O Polityce

Regulamin korzystania z serwisu Polityka.pl

I. Postanowienia wstępne

 1. Wydawcą serwisu internetowego Polityka.pl („Serwis”) jest Polityka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słupeckiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445981, NIP 7010363179, REGON 002169944, (dalej „Polityka”). Serwis umieszczony jest w domenie polityka.pl pod adresem URL: http://www.polityka.pl.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu
 • połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
 • oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.d) minimalna szerokość ekranu, do jakiego dopasowuje się strona bez utraty funkcjonalności wynosi 300 px.

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga przestrzegania postanowień właściwych regulaminów. Warunki uczestnictwa w forum dyskusyjnym pod notkami blogowymi (pod adresem URL: https://polityka.pl/blogi) określa „Regulamin uczestnictwa w forum internetowym”.

 1. Usługi udostępniane w Serwisie mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Nadto korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w Serwisie może wymagać rejestracji użytkownika.

 1. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Konsumentom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w informacji pn. „Polityka Prywatności”.

II. Serwis (zawartość)

 1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, w tym również materiałów ukazujących się w wydaniach drukowanych wydawnictw Polityki oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności blogów, forum dyskusyjnego, archiwum, podkastów, artykułów w wersji audio oraz newsletterów Polityki. W ramach Serwisu udostępniane są między innymi
 • drukowane wydanie tygodnika „Polityka”, wpisanego do rejestru prasy pod numerem Pr 3609, sprowadzone do postaci elektronicznej;
 • wydawany jedynie w formie elektronicznej dziennik „www.polityka.pl”, wpisany do rejestru prasy pod numerem Pr 17 399;
 • blogi i komentarze do blogów – treści w nich zawarte są elementem odrębnym od wyżej wymienionych tytułów prasowych i nie podlegają redagowaniu przez redakcje. Są odzwierciedleniem poglądów ich autorów i autorów komentarzy. Polityka, jako wydawca, ani redaktorzy naczelni poszczególnych redakcji jej tytułów prasowych nie kontrolują tych treści przed ich udostępnieniem w tej części Serwisu, ani nie decydują o ich udostępnieniu;
 • ogłoszenia i reklamy - zamieszczane na zlecenie osób trzecich treści nie pochodzące od redakcji.

 1. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Polityki, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Polityki lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Politykę w Serwisie.

 1. Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (tj. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

 1. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

 1. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Polityki lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Serwisie aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

 1. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Serwisie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: sadowska@polityka.pl

 1. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Serwisie, pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.

 1. Ogłoszenia i reklamy, o których mowa w pkt II.1., mogą być kontrolowane przez Politykę przed ich udostępnieniem w Serwisie, co do ich zgodności z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i innymi wymaganiami określonymi szczegółowo w „Warunkach publikacji reklam w serwisie www.polityka.pl”. Niektóre spośród nich mogą być jednak wyświetlone na ekranie użytkownika przez podmioty trzecie, poza kontrolą Polityki. Polityka dokłada wszelkich starań, aby reklamy sprzeczne z „Warunkami publikacji reklam w serwisie www.polityka.pl” nie mogły być udostępnione na ekranie użytkownika Serwisu.

 1. W wypadku stwierdzenia przez użytkownika, że reklama wyświetlająca się w czasie korzystania z Serwisu jest sprzeczna z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, użytkownik może zgłosić fakt takiego naruszenia pod adresem: reklama@polityka.pl załączając plik ze zrzutem ekranu.

III. Postanowienia końcowe

 1. Polityka dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Polityki.

 1. Polityka zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail: internet@polityka.pl. i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych); przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Politykę w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).

 1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: internet@polityka.pl.

 1. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu tj. od dnia 1.07.2017

 1. Polityka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Serwisu.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama