O Polityce

Regulamin uczestnictwa w forum internetowym

REGULAMIN UCZESTNICTWA W FORUM INTERNETOWYM POLITYKI („Regulamin”)

1. Regulamin niniejszy określa warunki uczestnictwa w forum dyskusyjnym (dalej „Forum”) udostępnianym na w serwisie internetowym Polityka.pl (dalej ”Serwis”), na blogach umieszczonych w domenie polityka.pl.

2. Forum jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Polityka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słupeckiej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000445981, NIP 7010363179, REGON 002169944, (dalej „Polityka”).

3. Forum zostaje udostępnione użytkownikom w celu zamieszczania ich opinii i komentarzy na określone tematy oraz poznawania i komentowania wypowiedzi innych jego użytkowników. Każdy z użytkowników Forum zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu i zasad netykiety.

4. Dostęp do Forum, możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi na nim wypowiedziami (dalej „Wpisy”) i zamieszczania własnych Wpisów mają wszyscy użytkownicy sieci Internet odwiedzający Serwis.

5. Każdy użytkownik odwiedzający Serwis ma możliwość zarejestrowania się na Forum. Użytkownik zarejestrowany zyskuje możliwość założenia jednego konta i po zalogowaniu publikacji swoich Wpisów.

6. Rejestracja na Forum następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego w Serwisie. Rejestracja wymaga podania adresu e-mail stanowiącego login do serwisu, nazwy użytkownika (tzw. nick) i hasła oraz akceptacji Regulaminu. Po wysłaniu prawidłowo uzupełnionego formularza elektronicznego użytkownik otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie dokonania rejestracji na Forum. Każdy użytkownik Forum może założyć tylko jedno konto.

7. Polityka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez użytkownika jego hasła przeznaczonego do rejestrowania się na Forum, bez względu na okoliczności i przyczyny jego ujawnienia.

8. Nazwa (nick) użytkownika może być dowolna, nie może jednak naruszać przepisów prawa i dóbr prawem chronionych innych osób, ani zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Nazwa przyjęta przy rejestracji użytkownika identyfikuje go na Forum, służy do oznaczania jego Wpisów i umożliwia logowanie przy wejściach na Forum. Nazwa użytkownika nie może zwierać znaków niestandardowych i składać się z więcej niż 15 znaków.

9. Każdy użytkownik Forum zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu oraz zasad netykiety. Wpisy zamieszczane przez użytkowników Forum nie mogą zawierać:

a) treści sprzecznych z prawem np. zawierających groźby, obraźliwych, naruszających godność, prywatność lub pozostałe dobra osobiste innch osób, naruszających prawa autorskie i inne dobra prawem chronione;
b) treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i z dobrymi obyczajami a w szczególności: wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i in. tego rodzaju;
c) treści propagujących działania prawem zakazane;
d) treści reklamowych, zawierających spam, wiadomości typu „ łańcuszków szczęścia”;
e) linków prowadzących do stron www zawierających treści o jakich mowa powyżej, a w szczególności pod lit. a) – c);
f) treści i zachowań łamiących zasady netykiety.

10. Każdy użytkownik Forum zamieszcza Wpisy na Forum wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Polityka nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów zamieszczanych przez użytkowników Forum.

11. Polityka zastrzega sobie prawo usuwania Wpisów łamiących zasady Regulaminu, a w szczególności jego pkt. 9 oraz usuwania bez uprzedniego ostrzeżenia kont użytkowników Forum dopuszczających się rażących i uporczywych naruszeń zasad Regulaminu, a w szczególności jego pkt. 9.

12. Wpisy mogą być zgłaszane do usunięcia przez użytkowników Forum poprzez wybór opcji „zgłoś do usunięcia” widniejącej przy każdym Wpisie.

13. Przy Wpisie użytkownika może zostać ujawniona część adresu IP komputera, z którego wysyłany jest Wpis. Dane użytkowników Forum zgromadzone przez Politykę mogą być udostępniane uprawnionym organom państwa na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Polityka dołoży starań w celu ochrony danych użytkowników Forum, jednakże nie odpowiada za włamania hackerskie, mające na celu pozyskanie danych użytkownika.

14. Zamieszczając Wpisy na Forum użytkownik Forum udziela jednocześnie zgody na rozpowszechnianie tych Wpisów wraz z nazwą (nickiem) użytkownika Forum we wszystkich serwisach i wydawnictwach wydawanych przez Politykę oraz jej bazach danych.

15. Polityka dołoży starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Polityka zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisów, w ramach którego funkcjonuje Forum w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Forum.

16. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Forum winny być zgłaszane na adres e-mail: internet@polityka.pl i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych), adres zamieszkania /siedziby, adres e’mail); przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Politykę w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

17. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Forum winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: internet@polityka.pl.

18. Polityka jest uprawniona do zamknięcia Forum oraz do zamykania, usuwania lub archiwizowania określonych wpisów i wątków na Forum w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny.

19. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia w Serwisie , tj. od dnia 20.10.2009.

20. Polityka zastrzega obie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie.

Reklama
Reklama