Pomocnik Historyczny

Meandry rzeki pokoju

NRD: sąsiad za Odrą i Nysą

Pogranicznicy z NRD patrolujący brzeg Nysy Łużyckiej, lato 1956 r. Pogranicznicy z NRD patrolujący brzeg Nysy Łużyckiej, lato 1956 r. Ullstein Bild / BEW
Utworzenie NRD w 1949 r. dawało okazję do pogrzebania dotychczasowych animozji polsko-niemieckich na gruncie wspólnoty ideologicznej. Grunt okazał się grząski.
Godło Niemieckiej Republiki Demokratycznej, przyjęte w 1955 r.: młot (robotnicy), cyrkiel (inteligencja pracująca) i kłosy zboża (chłopi)Alfred Buellesbach/Visum/AN Godło Niemieckiej Republiki Demokratycznej, przyjęte w 1955 r.: młot (robotnicy), cyrkiel (inteligencja pracująca) i kłosy zboża (chłopi)

Relacje ze strefą okupacyjną. Ogromne straty poniesione przez Polskę w wyniku działań wojennych i niemieckiej polityki okupacyjnej w czasie II wojny światowej, śmierć i cierpienia milionów obywateli polskich, zniszczenie majątku narodowego stanowiły wielkie obciążenie dla stosunków z Niemcami. Ponadto na relacje z tym państwem nakładał się w drugiej połowie lat 40. coraz bardziej widoczny podział na dwa zwalczające się bloki polityczne. Polska oraz wschodnia część Niemiec (jako strefa okupacyjna) znalazły się w orbicie wpływów ZSRR i to właśnie polityka Moskwy będzie odtąd wpływać w znaczny sposób na stosunki polsko-niemieckie.

Nic więc dziwnego, że pierwsze po II wojnie polityczne kontakty między Polską a Niemcami, w 1948 r., ograniczyły się do strefy okupacyjnej ZSRR. Nowym władzom komunistycznym w Polsce zależało na takim ułożeniu stosunków z Niemcami w przyszłości, by wykluczyć ponowną agresję tego państwa. Innym problemem było uzyskanie potwierdzenia zmian granicznych między Polską a Niemcami po 1945 r. Coraz silniejsza pozycja komunistów we wschodnich Niemczech teoretycznie sprzyjała takiemu rozwojowi wydarzeń.

W 1948 r. niemieckie władze we wschodniej strefie okupacyjnej oficjalnie zaakceptowały przebieg granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Wcześniej bowiem także niemieccy komuniści podawali w wątpliwość jej ostateczny kształt i głosili tymczasowość poczdamskich rozwiązań. Na decyzję towarzyszy wschodnioniemieckich wpłynęły nie tylko naciski Moskwy, lecz także trudna sytuacja gospodarcza w strefie. W związku z tym zabiegali oni o zwolnienie z obozów jeńców niemieckich przebywających w Polsce, co im się w dużej mierze udało.

Pomocnik Historyczny „Z Kresów na Kresy” (100111) z dnia 12.09.2016; Zasiedlanie; s. 146
Oryginalny tytuł tekstu: "Meandry rzeki pokoju"
Reklama