Archiwum Polityki

Siedliska

Ponieważ w naszych „Przyrodnikach” poznajemy siedliska, przypominamy ich listę:

• wody otwarte rzek i jezior,

• ławice, plaże, żwirowiska,

• szuwar (trzcinowy, turzycowy, oczeretowy), czyli pobrzeża wód,

• bagno,

• łęg,

• łąka,

• pole,

• nieużytek,

• las,

• tereny przemysłowe i ruderalne (np. wysypiska śmieci i gruzu, hałdy przemysłowe, nasypy kolejowe, parkingi, pobocza dróg)

• zabudowa miasteczkowa, willowa i wiejska.

Podstawowym kryterium takiego podziału jest poziom wilgotności. Przyjęto je, gdyż inne są mało praktyczne wobec małych rozmiarów Polski względem globalnych, a nawet kontynentalnych stref klimatycznych (mamy klimat umiarkowany, mało zmienny zarówno w układzie południkowym, jak i równoleżnikowym).

Przypomnijmy jeszcze, że siedlisko to całokształt warunków glebowych, wodnych, klimatycznych, presji człowieka w miejscu występowania określonego gatunku, zespołu lub formacji roślin (siedlisko zwierząt obejmuje również roślinność danego terenu).

Przyrodnik Polityki Polityka. Przyrodnik Polityki. Nr 3. Wiosna. Inteligent na wyprawie (90153) z dnia 09.05.2009; s. 5
Reklama