Rynek

Ulga dla młodych a możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w PIT 2021

Ulga dla młodych a możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w PIT 2021 Ulga dla młodych a możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w PIT 2021 mat. pr.
Liczna grupa podatników rozliczających PIT za rok 2020 skorzysta z preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób, czyli z tzw. ulgi dla młodych. Liczna grupa podatników uzyskuje także dochody z tytułu umowy o pracę, w której ramach dochodzi do przenoszenia praw autorskich, co daje możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów. Te dwie preferencje podatkowe są ze sobą powiązane.

Zasady stosowania ulgi dla młodych

To, co potocznie nazywane jest ulgą dla młodych, tak naprawdę jest klasycznym przykładem zwolnienia podatkowego. Jak bowiem wskazuje art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy (tj. zawartych z przedsiębiorcą), uzyskane przez podatnika do czasu ukończenia 26 roku życia – w wysokości nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł w roku podatkowym.

Z treści przepisu jednoznacznie wynika, że ulga dla młodych obejmuje konkretne, wymienione źródła przychodów. Przykładowo ze zwolnienia nie można skorzystać w zakresie przychodów pochodzących z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z zysków kapitałowych.

Równie istotne jest, że zwolnienie podatkowe wynikające z ulgi dla młodych jest limitowane, ponieważ z preferencji można skorzystać tylko, gdy kwota przychodu w roku podatkowym nie przekroczyła 85 528 zł. Nadwyżka ponad tę kwotę będzie w zeznaniu PIT 2021 opodatkowana.

Warto także wspomnieć, że w zakresie przychodów korzystających z ulgi dla młodych nie ma możliwości naliczania kosztów uzyskania przychodów.

Zasadniczo podatnicy uzyskujący przychody ze stosunku pracy czy też umowy zlecenia mają prawo do ustalania stałych kosztów podatkowych. Jednak w sytuacji podatnika uprawnionego do ulgi dla młodych należy pamiętać o regulacji zawartej w art 22 ust. 3b ustawy PIT. Przepis ten głosi, że w przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu.

Zauważmy, że gdyby nie treść powyższego przepisu podatnik mógłby, rozliczając PITy 2021, jednocześnie skorzystać ze zwolnienia w ramach ulgi dla młodych oraz naliczać koszty uzyskania przychodu, które w późniejszym okresie (po utracie prawa do ulgi) mogłyby zostać rozliczone jako strata podatkowa.

Przepisy wprowadzające ulgę dla młodych weszły w życie 1 sierpnia 2019 roku. Od 2021 mogą z niej skorzystać także osoby, które osiągają przychód z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego i nie ukończyły 26. roku życia. Ulgę wpisujemy w załączniku PIT-O dołączanego do PIT-37.

Koszty uzyskania przychodu przy przeniesieniu praw autorskich

Podatnik korzystający z ulgi dla młodych może dodatkowo uzyskiwać przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich na rzecz swojego pracodawcy. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia, gdy w ramach stosunku pracy podatnik tworzy utwór, do którego ma prawa autorskie.

Przenosząc prawa autorskie do utworu na rzecz pracodawcy, podatnik ma możliwość skorzystania w zeznaniu PIT 2021 r. z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. W myśl bowiem art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT:

„Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami”.

Pamiętaj, że ulgę dla młodych rozliczysz także wypełniając PIT 2021 online.


Ulga dla młodych a 50% koszty uzyskania w rozliczeniu PIT 2021

Powracając do zagadnienia związków pomiędzy ulgą dla młodych oraz 50% kosztów uzyskania należy podkreślić, że w kontekście rozliczenia podatkowego są one ze sobą powiązane.

Otóż jak głosi art. 22 ust. 9aa ustawy PIT w przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (ulga dla młodych), suma łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Przypomnijmy, że ulga dla młodych jest zwolnieniem limitowanym do kwoty 85 528 zł. Jeżeli w ciągu roku podatnik uzyska przychód ponad ten limit, to jest on co do nadwyżki, opodatkowany na zasadach ogólnych.

Podobnie limitowane są koszty uzyskania przychodu przy przeniesieniu praw autorskich. Jak podaje art. 22 ust. 9a ustawy PIT w danym roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, tj. kwoty 85 528 zł.

W kontekście art. 22 ust. 9aa ustawy PIT suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla młodych oraz łącznych 50% kosztów uzyskania przychodu nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł. Nie jest zatem możliwe, aby podatnik wykorzystał w całości limit ulgi dla młodych, a następnie w całości podwyższone koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że w przypadku, gdy osoba fizyczna utraci prawo do ulgi dla młodych na skutek przekroczenia w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, to w dalszej części roku nie ma prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

Przykład:

W 2020 r. podatnik pracujący na podstawie umowy o pracę korzysta z ulgi dla młodych ze względu na wiek poniżej 26 roku życia. W sierpniu 2020 r. przychody pracownika przekroczyły 85 528 zł.

Natomiast w listopadzie 2020 r. podatnik uzyskał przychód z tytułu przeniesienia praw autorskich do wytworzonego w pracy utworu. W tych okolicznościach w zeznaniu PIT za 2020 r. podatnik nie może skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich, ponieważ zastosowanie ulgi dla młodych w pełnej wysokości, tj. 85 528 zł, wyczerpało limit.

W świetle powyższego należy zawsze mieć na uwadze korelację, jaka występuje pomiędzy ulgą dla młodych a 50% kosztami uzyskania przychodów z tytułu rozporządzania prawami autorskimi do utworu. Łącznikiem tych dwóch preferencji podatkowych jest art. 22 ust. 9aa ustawy PIT, który ustanawia dla nich wspólny limit wynoszący 85 528 zł w roku podatkowym.

Zarówno podatnicy rozliczający PIT za 2020 rok, jak i ci, którzy będą w 2021 roku osiągać jednocześnie przychody zwolnione od podatku w ramach ulgi dla młodych i przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich, powinni pamiętać o wzajemnym wpływie tych preferencji podatkowych oraz wspólnym limicie – podkreśla ekspert podatkowy firmy PITax.pl Łatwe Podatki, Marcin Sądej.

Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czytaj także

Fotoreportaże

Indyjska tragedia: kto zawinił

Hindusi żyją w kraju, który każdego dnia odsłania całe piękno i nędzę istnienia. Niczego nie ukrywa – teraz w pandemii również własnej śmierci.

Paulina Wilk
13.05.2021
Reklama