Regulamin korzystania z serwisu Polityka.pl

REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO POLITYKA.PL („Regulamin”)

I. Postanowienia wstępne

 1. Wydawcą serwisu internetowego Polityka.pl („Serwis”) jest Polityka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słupeckiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445981, NIP 7010363179, REGON 002169944, (dalej „Polityka”). Serwis umieszczony jest w domenie polityka.pl pod adresem URL: http://www.polityka.pl.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
  1. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
  3. oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.d) minimalna szerokość ekranu , do jakiego dopasowuje się strona bez utraty funkcjonalności wynosi 300 px.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga przestrzegania postanowień właściwych regulaminów. Warunki uczestnictwa w forum dyskusyjnym udostępnianym w Serwisie pod adresem URL: http://forum.polityka.pl określa „Regulamin uczestnictwa w forum internetowym”. Postanowienia tego regulaminu stosuje się odpowiednio do umieszczania komentarzy na blogach, pod adresem URL: http://polityka.pl/blogi.
 4. Usługi udostępniane w Serwisie mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Nadto korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w Serwisie może wymagać rejestracji użytkownika.
 5. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w informacji pn. „Polityka Prywatności”.

II. Serwis (zawartość)

 1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, w tym również materiałów ukazujących się w wydaniach drukowanych wydawnictw Polityki oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności blogów, forum dyskusyjnego, archiwum oraz newsletterów Polityki. W ramach Serwisu udostępniane są między innymi:
  1. drukowane wydanie tygodnika „Polityka”, wpisanego do rejestru prasy pod numerem Pr 3609, sprowadzone do postaci elektronicznej;
  2. drukowane wydanie dwutygodnika „Forum”, wpisanego do rejestru prasy pod numerem Pr 2264, sprowadzone do postaci elektronicznej;
  3. wydawany jedynie w formie elektronicznej dziennik „www.polityka.pl”, wpisany do rejestru prasy pod numerem Pr 17 399;
  4. blogi i komentarze do blogów oraz komentarze w ramach forum dyskusyjnego – treści w nich zawarte są elementem odrębnym od wyżej wymienionych tytułów prasowych i nie podlegają redagowaniu przez redakcje. Są odzwierciedleniem poglądów ich autorów i autorów komentarzy. Polityka, jako wydawca, ani redaktorzy naczelni poszczególnych redakcji jej tytułów prasowych nie kontrolują tych treści przed ich udostępnieniem w tej części Serwisu, ani nie decydują o ich udostępnieniu;
  5. ogłoszenia i reklamy - zamieszczane na zlecenie osób trzecich treści nie pochodzące od redakcji.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Polityki, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Polityki lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Politykę w Serwisie.
 3. Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).
 4. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 5. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Polityki lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Serwisie aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.
 6. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Serwisie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: m.domagala@polityka.pl
 7. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Serwisie, pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.
 8. Ogłoszenia i reklamy, o których mowa w pkt II.1.5, są co do zasady kontrolowane przez Politykę przed ich udostępnieniem w Serwisie, co do ich zgodności z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i innymi wymaganiami określonymi szczegółowo w „Warunkach publikacji reklam w serwisie www.polityka.pl”, udostępnianych pod adresem: http://www.polityka.pl/opolityce/1500085,1,regulamin-korzystania-z-serwisu-politykapl.read. Niektóre spośród nich mogą być jednak wyświetlone na ekranie użytkownika przez podmioty trzecie, poza kontrolą Polityki. Polityka dokłada wszelkich starań, aby reklamy sprzeczne z „Warunkach publikacji reklam w serwisie www.polityka.pl” nie mogły być udostępnione na ekranie użytkownika Serwisu. W wypadku stwierdzenia przez użytkownika, że reklama wyświetlająca się w czasie korzystania z Serwisu jest sprzeczna z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, użytkownik może zgłosić fakt takiego naruszenia pod adresem: internet@polityka.pl załączając plik ze zrzutem ekranu.

III. Postanowienia końcowe.

 1. Polityka dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Polityki.
 2. Polityka zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.
 3. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail: internet@polityka.pl. i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych),; przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Politykę w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).
 4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: internet@polityka.pl.
 5. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu tj. od dnia 1.07.2017
 6. Polityka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Serwisu.

Czytaj także

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj