Nagrody Naukowe POLITYKI - finaliści
Poniżej przedstawiamy sylwetki tegorocznych nominowanych do stypendiów - Nagród Naukowych POLITYKI

KATEGORIA: NAUKI HUMANISTYCZNE

dr hab.  Marian Bielecki
Urodzony w 1975 roku. Literaturoznawca, adiunkt na Uniwersytecie  Wrocławskim.

Jest przekonany, że literatura – także polska – wciąż ma do spełnienia istotną społeczną rolę - może oswajać młodych ludzi z tym, co nierzadko sprawia problemy: z wielokulturowością, z przygodnością egzystencji, z koniecznością nieustannych wyborów, ze światem konsumpcji. Przez lata pracował w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu – i z tego właśnie miejsca przebił się do elity polskich humanistów, wydając 3 ważne książki (4-ta w druku). Jego największe osiągnięcia badawcze to reinterpretacja twórczości Gombrowicza, którą odczytał jako grę z kategorią płci oraz – refleksja nad historią literatury, którą traktuje jako dialog pisarzy (np. Gombrowicza z Miłoszem czy z Konwickim).  Podobno to najciekawsza koncepcja historycznoliteracka, jaka pojawiła w polskiej humanistyce w ostatnich dekadach!

dr n. hum.  Joanna Różyńska
Urodzona w 1978 roku. Jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim, pracuje także w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Z wykształcenia prawniczka, socjolożka, filozofka, bioetyczna. Zajmuje się naukową refleksją nad wyzwaniami współczesnej biologii i medycyny, etyką badań naukowych, a zwłaszcza - etyką powoływania ludzi do istnienia. Szczególnie mocno nurtuje ją problematyka moralnej odpowiedzialności rodziców za jakość życia przyszłych dzieci, której poświęcona była  jej rozprawa doktorska. „Krzywda istnienia” – to centrum jej zainteresowań, tytuł rozprawy doktorskiej, ale też pewnie inspiracja społecznikowskiej pasji, z której znana jest doktor  Różyńska.

dr inż. Michał Stangel
Urodzony w 1977 roku. Jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, architektem i urbanistą; laureatem 16 konkursów architektonicznych i autorem 30 opracowań dla obszarów poprzemysłowych na Śląsku. Zajmuje się zrównoważonym rozwojem miast. Dla wielu – powiada - ideałem domu wciąż jest willa pod lasem wyposażona w energooszczędne urządzenia. Ale czy możemy nazwać ekologicznym budynek, do którego dostać się można tylko samochodem? Jeśli w mieście wymarzonym - zrównoważonym, kompaktowym - sklepy, przedszkola i parki będziemy mieli w zasięgu ręki, to będziemy częściej poruszać się rowerem i pieszo. Dwutlenku węgla emitować będziemy mało, energii oszczędzać dużo. Słowem, będziemy zdrowsi i szczęśliwsi.

 

KATEGORIA: NAUKI SPOŁECZNE

dr  Jakub Growiec
Urodzony w 1981 roku. Pracuje jako adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz jako starszy ekonomista w Narodowym Banku Polskim. Jego badania skupiają się na źródłach długookresowego wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów. Od czasów rewolucji przemysłowej – powiada - obserwujemy na świecie powszechny wzrost gospodarczy; dlaczego mimo to jedne kraje rozwijają się szybciej od innych, skąd wynika różnica w ich aktualnym poziomie bogactwa? Doktor Growiec w badaniach łączy teorię z empirią, matematykę z ekonomią, uwzględnia wątki socjologiczne. Jest środowiskowym autorytetem - jednym z animatorów unikalnej platformy naukowej, gromadzącej trzydziestolatków z całego świata, pracujących naukowo w dziedzinie ekonomii.

