Pomocnik Historyczny

Polska droga przez stalinizm

Pochód 1-majowy w Warszawie, 1955 r. Manifestanci niosą portrety ( od lewej) Bolesława Bieruta, Aleksandra Zawadzkiego, Józefa Cyrankiewicza oraz marszałka Konstantego Rokossowskiego. Pochód 1-majowy w Warszawie, 1955 r. Manifestanci niosą portrety ( od lewej) Bolesława Bieruta, Aleksandra Zawadzkiego, Józefa Cyrankiewicza oraz marszałka Konstantego Rokossowskiego. Zdzislaw Wdowiński / Forum
Dzieło Józefa Stalina było konstrukcją solidną. Zanim zajmiemy się w kolejnych artykułach poszczególnymi elementami tej budowli w powojennej Polsce, rzućmy okiem na całość.
Żołnierze Armii Czerwonej na ziemiach polskich, 1945 r.The Dmitri Baltermants Collection/Corbis Żołnierze Armii Czerwonej na ziemiach polskich, 1945 r.

Stalinizm.

Stalinizm można określić jako system oparty na upaństwowieniu gospodarki i rozciągnięciu – przy użyciu przemocy – kontroli państwa nad całym życiem społecznym (w najszerszym tego słowa znaczeniu) oraz na przejęciu omnipotentnego państwa w monopolistyczne władanie przez – scentralizowaną, zhierarchizowaną, opartą na zasadzie wodzowskiej – partię komunistyczną, która legitymizowała się wizją światowej rewolucji i spełnienia utopii. System ten, zarówno w swym oryginalnym sowieckim wydaniu jak i później, powstawał w trakcie ewolucji: w pierwszym przypadku wynikało to z faktu, iż nie był konceptem gotowym do użycia w momencie zdobycia władzy przez bolszewików; w pozostałych – gdyż stopniowość działań osłabiała opór przed jego wprowadzeniem lub też wynikała z układu sił na świecie.

Pod okiem Armii Czerwonej.

Można z całą pewnością stwierdzić, iż rozpoczęcie tej ewolucji w Polsce w zupełności zależne było od faktu, iż w wyniku przebiegu II wojny światowej na ziemie polskie weszła Armia Czerwona. Prawdopodobieństwo, że polscy komuniści – nawet wzmocnieni sojusznikami, których udało im się pozyskać – zdobyliby władzę bez obecności wojsk sowieckich i bez sowieckiego parasola ochronnego w stosunkach międzynarodowych, było bliskie zeru. Wymownie świadczy o tym fakt, że blisko dwa lata po uzyskaniu dominacji w państwie, dysponując wszystkimi środkami przymusu i propagandy, przy obecności wojsk NKWD i mając poparcie ościennego mocarstwa, Polska Partia Robotnicza wraz ze swymi aliantami uzyskała w referendum (czerwiec 1946 r.) nie więcej niż 1/4 głosów i musiała uciec się do sfałszowania wyników.

Pomocnik Historyczny „Stalinizm po polsku” (100053) z dnia 28.05.2012; CZYM BYŁ STALINIZM; s. 8
Reklama