Regulamin konkursu „Lato z kryminałem”

I Postanowienia ogólne

§1. Regulamin określa warunki konkursu „Lato z kryminałem”, zwanego dalej Konkursem, przeprowadzanego na stronie internetowej www.polityka.pl w terminie od 21.07.2014 do 09.09.2014.

§2. Organizatorem merytorycznym Konkursu jest Polityka Sp. Z o.o. SKA, z siedzibą w Warszawie 02-309, ul. Słupecka 6, wydawca tygodnika „Polityka”, właściciel strony www.polityka.pl.

§3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora, pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu ani członkowie rodzin pracowników Organizatora ani tych podmiotów.

§4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu (i) realizacji konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców konkursu, (iii) realizacji nagród (iiii) marketingowym. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia odbiór nagrody. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§5. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§6. Jurorem w konkursie będzie Mariusz Czubaj – literaturoznawca, antropolog kulturowy, autor powieści kryminalnych. Profesor antropologii kultury w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W zakresie literatury kryminalnej łączy teorię z praktyką. Za powieść „21:37”, pierwszą z cyklu z profilerem Rudolfem Heinzem, otrzymał Nagrodę Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej i sensacyjnej 2008 r. „Martwe popołudnie”rozpoczyna kolejny cykl powieściowy z ekspertem do spraw bezpieczeństwa i specjalistą od poszukiwań zaginionych, Marcinem Hłaską. Kryminały Czubaja tłumaczono na angielski, niemiecki, turecki i ukraiński.

II. Zasady konkursu

§7. Na stronie internetowej www.polityka.pl zostanie zamieszczona informacja o Konkursie.

§8. Zadanie uczestnika Konkursu polega na napisaniu opowiadania kryminalnego, a następnie wysłaniu go na adres kryminal@polityka.pl w terminie wskazanym w §1.

§9. Opowiadanie kryminalne powinno być nie dłuższe niż 15000 znaków ze spacjami i wszystkimi znakami interpunkcyjnymi.

§10. Opowiadanie kryminalne może mieć dowolną formę literacką z zastrzeżeniem, że historia ma się toczyć latem.

§11. Konkursowi będzie towarzyszył blog Mariusza Czubaja. Każdy uczestnik konkursu będzie mógł poprzez bloga konsultować fragmenty swoich prac.

§12. Opowiadania kryminalne należy przesłać na adres mailowy: kryminal@polityka.pl do dnia 24 sierpnia.

§13. Wraz ze zgłoszeniem opowiadania kryminalnego należy przesłać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail, telefon).

§14. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi nie później niż 9 września.

§15. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca imiona, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz informację o uzyskanym przez nich prawie do nagrody, opublikowana będzie na stronie internetowej www.polityka.pl

III. Nagrody

§16. Nagrodami w konkursie są: publikacja opowiadania kryminalnego na stronie internetowej www.polityka.pl z profesjonalną recenzją Mariusza Czubaja oraz kolekcja kryminałów. Nagrodą w konkursie będzie też profesjonalny kurs pisania kryminałów w szkole Maszyny do Pisania – szkole pisania i agencji usług pisarskich (do wykorzystania w Warszawie do końca 2014 roku). Profil Maszyny do Pisania na Facebooku: tutaj.

A ponadto nagrody niespodzianki. Jakie? Nie zdradzimy. Suspens, jak w kryminale.

§17. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane do zwycięzcy pocztą na adres podany przez uczestnika Konkursu. Jeśli nagroda, przesłana zgodnie z niniejszym punktem, nie zostanie odebrana, Organizator będzie uprawniony do uznania, że osoba wygrywająca rezygnuje z nagrody.

§18. W przypadku niepodjęcia przez osobę uprawnioną nagrody w terminie 14 dni od postawienia nagrody do jej dyspozycji, prawo do nagrody wygasa.

III. Postanowienia końcowe

§19. Uczestnik Konkursu automatycznie akceptuje zapisy regulaminu.

§20. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację nadesłanych fragmentów lub/i całości opowiadania kryminalnego na potrzeby konkursu „Lato z kryminałem” na stronie www.polityka.pl oraz na blogu Mariusza Czubaja, a także na stronach innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy tym konkursie.  

§21. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do nadesłanego opowiadania kryminalnego. Ponadto oświadcza, że:

– opowiadanie kryminalne jest całkowicie oryginalne i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Organizatora

– opowiadanie kryminalne nigdy wcześniej nie było w całości publikowane

– prawa autorskie do opowiadania nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem

– wydawca ma prawo do dokonania w artykule koniecznych zmian, wynikających z opracowania redakcyjnego.

§22. Reklamacje należy nadsyłać pisemnie listem poleconym na adres Organizatora, w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.

§23. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie oraz na stronie www.polityka.pl.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj