O Polityce

REGULAMIN KONKURSU „ZOSTAŃ PROROKIEM WE WŁASNYM KRAJU 2017”

REGULAMIN KONKURSU „ZOSTAŃ PROROKIEM WE WŁASNYM KRAJU 2017”

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs ZOSTAŃ PROROKIEM WE WŁASNYM KRAJU 2017, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez POLITYKĘ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A, z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6, zwaną dalej POLITYKĄ.

 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 28 grudnia 2016 r. i trwa do 31 grudnia 2017 r.

 3. W konkursie przyznana zostanie   nagroda rzeczowa dla głównego zwycięzcy lub zwycięzców I miejsca, w formie upominku książkowego lub wydania specjalnego POLITYKI.

Zasady Konkursu i przyznawania nagród:

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników POLITYKI  oraz członków ich rodzin.

 2. Konkurs jest przeznaczony dla czytelników POLITYKI i użytkowników www.polityka.pl.

 3. Pytania będą zamieszczone na kuponie konkursowym i opublikowane w numerze 01/2017 oraz w formularzu konkursowym na stronie www.polityka.pl/prorok

 4. W konkursie można wziąć udział w dwojaki sposób:
  a)   poprzez wypełnienie kuponu konkursowego zamieszczonego w tygodniu POLITYKA
  b)   poprzez wypełnienie formularza konkursowego zamieszczonego na stronie polityka.pl/prorok  

 5. Konkurs polega na udzieleniu poprawnych (czyli zgodnych ze stanem rzeczywistym na dzień 1 grudnia 2017 r.) odpowiedzi na 10 pytań poprzez zaznaczenie na kuponie lub formularzu  właściwej odpowiedzi spośród trzech lub dwóch danych do wyboru przy każdym pytaniu.

 6. Wypełniony kupon konkursowy zamieszczony w tygodniku POLITYKA należy przesłać na adres podany w punkcie 1. niniejszego Regulaminu.  Wypełniony formularz konkursowy zamieszczony na stronie www.polityka.pl/prorok należy wysłać poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij”. 

 7. Termin do którego należy przesłać wypełniony kupon i formularz, o których mowa w pkt. 9 to 31 stycznia 2017 r.

 8. Odpowiedzi na pytania i lista z nazwiskiem/nazwiskami osób, które zajęły I miejsce zostaną opublikowane w numerze 01/2018 lub 02/2018 Polityki oraz na stronie www.polityka.pl/prorok.

 9. Nagrody, spośród wszystkich nadesłanych prawidłowych odpowiedzi, spełniających warunki Konkursu, zostaną przyznane  przez  Komisję w składzie:

              Anita Brzostowska – Z-ca Dyrektora Pionu Wydawniczego POLITYKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A.

              Witold Pawłowski  – Z-ca redaktora naczelnego POLITKI.

 1. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
   
 2.  Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w kwotach pieniężnych.

 3. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie  zostały im przyznane, są wyłączone.

 4. Nagrody zostaną przesłane na podane przez uczestników Konkursu adresy.

 5. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika jeżeli zostanie on zwycięzcą Konkursu.

 6. Dane osobowe uczestników Konkursu zbierane są i przetwarzane w celu wywiązania się przez POLITYKĘ ze zobowiązań wynikających z organizacji Konkursu.

 7. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe  wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez POLITYKĘ, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez POLITYKĘ działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez POLITYKĘ, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

 8. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres POLITYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Warszawa 02-309  przy ul. Słupecka  6.

 9. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Reklama
Reklama