Archiwum Polityki

„błękitne paszporty”

W nawiązaniu do artykułu Krzysztofa Mroziewicza (POLITYKA 16) uprzejmie informuję, że prof. Danuta Hübner, minister ds. europejskich, była do listopada 2001 r. zastępcą sekretarza generalnego ONZ (Under-Secretary-General), kierując jednocześnie Europejską Komisją Gospodarczą ONZ, a nie – jak napisał red. Mroziewicz – „w randze tuż poniżej zastępcy sekretarza generalnego”.

Ewa Haczyk, rzecznik prasowy Sekretariatu Europejskiego

 

Pragnę poinformować, że 11 obywateli polskich pracuje na stanowiskach merytorycznych w Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), z siedzibą w Hadze. OPCW jest niezależną organizacją międzynarodową, powstałą w 1997 r. w celu nadzoru nad implementacją Konwencji o zakazie broni chemicznej. Zrzesza obecnie 145 państw członkowskich. Polska odgrywa w niej znaczącą rolę, świadectwem czego jest nie tylko liczba Polaków zatrudnionych w OPCW, lecz także ranga stanowisk przez nich zajmowanych. W skład ścisłego kierownictwa OPCW wchodzi Sylwin Gizowski jako jeden z 10 dyrektorów mianowanych na zasadzie klucza geograficznego. Ponadto w ostatnim czasie na prestiżowe stanowisko kierownika Wydziału Demilitaryzacji Chemicznej, w randze dyrektora, został awansowany Jerzy Mazur. Do zadań kierowanego przez niego wydziału należy nadzór nad przebiegiem procesu niszczenia broni chemicznej i obiektów do jej produkcji we wszystkich państwach-stronach Konwencji.

W artykule pominięto też fakt zatrudnienia, od wielu lat, przedstawiciela Polski w Biurze Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych w Hadze, jak również zatrudnienia wielu obywateli polskich w Biurze OBWE ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) z siedzibą w Warszawie.

Polityka 20.2002 (2350) z dnia 18.05.2002; Listy; s. 94
Reklama