O Polityce

Konkurs o nagrodę Prezesa NBP

Polityka
Za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów.

 

Celem Konkursu jest podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych i promowanie prac najlepszych polskich ekonomistów na temat  głównych zadań banku centralnego.

Do Konkursu można zgłosić więcej niż jedną pracę jednego autora lub grupy autorów opublikowaną na terenie Polski w okresie 2 lat poprzedzających ogłoszenie Konkursu i w roku jego ogłoszenia.

Prawo zgłaszania prac do konkursu przysługuje:

 - Radom Wydziałów i Radom Naukowym Instytutów, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii.

 - Autorom prac, pod warunkiem dołączenia dwóch recenzji wspierających wniosek, przygotowanych niezależnie przez dwóch profesorów tytularnych.

 

Kapituła Konkursu może przyznać jedną nagrodę w wysokości 80.000 zł bądź wyróżnienie w wysokości 30.000 zł.

Prace można nadsyłać do 30 czerwca 2013 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na książkę

Szczegóły dotyczące Konkursu, w tym regulamin i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.nbp.pl/konkursy/2013/ksiazka

Reklama
Reklama