Nauka

Nowe modele zarządzania – kluczem do sukcesu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

Nowe modele zarządzania – kluczem do sukcesu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

Materiały promocyjne
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie dzięki projektowi „Modelowo Zarządzana Uczelnia” realizuje program rozwojowy w zakresie wdrożenia modeli zarządzania jakością w Uczelni i podniesienia kompetencji kadry kierowniczej. Zmiany są możliwe za sprawą wysokiej lokaty uzyskanej w konkursie otwartym ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Celem projektu „Modelowo Zarządzana Uczelnia” jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej. Działania projektu zakładają wdrożenie strategicznych, projakościowych modeli zarządzania uczelnią w zakresie jakości kształcenia, procesów dydaktycznych, procesów badawczych, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami i majątkiem. „W rezultacie nastąpi wdrożenie niezbędnych procesów operacyjnych, którym towarzyszyć będą dedykowane i sprofilowane pod potrzeby organizacji moduły informatyczne, z wykorzystaniem których nastąpi synergiczny wzrost jakości kształcenia, obsługi dydaktycznej i organizacyjnej naszych studentów”  - mówi prof. dr hab. Julian Auleytner, Rektor Uczelni Korczaka.

W projekcie realizowany jest „Program podnoszenia kompetencji kadry kierowniczej WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie w zakresie zarządzania uczelnią”, w którym już blisko 50 pracowników z grona kadry kierowniczej uczestniczyło w profesjonalnych szkoleniach zewnętrznych w zakresie m.in. zarządzania strategicznego, finansami, portfelami projektów. Zrealizowano także treningi w zakresie rozwoju kompetencji menedżerskich, komunikacyjnych i liderskich. Wkrótce ruszą specjalistyczne szkolenia wewnętrzne w zakresie pozyskiwania środków na cele rozwojowe, aplikowania o granty naukowo-badawcze, zarządzanie interdyscyplinarnymi kierunkami kształcenia czy zarządzania zrównoważonym rozwojem uczelni.

„Projekt jest dużym wyzwaniem, gdyż angażuje wielu interesariuszy Uczelni w sposób pośredni i bezpośredni. Wdrożenie optymalnych – aktualnych do wyzwań na poziomie globalnym i europejskim – modeli zarządzania w prywatnej uczelni z 20-letnią praktyką na polskim rynku szkolnictwa wyższego jest okazją do krytycznej analizy i redefinicji dotychczasowych procesów zarządzania. Jej wynik umożliwi władzom Uczelni podjęcie decyzji o priorytetyzacji zadań i realokacji zasobów Uczelni. Wysiłek, który realizujemy w sposób zespołowy, z udziałem wielu pracowników Uczelni, dedykowanych do projektu Kierowników Zadań i Ekspertów Zewnętrznych, finalnie przełoży się na osiągnięcie założonych celów i przyniesie wymierne korzyści dla całej Uczelni i jej studentów”komentuje Jerzy Nowak, Kierownik Projektu „Modelowo Zarządzana Uczelnia”.

„Strategicznym wyzwaniem dla uczelni wyższych w Polsce jest dynamiczny rozwój technologii informatycznych. Polski rynek szkolnictwa wyższego musi dorównać standardom międzynarodowym, dlatego WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, aby sprostać tym oczekiwaniom, wdraża zintegrowany system zarządzania organizacją klasy ERP, który będzie w pełni zintegrowany z System Obsługi Studiów i naszą platformą e-learningową” mówi prof. dr hab. Julian Auleytner. 

System klasy ERP wdrażany na Uczelni Korczaka składa się z 6 modułów tożsamych z wdrażanymi modelami zarządzania, m.in. Finanse i Księgowość, Kadry i Płace, Zarządzanie Badaniami. Uczelnia wdraża także nowy System Obsługi Studiów, który zbudowany będzie z 13 wyodrębnionych obszarów umożliwiających kompleksowe planowanie, zarządzanie, rozliczanie i raportowanie procesów dydaktycznych. Oprócz tradycyjnych procesów, system umożliwi realizację procesów zarządzania relacjami z studentami i absolwentami m.in. w zakresie praktyk, biura karier i monitorowania losów zawodowych.

Projekt „Modelowo Zarządzana Uczelnia” wprowadza zatem znaczne zmiany organizacyjne w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. „Nowy system zarządzania uczelnią klasy ERP sprawi, że wszystkie procesy operacyjne będą maksmymalnie zautomatyzowane i zestandaryzowane, co pozwoli wyeliminować pracę powtarzalną lub o podobnym zakresie, wykonywaną przez kilku pracowników. Zmiany, które wprowadzamy w naszej Uczelni mają umożliwić jeszcze lepsze zarządzanie organizacją, świadczenie usług edukacyjnych i obsługę studentów na wyższym poziomie” –  konkluduje prof. dr hab. Julian Auleytner, Rektor WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie. 

Więcej na temat projektu dostępne na stonie: www.modelowa.wspkorczak.eu

Projekt „Modelowo Zarządzana Uczelnia” realizowany jest na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Jego realizacja w latach 2013-2014 jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

..

 

Reklama

Czytaj także

Historia

Rozmowa z Davidem Martelo, uczestnikiem rewolucji goździków

O portugalskiej rewolucji goździków sprzed 45 lat opowiada jej uczestnik David Martelo.

Krzysztof Kubiak, Tadeusz Zawadzki
23.04.2019
Reklama