O Polityce

Laureaci X edycji Stypendium im. Leopolda Ungera

materiały prasowe
7 października 2022 roku podczas Kongresu Współpracy Transgranicznej w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Laureatom X edycji Stypendium im. Leopolda Ungera.

W tym roku decyzją Kapituły nagroda pieniężna została przyznana Ewelinie Dernodze, która została doceniona za serię materiałów o tematyce społeczno-politycznej, zrealizowanych dla telewizji WTK oraz Janowi Jęczowi za tekst pt. „Bawi cię to?”, opublikowany w miesięczniku „Znak”.

W gronie wyróżnionych znajdują się również osoby, którym przyznano staże wraz z dofinansowaniem, są to: Barbara Gregorczyk – dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”, Filip Kozłowski - miesięczny staż w tygodniku „Polityka”; Luiza Wieczorek – miesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”; Julia Bogucka i Mariusz Celmer – miesięczny staż w warszawskim biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Wydarzenie poprowadziła prof. Iwona Hofman, przewodnicząca Kapituły Stypendium, która przedstawiła związki Ungera z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz nawiązała do powstania programu. Następnie dr Justyna Maguś, sekretarz Kapituły Stypendium, opowiedziała o założeniach i misji Stypendium. Prof. Adam Daniel Rotfeld, członek Kapituły, podkreślił stałość programu i jego wpływ na gruntowanie doświadczenia zawodowego młodych ludzi. Honorowi Przewodniczący Kapituły Monika i Marek Unger pozytywnie odnieśli się do zaangażowania i pasji Laureatów. Wyrazili zadowolenie z przebiegu programu i podkreślili wysoki poziom składanych wniosków. Głos zabrał także Jarosław Kurski, uczeń Ungera, który nawiązał do biografii Patrona oraz wojny w Ukrainie. Podkreślił znaczenie wolnych mediów w kształtowaniu wiedzy o świecie.

W dalszej części spotkania Przewodnicząca Kapituły, prof. Iwona Hofman wręczyła dyplomy oraz listy gratulacyjne od Jego Magnificencji prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego, Rektora UMCS. Nagrodzeni Laureaci, dziękując za przyznane nagrody odnosili się do wyzwań zawodowych, w tym znaczenia dziennikarstwa jakościowego, traktując to wyróżnienie jako zobowiązanie.

Spotkanie zakończył Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak, który pogratulował Laureatom dotychczasowych osiągnięć i życzył dalszych sukcesów.

Stypendium im. Leopolda Ungera powstało z inicjatywy Rodziny Patrona i zostało ustanowione przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Do tej pory otrzymało je 54 osoby.

Kapituła Stypendium, która proceduje nad przesłanymi wnioskami, składa się z następujących osób: Rodzina Patrona (Matylda, Monika i Marek Unger), Zygmunt Berdychowski, ks. Adam Boniecki, Béatrice Delvaux, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. dr hab. Iwona Hofman, Jarosław Kurski, dr Justyna Maguś, prof. dr hab. Jacek Purchla, prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Janusz Sepioł, Marian Turski.

Reklama
Reklama