O Polityce

Informacje dla akcjonariuszy

Polityka.pl Polityka.pl Polityka
POLITYKA, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., jest wydawcą dwóch tytułów prasowych oraz tematycznych, regularnie ukazujących się wydawnictw specjalnych.

POLITYKA spółka z o.o. S.K.A.

ul. Słupecka 6
02-309 Warszawa 22
skr. pocztowa 13

KRS: 0000445981
NIP: 7010363179
REGON: 002169944

Dane spółki przechowuje Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 152 740,00 zł

Informacje dla akcjonariuszy

26 października 2020 r. Drugie wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji

Zarząd komplementariusza spółki Polityka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000445981 („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki po raz drugi do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Słupecka 6 (02-309 Warszawa) w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00–17:00.

Wezwanie zostało również wysłane indywidualnie do każdego akcjonariusza drogą elektroniczną.

29 września 2020 r. Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji

Zarząd komplementariusza spółki Polityka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000445981 („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki po raz pierwszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Słupecka 6 (02-309 Warszawa), w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00–17:00.

Wezwanie zostało również wysłane indywidualnie do każdego akcjonariusza drogą elektroniczną.

Reklama
Reklama