Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Paszporty POLITYKI

Regulamin plebiscytu: Wybierz ulubionego artystę z Paszportem POLITYKI

Polityka

REGULAMIN PLEBISCYTU

Wybierz ulubionego artystę z Paszportem POLITYKI

 • § 1. WARUNKI OGÓLNE

 1. Organizatorem plebiscytu „Wybierz ulubionego artystę z Paszportem POLITYKI” zwanego dalej jest Polityka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000445981, NIP 7010363179, REGON 00216994400000, (zwana dalej „Organizatorem”). Zasady Plebiscytu organizowanego celem promocji i reklamy towarów będących w ofercie Organizatora, oraz warunki uczestnictwa określają postanowienia niniejszego Regulaminu (dalej jako „Regulamin”).
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.polityka.pl/plebiscyt
 3. Plebiscyt jest organizowany w dniach od 26.10.2012 do 09.11.2022 r. do 00.00. Termin określony w zdaniu pierwszym powyżej jest ostatecznym terminem nadsyłania formularza. Przy zachowaniu terminu zgłoszenia udziału w plebsicycie znaczenie ma data wysłania formularza plebiscytowego.
 4. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia okresu trwania Plebiscytu.
 5. Uczestnik, przystępując do udziału w Plebiscycie zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Plebiscytu.
 6. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną i grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.).

 • § 2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

 1. Uczestnikiem Plebiscytu może być wyłącznie osoba fizyczna (dale jako „Uczestnik”). Uczestnikiem Plebiscytu może być ponadto osoba, która spełnia łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Plebiscycie, opisane w niniejszym Regulaminie,
  w szczególności w ust. 2 poniżej.
 2. W celu wzięcia udziału w Plebiscycie osoba, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna w Okresie trwania Plebiscytu:
 3. zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu,
 4. zalogować się do portalu polityka.pl
 5. w przypadku nie posiadania konta na polityka.pl, założyć je i podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail .
  zaznaczyć wybrane osoby w formularzu plebiscytowym na stronie www.polityka.pl/plebiscyt
 6. wysłać formularz z zaznaczeniami
 7. Plebiscyt polega na wskazaniu jednego ulubionego artysty w podanych siedmiu kategoriach. Można oddać głos tylko na jednego laureata w danej kategorii (literatura, film, sztuki wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna, teatr, kultura cyfrowa). Nie ma obowiązku oddawania głosu we wszystkich siedmiu kategoriach. Ważny głos oddaje się poprzez zaznaczenie zdjęcia z nazwiskiem wybranego laureata w formularzu plebiscytowym.
 8. Wypełniony formularz plebiscytowy zamieszczony na stronie polityka.pl/plebiscyt należy wysłać poprzez kliknięcie w ikonę „Wyślij”.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności głosowania, w celu uniknięcia oddawania więcej niż jednego głosu na jedną kategorię np. z tego samego adresu IP.

 • § 3. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

Finałowa lista wybranych artystów zostanie ogłoszona na łamach grudniowego wydania specjalnego „Niezbędnika Inteligenta” (na rynku od 7 grudnia 2022 r.), poświęconego trzem dekadom w polskiej kulturze oraz na polityka.pl/plebiscyt.

 • § 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora Plebiscytu w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w kolejności wpływania, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca, i zostanie przesłana Uczestnikowi listem poleconym na adres podany w reklamacji.
 3. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Uczestnika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • § 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Plebiscytu jest Organizator.
 2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Plebiscytu, a także w celu prowadzenia bezpośredniego marketingu własnych produktów i usług przez Organizatora plebiscytu. Podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci realizacji Plebiscytu (przyrzeczenie publiczne) m.in. wydania nagród i komunikacji z Uczestnikiem, w tym w celu promocji własnych produktów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 3. Uczestnikom Plebiscytu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartych o prawnie uzasadniony cel administratora danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na formę kontaktu w ramach marketingu bezpośredniego własnych produktów Administratora Danych, ww. zgoda dotycząca formy kontaktu w ramach marketingu bezpośredniego (kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zostać w każdym momencie cofnięta.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w ust. 2 powyżej.
 6. Dane będą przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem, w tym świadczącym usługi pocztowe i hostingowe.
 7. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Plebiscytu oraz prowadzenia działań marketingowych – do czasu wyrażenia sprzeciwu, a potem przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń i wykonania obowiązków określonych w przepisach prawa.

 • § 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie jedynie z ważnych przyczyn, co nie zwalnia go z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem plebiscytu do chwili zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
 2. W przypadku przedłużenia Plebiscytu, stosowna informacja zostanie podana co najmniej tydzień przed końcem Okresu trwania Plebiscytu na stronie internetowej Organizatora wraz ze zaktualizowanym Regulaminem.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zmian.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Treść niniejszego Regulaminu będzie również udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Plebiscytu w siedzibie Organizatora wskazanej w § 1 ust. 1 Regulaminu. Treść Regulaminu akcji będzie można również otrzymać pocztą wysyłając na podany wyżej adres kopertę z adresem zwrotnym i znaczkiem.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 25 października 2022 r.
Reklama

Czytaj także

null
Świat

NATO kilku prędkości? Pomysły trumpistów coraz bardziej szalone i coraz groźniejsze

Lepsza ochrona dla krajów więcej „płacących” – gorsza lub brak dla tych, którzy się ociągają. Tak według wojskowego doradcy Trumpa miałoby wyglądać NATO po reformie. Dawni członkowie trumpowskiej administracji mówią wprost: następna kadencja oznacza wyjście USA z Sojuszu i jego rozpad.

Marek Świerczyński, Polityka Insight
17.02.2024
Reklama