Archiwum Polityki

„Pompy Orlenu”

Autor artykułu (POLITYKA 4) dokonując osobistej próby oceny sytuacji w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i działań ministra skarbu państwa zmierzających do jej ustabilizowania nadużywa określenia „przejęcie”, tutaj: „W swych działaniach minister Andrzej Chronowski jest bezpardonowy (...). Dał tego dowód podejmując atak na Narodowe Fundusze Inwestycyjne i przejmując dwa z nich (POLITYKA 42/2000)”. Najwyraźniej redaktor przyjmuje definicję „przejęcia” jako obsadzenie dwóch miejsc w siedmioosobowej radzie nadzorczej NFI swoimi przedstawicielami, co miało miejsce w dwóch funduszach, o których autor wspomniał.

Ponadto red. Grzeszak wyciąga mylne wnioski wychodząc z założenia, że holenderska spółka, reprezentowana przez mec. Andrzeja Wyglądałę, odegrała kluczową rolę w działaniach ministra Andrzeja Chronowskiego zmierzających do zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. Spółka, o której mowa, była jednym z wielu akcjonariuszy uczestniczących w obu Walnych Zgromadzeniach, a jej przedstawiciel w trakcie obrad WZA reprezentował tylko jej interesy. Insynuacje autora o jakichkolwiek powiązaniach ministra skarbu państwa z osobą mec. Andrzeja Wyglądały są bezpodstawne i wprowadzają w błąd opinię publiczną. Pragniemy zapewnić redakcję „Polityki”, że mec. Wyglądała, ze względu na charakter wykonywanego zawodu, pojawia się w różnych miejscach, w których Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego nie posiada interesów.

Pan Michał Frąckowiak jest członkiem Zarządu Nafty Polskiej pełniącym obowiązki prezesa, a nie, jak pisze autor artykułu, zajmuje stanowisko prezesa spółki.

Polityka 7.2001 (2285) z dnia 17.02.2001; Listy; s. 73
Reklama