Archiwum Polityki

Samoocena

Po opublikowaniu rankingu posłów do Parlamentu Europejskiego (POLITYKA 24) otrzymaliśmy szereg listów i komentarzy.
List, nazwany sprostowaniem, w imieniu posła Zbigniewa Ziobry nadesłała dyrektor jego biura poselskiego Małgorzata Mamajko-Rogala: „Nieprawdą jest, że poseł Zbigniew Ziobro nie uczestniczy w pracach komisji parlamentarnych. Poseł jest zaangażowany w prace komisji prawnej, o czym świadczy między innymi fakt, że zgłosił 25 poprawek do sześciu raportów opracowanych w ramach tej komisji, dotyczących między innymi przeszczepów narządów, problemów klimatycznych czy kompetencji w zakresie przekazywania uprawnień ustawodawczych. Poseł zadawał także pytania podczas dwóch przesłuchań kandydatów na komisarzy zarówno w ramach działalności własnej komisji prawnej, jak również uczestnicząc w posiedzeniach komisji ochrony środowiska, w której nie zasiada. Zbigniew Ziobro uczestniczył także w dyskusji z komisarzem Michelem Barnierem podczas jednego z posiedzeń komisji prawnej, jak również wypowiadał się na posiedzeniu tej komisji w Luksemburgu, które poświęcone było wymianie poglądów z członkami sądu ds. służby publicznej, sądu pierwszej instancji, a także przedstawicielami Trybunału Sprawiedliwości.

Nieprawdą jest, że od początku kadencji tylko kilka razy zabrał głos. Liczba wystąpień plenarnych plasuje go w grupie pierwszych 20 proc. posłów najczęściej zabierających głos, miał bowiem 25 wystąpień na forum Parlamentu, mimo że nie pełni żadnej funkcji parlamentarnej, która ułatwiałaby zabieranie głosu. Nieprawdziwa jest teza, że powodem zainicjowania rezolucji dotyczącej pomocy powodzianom były wyniki jakiegokolwiek badania, na które powołują się dziennikarze. Poseł nie kierował się żadnymi badaniami, ale wolą niesienia pomocy osobom, które ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej”. Małgorzata Mamajko-Rogala zaznacza ponadto, że poseł „z przyczyn obiektywnych w pierwszych miesiącach pełnienia mandatu wiele razy nie mógł przebywać w Parlamencie Europejskimi i brać wówczas aktywnego udziału w jego pracach.

Polityka 27.2010 (2763) z dnia 03.07.2010; Listy; s. 94
Reklama