dr hab. Tomasz Niedzielski
Urodzony w  1980 roku. Pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim  i  w Centrum Badań Kosmicznych PAN, jest adiunktem z habilitacją. Z wykształcenia  matematyk, geograf, kartograf, hydrolog. Jest autorem  programów  komputerowych do nawigacji robotów podwodnych i autorem map wybranych obszarów Grzbietu Śródatlantyckiego. W centrum jego zainteresowań jest jedno z najciekawszych zjawisk przyrodniczych: El Nino oraz La Nina – prądy na Pacyfiku. Oba zjawiska wpływają na globalną dynamikę Ziemi. Podczas nich znacząco wydłuża się lub skraca doba ziemska. Ma to wpływ na nawigację w przestrzeni międzyplanetarnej i utrzymywanie czasu.  Prądy strumieniowe wydłużają lub skracają lot samolotem i mogą wpływać na bezpieczeństwo ruchu. Zmieniają one klimat w wielu obszarach Ziemi, wpływają w tym względzie nawet na Polskę. W swojej pracy – najkrócej rzecz ujmując – dokor Niedzielski skupia się na konstruowaniu metod prognozowania tego wszystkiego, co nam ze strony El Nino i La Nina grozi.

dr Marta Soniewicka
Urodzona w  1980 roku. Jest adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim, prawniczką, przygotowuje też doktorat z filozofii. Zajmuje się bioetyką, zwłaszcza tak zwaną odpowiedzialnością prokreacyjną,  oraz  zagadnieniami sprawiedliwości globalnej. Epoka globalizacji, rozmywając granice państw narodowych, uzmysławia dziś wagę słusznego podziału dóbr i wymiaru sprawiedliwości w skali światowej - zwłaszcza za zbrodnie przeciw ludzkości. Jak mówi, dzięki studiom filozoficznym odkryła pasję pracy naukowej –myślenia i tworzenia. Studia prawnicze skierowały tę pasję na problematykę życia społecznego.

dr Piotr Sorokowski
Urodzony w 1980 roku. Adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim, psycholog.

Jak twierdzi, poważne analizy wykazały, iż amerykański student ma kilkaset razy większe szanse, aby stać się obiektem badań, niż jakakolwiek osoba spoza kręgu cywilizacji zachodniej. Stara się więc uzupełnić wiedzę dotyczącą pozostałych 83 proc. ludzi. W ostatnich latach prowadził badania wśród plemion Himba (Namibia) i Yali (Papua Zachodnia). Zainicjował i koordynuje pracę międzynarodowej grupy badawczej zrzeszającej 40 naukowców z 27 krajów. Które ze swoich badań międzykulturowych uważa za najciekawsze? Dane zebrane wśród ludu Himba wykazały, że reguła, iż mężczyznom podobają się kobiety niższe, a kobietom mężczyźni wyżsi od nich, nie jest uniwersalna. Jego dokonania wzbudziły zainteresowanie mediów i były popularyzowane  m.in. w audycjach  BBC oraz takich czasopismach jak „New Scientist”  i „Psychology Today”, a skojarzenia młodego badacza z Bronisławem Malinowskim nie należą do rzadkości.

 

KATEGORIA: NAUKI O ŻYCIU

dr n. med. Adrian Doroszko
Urodzony w 1981 roku. Asystent w Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Jest klinicystą i eksperymentatorem.  Przedmiotem jego zainteresowań jest między innymi  rozwój niewydolności serca po zawale, nadciśnienie tętnicze u osób młodych, oporność na aspirynę stosowaną w profilaktyce zawału i udaru, a także ocena uszkodzenia układu krążenia, będącego determinantą przeżywalności dzieci z ostrą białaczką. Jego badania naukowe obejmujące poszukiwanie mechanizmów układu krążenia wpisują się w aktualne światowe trendy mające na celu zmniejszenie śmiertelności u osób z chorobami serca.

dr n. med. Wojciech Fendler
Urodzony w 1982 roku. Asystent na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.  

Już jako student interesował się  analizą statystyczną. Połączywszy umiejętności obliczeniowe z wiedzą kliniczną, rozpoczął pracę naukową początkowo skoncentrowaną na neonatologii, a następnie na genetyce cukrzycy wieku rozwojowego. Badania umożliwiły odszukiwanie pacjentów o nietypowym podłożu choroby, co pozwala na optymalizację terapii, a także oszacowanie ryzyka choroby u potomstwa. Jego dotychczasowe osiągnięcia pokazują, że działalność naukową w pediatrii można z powodzeniem  prowadzić na światowym poziomie również w naszym kraju.

dr Agnieszka Jaźwa
Urodzona w 1978 roku. Jest adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim, medykiem, biologiem i biotechnologiem.

