Archiwum Polityki

Opinie

Prof. Leszek Balcerowicz
prezes NBP, o globalizacji:
„...Nie znam kraju zamkniętego, który rozwijałby się równie dynamicznie co porównywalny z nim pod względem potencjału kraj otwarty. Twierdzenie, że globalizacja prowadzi do nędzy, jest jaskrawym fałszerstwem. Przyczyną nędzy jest głównie brak reform wolnorynkowych i wynikający stąd brak uczestnictwa w międzynarodowym podziale pracy. Wielu antyglobalistów rozdziera szaty nad biednymi krajami, a który z nich działa na rzecz nieskrępowanego importu produktów rolnych albo wyrobów przemysłu tekstylnego z krajów biedniejszych na rynek państw bogatych? Straty, jakie biedne kraje ponoszą z powodu utrzymywania barier w krajach bogatych, są kilkakrotnie wyższe od udzielanej im pomocy przez Zachód. Na utrzymanie jednej krowy w krajach UE przeznacza się wielokrotnie więcej niż wynosi przeciętny dochód mieszkańca Afryki”.
(„Tygodnik Powszechny”, 24 IV)

 

Abp Sławoj Leszek Głódź

przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, o normach dotyczących występowania duchownych w mediach:
„...duchowni i członkowie instytutów zakonnych wypowiadający się w mediach winni cechować się wiernością nauce Ewangelii, rzetelną wiedzą, roztropnością i odpowiedzialnością, troską o umiłowanie prawdy i owocny przekaz ewangelicznego orędzia. Warunki te powinny występować łącznie. (...) duchowni, a także i wierni świeccy przekazujący naukę Kościoła muszą być odpowiedzialni i głosić treści zgodne z nauczaniem Kościoła, a nie własne poglądy, które są czasem z tym nauczaniem sprzeczne co wyrządza szkodę przede wszystkim wiernym.

Polityka 17.2005 (2501) z dnia 30.04.2005; Opinie; s. 109
Reklama