Archiwum Polityki

Dlaczego tekst prasowy?

Komentarz metodyczny

Na prezentowany materiał składają się trzy sekwencje. Ich tematy to: referendum, obywatelstwo Unii Europejskiej, wspólny europejski rynek. Każda sekwencja podzielona jest na trzy części, wyróżnione podtytułami. Ich kolejność wyznacza dydaktyczna logika; pierwsze stanowią wprowadzenie do tematu, służą uporządkowaniu posiadanej przez uczniów wiedzy, kolejne poszerzają zasób wiadomości, wskazują na inne ważne aspekty zagadnienia, co nie oznacza oczywiście, że je wyczerpują. Obok zadań typowych dla pracy z tekstem uczniowie znajdą tu propozycje pracy kreatywnej, zachętę do przeprowadzenia dyskusji nie tylko w klasie, ale również w lokalnym środowisku. Niektóre polecenia angażują ich emocje, inne pozwalają na spokojne przeanalizowanie danej kwestii.

Wszystkie sekwencje zbudowane są wokół artykułów „Polityki”, zamieszczonych w tygodniku w ostatnich miesiącach i dostępnych nadal w tradycyjnych bibliotekach oraz na stronie www.polityka.onet.pl w rubryce Archiwum.

W mniejszym stopniu tekstami prasowymi posłużono się w części poświęconej referendum, co wynika ze specyfiki tematu. Nadal nie są znane procedury głosowania. Autorzy są jednak przekonani, iż kwestii tej nie można było pominąć na dwa miesiące przed głosowaniem. Stąd w sekwencji stosunkowo dużo informacji pochodzących z innych źródeł.

Na wybór form socjalnych pracy (indywidualnie, w parach czy małych grupach) wskazują formuły użyte w poszczególnych poleceniach. Nauczyciele mogą jednak sami podjąć decyzję co do techniki pracy.

Niektóre zadania wymagające dłuższego czasu realizacji można potraktować jako prace domowe. Uczniowie nie powinni jednak odnieść wrażenia, iż referendum to pretekst do zaserwowania im dodatkowej porcji lekcji do odrobienia.

Dodatki 15.2003 + Polityka. Z Unią czy bez Unii? (90090) z dnia 12.04.2003; s. 14
Reklama