Archiwum Polityki

Paradoksy

Nie jest prawdą, że wyrok zapadły w wyniku odwołania od orzeczenia kolegium ds. wykroczeń wniesionego m.in. przez Bronisława Komorowskiego uzasadniłem faktem, że oskarżeni pogardzali narodem polskim [nota „Paradoksy sędziego Kryże”, POLITYKA 41 o wznowionym procesie FOZZ – red.]. Przeciwnie, oskarżeni zostali w wyroku uwolnieni od tej części zarzutu przypisanego im przez kolegium, co znalazło swój wyraz w ustnym uzasadnieniu (pisemnego nie sporządzałem).

Andrzej Kryże,

Warszawa

Polityka 47.2002 (2377) z dnia 23.11.2002; Listy; s. 88
Reklama