Ja My Oni

Wygraj planszówkę „Gra wstępna”! Regulamin konkursu

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym są do wygrania trzy egzemplarze gry planszowej „Gra wstępna”.

1. Organizatorem konkursu pt. „Wymarzone walentynki” (dalej jako „Konkurs”) jest Polityka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445981, NIP 7010363179, REGON 00216994400000, kapitał zakładowy: 152.740,00 zł, reprezentowana przez komplementariusza spółkę POLITYKA sp. z o. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-309, ul. Słupecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000440215, REGON 146306970, NIP 7010360324, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”), a fundatorem nagród jest Augustyn Stryjczak z siedzibą w Rżyska 6, 05-250 Radzymin, NIP 1251586535, zwany w dalszej części regulaminu „Fundatorem”.

2. Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na portalu społecznościowym Facebook na profilu tygodnika Polityka prowadzonym przez Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/jamyoni.poradnik/ (dalej jako „Profil Organizatora”).

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pracownicy i współpracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni oraz zstępni – osoby takie zostaną wykluczone z Konkursu.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na Profil Organizatora, umieszczonej jako komentarz do posta, odpowiedzi na jedno pytanie konkursowe: „Z kim i gdzie chciałabyś/chciałbyś spędzić wymarzony walentynkowy wieczór? Nie ograniczaj się: wybieraj spośród fikcyjnych lub realnych, historycznych lub współczesnych postaci. Uzasadnij jednym zdaniem”.

(dalej jako „Odpowiedź”). Odpowiedź w formie komentarza należy opublikować w takim czasie, aby dotarła do Organizatora w godz. Najpóźniej do godziny 23:59 w dniu 15.02.2020 W ramach Konkursu Uczestnik może nadesłać tylko jedną Odpowiedź. Jeśli ten sam Uczestnik nadeśle więcej niż jedną Odpowiedź lub edytuje Odpowiedź po jej pierwszym opublikowaniu, za przyjętą do Konkursu uważana będzie jedynie Odpowiedź przesłana jako pierwsza i/lub nieuwzględniająca edycji.

5. Jury konkursowe składające się z 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora wybierze 3 (trzy) Odpowiedzi, które uzna za najciekawsze, spośród tych, które wpłynęły w regulaminowym czasie.

6. Nagrodami w konkursie są 3 egzemplarze gry planszowej „Gra wstępna” o wartości ok. 180 zł brutto. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora po zakończeniu Konkursu, tj. 16 lutego 2020 do godz. 20:00 w Komentarzu pod postem konkursowym, o których mowa w pkt. 4).

8. Laureat maksymalnie dzień po publikacji wyników Konkursu do godz. 23:59 dnia 17.02.2020, wyśle do Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Profilu Organizatora:

– imię i nazwisko oraz dane adresowe do przesyłki nagrody.

W przypadku niewysłania przez Laureata wiadomości o treści wskazanej w zdaniu poprzedzającym we wskazanym wyżej terminie jego prawo do nagrody wygasa. Wówczas status Laureata otrzymuje Uczestnik, którego Odpowiedź została wybrana przez jury w dalszej kolejności na zasadach określonych w punkcie 4 i 5 Regulaminu. Procedura taka powtarzana jest maksimum raz i w przypadku jej bezskuteczności nagrody się nie przyznaje.

9. Potwierdzenie zdobycia nagrody Laureat otrzyma w następstwie nawiązania kontaktu w wiadomości prywatnej na Profilu Organizatora.

10. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przedstawiona przez niego Odpowiedź konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 11 poniżej.

11. Z dniem przesłania komentarza do posta, o jakim mowa w punkcie 4 Regulaminu, Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne posługiwanie się treścią Odpowiedzi poprzez jej publikowanie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora w dowolnym czasie, bez ograniczeń dotyczących nakładów i czasu, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika.

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: internet@polityka.com.pl lub listem na adres Organizatora podany w punkcie 1 Regulaminu. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.

13. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Polityka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Słupecka 6, 02-309 („Administrator”). Administrator powołał Koordynatora działań związanych z ochroną danych osobowych z którym można skontaktować się poprzez e-mail: kodo@polityka.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.

14. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i dostarczenia nagród) w celu rozpatrzenia reklamacji i zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”).

15. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazane Fundatorowi oraz innym podmiotom świadczącym usługi w związku z realizacją Konkursu, m.in. podmiotom służącym usługi kurierskie, świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne). Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

16. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

17. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

18. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

19. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację wydania nagrody.

20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 14 lutego 2020 roku i obowiązuje w czasie trwania Konkursu.

Reklama
Reklama