Archiwum Polityki

„Grunt do grunt”

Większość informacji dotyczących firmy ABB Zwar podanych w tekście (POLITYKA 44) jest niezgodna ze stanem faktycznym.

Wpis w księdze wieczystej nr 198013 z dnia 26 lutego 1999 r. wskazuje Skarb Państwa jako właściciela tej nieruchomości, zaś ABB Zwar – jako użytkownika wieczystego tejże;

– ABB kupiło ZWAR nie dla gruntów, lecz ze względu na asortyment produkcji firmy, jej pozycję na rynku i wykwalifikowaną kadrę. Nieruchomości zostały nabyte z konieczności – taki był warunek sprzedającego, czyli Skarbu Państwa;

– ABB Zwar nie występowało do organów samorządu gminnego z wnioskiem o przeznaczenie terenu zakładu pod hipermarket czy budownictwo mieszkaniowe;

– ABB wywiązuje się ze zobowiązań wobec ABB Zwar, modernizuje firmę i inwestuje w nią zgodnie z przyjętym programem.

Polityka 49.2000 (2274) z dnia 02.12.2000; Listy; s. 80
Reklama