Archiwum Polityki

Solidarność. Charakter

Po sierpniu 1980 r. doszło do zderzenia się podstawowych zasad systemu komunistycznego z Solidarnością, której charakter był w oczywisty sposób sprzeczny z tym systemem. Wynikają z tego trudności z określeniem roli, jaką pełniła „S” w życiu publicznym.

Zarejestrowana została jako związek zawodowy. Sama określała się czasami jako masowy ruch społeczny. Władze komunistyczne zarzucały jej daleko idące upolitycznienie. W istocie rzeczy Solidarność spełniała wszystkie te role. Była związkiem zawodowym, występującym w skali krajowej, regionalnej, lokalnej, czasami w skali jednego zakładu, z postulatami dotyczącymi warunków pracy i płacy. Prowadziła w tych sprawach rokowania z pracodawcami, a w gospodarce upaństwowionej oznaczało to pertraktacje z władzami centralnymi, wojewódzkimi lub lokalnymi czy też z dyrekcjami zakładów pracy.

Wydania specjalne Rewolucja Solidarności. Polska od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 (90082) z dnia 08.08.2005; s. 39
Reklama