Interesują ją mechanizmy, pozwalające komórkom na przeżycie w warunkach poważnie życiu zagrażających – tak  zwanego stresu oksydacyjnego. Stan taki obserwuje się między innymi w chorobach układu krążenia. Przy leczeniu zawału serca czy udaru mózgu nie wystarczają klasyczne metody farmakologiczne i chirurgiczne. Jednym z kierunków badań medycyny regeneracyjnej jest terapia genowa i komórkowa – technologia, polegająca na wprowadzeniu do komórki prawidłowo działającego genu w celu poprawy lub nadania komórce nowej funkcji. To właśnie pole zainteresowań doktor Agnieszki Jaźwy.

 

 

KATEGORIA: NAUKI ŚCISŁE

dr inż. Przemysław Biecek
Urodzony w 1979 roku. Adiunkt i kierownik zakładu na Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalista biostatystyki - jak powiada -  punktu wspólnego matematyki, informatyki, biologii obliczeniowej i medycyny. Doktor Biecek buduje narzędzia analizy danych, odpowiadając na specyficzne problemy lekarzy lub biologów. Jego praca znalazła zastosowanie w onkologii przy prognozowaniu ryzyka nawrotu raka, transplantologii czy leczeniu osteoporozy. We wszystkich tych projektach równie ważna jak talent naukowy,  była chęć i umiejętność porozumienia się naukowców reprezentujących odległe od siebie dziedziny. Doktor Biecek napisał dwa podręczniki poświęcone obliczeniowej analizie danych.

dr Adam Lewera
Urodzony w 1975 roku. Adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim.

W centrum jego zainteresowania leży zastosowanie ogniw paliwowych jako nowych źródeł energii. Jest to szczególnie istotny problem w obliczu kurczących się zasobów paliw kopalnych. To właśnie ogniwa paliwowe zasilane paliwami płynnymi mogą w przyszłości rozwiązać problem deficytu energii i bilansu dwutlenku węgla w atmosferze. Największym osiągnięciem doktora Lewery w tej dziedzinie było odkrycie związku między wydajnością reakcji, w której produkowana jest energia elektryczna, a geometrią nanostruktury katalizatora. O wadze tego odkrycia świadczy fakt, że opublikowana w 2006 roku praca, w której zostało ono przedstawione, była cytowana już 110 razy w literaturze naukowej.

dr n. farmaceutycznych Michał Piotr Marszałł
Urodzony w 1977 roku. Pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika  w Toruniu - Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.

Jest adiunktem, pełniącym obowiązki kierownika. Jak  mówi, jego prawdziwa przygoda z nauką zaczęła się podczas pobytu w USA, gdy  podjął badania nad opracowaniem nowej techniki, opartej na zastosowaniu kulek magnetycznych do szybkiej i sprawnej izolacji związków małocząsteczkowych oraz białek. Obecnie prowadzi intensywne badania nad inhibitorami białka Hsp90, które pośrednio uczestniczy w regulacji cyklu komórkowego, również komórek nowotworowych. Głównym celem naukowym jest tu identyfikacja pewnych związków w moczu jako nowych, potencjalnych biomarkerów nowotworu prostaty. Projekt wpisuje się w światowe trendy badawcze na pograniczu metabolomiki, diagnostyki medycznej oraz farmakologii.

 

KATEGORIA: NAUKI TECHNICZNE

dr inż. Piotr Bilski
Urodzony w 1977 roku. Pracuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Ogromny postęp w dziedzinie technik komputerowych pozwala na coraz większy udział inteligentnych maszyn w ludzkim życiu, czyniąc je bezpieczniejszym i wygodniejszym. Doktor inżynier Piotr Bilski specjalizuje się w badaniach z zakresu informatyki i jej zastosowań w elektronice.  Zajmuje się projektowaniem i implementacją algorytmów sztucznej inteligencji do klasyfikacji obiektów. Przykładowe obiekty w tych badaniach, to maszyny elektryczne (np. silniki), serwomechanizmy (np. elementy robotów), układy elektroniczne (np. filtry analogowe). Opracowywana przez niego teoria może mieć zastosowanie w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, medycznych czy technicznych. Bardzo aktywna działalność badawcza nie przeszkadza doktorowi Bilskiemu w rozległej działalności dydaktycznej i organizacyjnej. W swojej uczelni jest prodziekanem do spraw dydaktyki.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną