O Polityce

Regulamin promocji: "Polityka" plus Legimi – Regulamin Dodatkowy

Polityka

 1. Organizator: POLITYKA Spółka z o.o S.K.A., z siedzibą w Warszawie 02-309, ul. Słupecka 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000445981, REGON: 002169944, NIP: 7010363179.

 1. Partner: Legimi S.A., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornickiej 330, 60-689, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000707323, REGON: 301031192, NIP: 778-146-08-97, o kapitale zakładowym w wysokości 138 224,80 zł

 1. Promocja: polega na przekazaniu przez Organizatora w imieniu Partnera, Kodu.

 • Promocją objęte są następujące pakiety Usługi:
  • Ebooki Legimi + Polityka (dostęp na 90 dni)
  • Pakiety prenumeraty cyfrowej „Polityki” + Legimi (dostęp na 90 dni)
 • Promocja trwa od 1.08.2022 do 31.10.2022 r.
 • W trakcie obowiązywania Promocji, jest nią objętych nie więcej niż 1500 pakietów. W czasie obowiązywania Promocji z akcji może skorzystać 1500 Uczestników.

 1. Usługa– usługa świadczona na rzecz Abonentów przez Partnerów na podstawie zawartej Umowy, polegająca na rozprowadzaniu pakietów przy wykorzystaniu Sieci, w sposób określony w Regulaminie lub Regulaminach dodatkowych wraz z usługami dodatkowymi. Usługa może być świadczona w sposób spersonalizowany.

 1. Kod: oznacza kod alfanumeryczny, umożliwiający korzystanie z serwisu Partnera przez okres 90 dni od dnia jego aktywacji.

 • Kod należy aktywować w czasie trwania promocji, do dnia 31.10.2022 r. włącznie.
 • Po upływie 90 dni od dnia zakupu pakietu Usługi objętego Promocją kod traci ważność i nie upoważnia do korzystania z usługi Partnera.
 • Uczestnik otrzyma Kod po zakupie pakietu Usługi objętego Promocją, w wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora na adres e-mail podany w czasie rejestracji w Usłudze.

 • Kod może zostać przeznaczony wyłącznie do aktywacji pakietów na stronie Partnera: https://www.legimi.pl/ebooki-na-prezent/
 • Kod może zostać aktywowany zgodnie z instrukcją zamieszczoną na https://www.polityka.pl/legimi
 • Kod nie podlega wymianie na świadczenia pieniężne lub inne usługi świadczone przez Organizatora jak i Partnera.
 • Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie w trakcie jej trwania, zgodnie z zasadą „jeden zakup pakietu = jeden kod”, jak również pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów Regulaminu.

 1. Uczestnik: Nowy Abonent (zgodnie z Regulaminem Ogólnym Świadczenia Usługi) lub dotychczasowy Abonent, który dokona zakupu pakietu Usługi objętego Promocją w czasie trwania Promocji.

 1. Korzystanie z Usługi odbywa się zgodnie z – Regulaminem Ogólnym Świadczenia Usługi (dostępnym pod adresem https://www.polityka.pl/opolityce/1500085,1,regulamin-korzystania-z-serwisu-politykapl.read).

 1. Korzystanie z usługi świadczonej przez Partnera odbywa się zgodnie z – Regulaminem świadczenia usług (dostępnym pod adresem https://www.legimi.pl/regulamin/).
Reklama
Reklama