania wszelkich kontaktów, powiadomień i innych czynności związanych z wykonywaniem usług określonych niniejszym Regulaminem.
 3. POLITYKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. informuje, że w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w „Kodeksie dobrych praktyk wydawców prasy”, który został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izby Wydawców Prasy w dniu 16 listopada 2005 r. Kodeks dostępny jest pod adresem:http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2
 4. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub dochodzenia roszczeń przed sądem polubownym. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie www.polityka.pl/cyfrowa tj. od dnia 19 grudnia 2015 r.

 

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj