Regulamin Quizu WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Quiz wiedzy o Unii Europejskiej, zwany dalej Quizem, organizowany jest przez POLITYKĘ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A, z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6, zwaną dalej POLITYKĄ.

2. Quiz rozpoczyna się 28 kwietnia z chwilą aktywowania formularza quizowego na stronie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/10l, i trwa do 4 maja (do godz. 23:59).

3. W Quizie przyznanych zostanie 10 egzemplarzy książki Roberta Menassego „Demokracja nie musi być narodowa” osobom, które odpowiedzą poprawnie na jak największą liczbę pytań w jak najkrótszym czasie.

4. Uczestnikiem Quizu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników POLITYKI oraz członków ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa. W przypadku, gdyby w wyniku weryfikacji okazało się, że uczestnik nie spełnił tego warunku, ale wygrał nagrodę – zostanie ona anulowana.

5. Quiz jest przeznaczony dla czytelników Tygodnika POLITYKA i użytkowników strony internetowej POLITYKI. Informacja o Quizie będzie ogłoszona na stronie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/10l 28 kwietnia i przeprowadzony zostanie na stronie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/10l.

ZASADY QUIZU

6. Quiz polega na udzieleniu odpowiedzi na stronie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/10l na 20 pytań dotyczących Unii Europejskiej. Nagrodzonych zostanie 10 osób, które jako pierwsze odpowiedzą poprawnie na jak najwięcej pytań Quizu do 4 maja 2014 roku do godziny 23:59. Jeśli więcej niż 10 osób odpowie poprawnie na wszystkie 20 pytań, decyduje dokładny czas, w którym odpowiedzi te zostały udzielone – nagrodę otrzyma ta osoba, która udzieliła wszystkich poprawnych odpowiedzi wcześniej. 

7. Aby wziąć udział w Quizie należy:

a. wejść na stronę http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/10l, zarejestrować się we wskazanym miejscu, a następnie zalogować i odpowiedzieć na 20 pytań.

b. w czasie rejestracji należy podać nazwę użytkownika, hasło, adres e-mailowy i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby tego quizu.

8. Jedna nagrodzona osoba w Quizie może otrzymać maksymalnie jeden egzemplarz książki Roberta Menassego „Demokracja nie musi być narodowa”.

9. Wyniki Quizu zostaną ogłoszone na stronie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/10l 5 maja poprzez podanie informacji o zakończonym Quizie i opublikowaniu nicków/nazwisk osób biorących w nim udział. Osoby, którym przyznano nagrodę, otrzymają także powiadomienie na adres e-mail, podany podczas rejestracji, i poproszone zostaną o podanie adresów pocztowych celem wysłania nagrody. Adresy te muszą znajdować się na terytorium Polski.

10. POLITYKA nie wysyła nagród poza granice Polski.

NAGRODY

11. W puli nagród jest 10 egzemplarzy książki Roberta Menassego „Demokracja nie musi być narodowa”.

12. Jeśli w podanym terminie (28–4 maja 2014) mniej niż 10 osób weźmie udział w quizie, wówczas nagrody zostaną niewykorzystane.

13. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

14. Uczestnikom Quizu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w kwotach pieniężnych.

15. Nagrody o wartości nieprzekraczającej 760,00 zł są zwolnione z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PDOF z dnia 26 lipca 1991 r.

16. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Quizu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

ZASTRZEŻENIA

17. Przez zarejestrowanie się uczestnicy potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i go akceptują.

18. Uczestnicy Quizu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez POLITYKĘ jako administratora danych w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia QUIZU, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez POLITYKĘ działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez POLITYKĘ, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 roku.

19. Uczestnicy Quizu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adresy: POLITYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, Warszawa 02-309 przy ul. Słupeckiej 6.

20. Regulamin jest opublikowany na stronie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/10l.

21. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Quizu.

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj