O Polityce

Regulamin konkursu „Zostań prorokiem we własnym kraju 2023”

Polityka

REGULAMIN KONKURSU

„Zostań prorokiem we własnym kraju 2023”

§1. WARUNKI OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Zostań prorokiem we własnym kraju” zwanego dalej jest Polityka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000445981, NIP 7010363179, REGON 00216994400000, kapitał zakładowy: 152.740,00 zł. (zwana dalej „Organizatorem”). Zasady Konkursu organizowanego celem promocji i reklamy towarów będących w ofercie Organizatora, oraz warunki uczestnictwa określają postanowienia niniejszego Regulaminu (dalej jako „Regulamin”).
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.polityka.pl/Prorok.
 3. Konkurs jest organizowany w dniach od 28.12.2022 do 31.01.2023. Termin określony w zdaniu pierwszym powyżej jest ostatecznym terminem nadsyłania formularza lub kuponu konkursowego. Przy zachowaniu terminu zgłoszenia udziału w konkursie znaczenie ma data nadania przesyłki poleconej z kuponem konkursowym/ data wysłania formularza konkursowego.
 4. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia okresu trwania Konkursu.
 5. Uczestnik, przystępując do udziału w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zmian.).
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs jest finansowany z jego środków własnych przeznaczonych na promocję i reklamę.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną i grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.).

§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna (dale jako „Uczestnik”). Uczestnikiem konkursu może być ponadto osoba, która spełnia łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, opisane w niniejszym Regulaminie,
  w szczególności w ust. 2 poniżej.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie osoba, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna w Okresie trwania Konkursu:
 3. zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu,
 4. podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail
  (w przypadku wzięcia udziału w konkursie za pomocą formularza konkursowego zamieszczonego na stronie www.polityka.pl/) lub numer telefonu (w przypadku wzięcia udziału w konkursie za pomocą przesłania kuponu konkursowego).
 5. zgłosić się do udziału w Konkursie,
 6. odpowiedzieć na pytania konkursowe zamieszczone na kuponie konkursowym i opublikowane w tygodniku Polityka w numerze 01/2022 oraz w formularzu konkursowym na stronie www.polityka.pl/prorok.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
 8. Udział w konkursie można wziąć poprzez:
 9. Wypełnienie formularza konkursowego znajdującego się na stronie internetowej www.polityka.pl;
 10. Wypełnienie i przesłanie przesyłką poleconą kuponu konkursowego znajdującego się w gazecie „Polityka”.
 11. Konkurs polega na udzieleniu poprawnych (czyli zgodnych ze stanem faktycznym na dzień 1 grudnia 2023 r. odpowiedzi na 10 pytań poprzez zaznaczenie na kuponie konkursowym lub formularzu konkursowym właściwej odpowiedzi spośród od dwóch do czterech podanych do wyboru przy każdym pytaniu.
 12. Wypełniony kupon konkursowy zamieszczony w tygodniku Polityka należy przesłać na adres Organizatora podany w § 1 ust.1 niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz konkursowy zamieszczony na stronie www.polityka.pl/prorok należy wysłać poprzez kliknięcie w ikonę „Wyślij”.
 13. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 Regulaminu i otrzymają nagrody, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 14. Niezależnie od zasad udziału w konkursie wskazanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik w celu uzyskania dalszych informacji może samodzielnie skontaktować się z Organizatorem pod numerem telefonu 22 451 62 02.

§ 3. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 1. Zwycięzców Konkursu wyłoni spośród Uczestników Komisja konkursowa.
 2. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli Organizatora: Witolda Pawłowskiego – Z-cy Redaktora Naczelnego Organizatora i Dominiki Nowak-Kajtowskiej – specjalisty ds. promocji Organizatora.
 3. Z wyboru zwycięzców konkursu zostanie sporządzony protokół, który będzie dostępny w siedzibie Organizatora. W protokole zawarta będzie lista Uczestników, którzy otrzymają nagrody konkursowe.
 4. Zwycięzcy konkursu to osoby, które poprawnie odpowiedziały na maksymalną liczbę spośród 10 zadanych pytań.
 5. Odpowiedzi na pytania konkursowe oraz informacja o wyłonieniu zwycięzców konkursu zostanie opublikowana w numerze 01/2024 Polityki oraz równolegle na stronie www.polityka.pl/prorok.
 6. Od wyników konkursu odwołanie nie przysługuje.
 7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem listu lub telefonu (w przypadku wypełnienia i wysłania kuponu zamieszczonego w gazecie polityka); poczty elektronicznej (w przypadku wysłania formularza konkursowego przez stronę www.polityka.pl/prorok) lub też dzwoniąc samodzielnie na numer Organizatora podany w pkt § 2 pkt 8 niniejszego Regulaminu.
 8. Organizator zwróci się do zwycięzcy z prośbą o wyrażenie zgody na upublicznienie jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na stronie internetowej Organizatora lub w gazecie Polityka.
 9. Po wyrażeniu ww. zgody, dane w postaci imienia, nazwiska oraz miejscowości wraz
  z informacją o Konkursie i wygranej, zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz w gazecie „Polityka”.
 10. W przypadku niewyrażenia przez zwycięzcę zgody, o której mowa w ust. 8 powyżej, upublicznione na stronie internetowej Organizatora wraz z informacją o Konkursie
  i wygranej zostaną wyłącznie imię i miejsce zamieszkania.

§4. NAGRODY

 1. W konkursie zostanie przyznana nagroda rzeczowa dla głównego zwycięzcy lub zwycięzców w formie książki lub wydania specjalnego gazety „Polityka”.
 2. Nagroda zostanie przesłana na adres podany przez Uczestnika pocztą kurierską
  w terminie 25 dni od dnia powiadomienia Uczestnika o wynikach konkursu.
 3. Jedna osoba może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę w Okresie trwania Konkursu o którym mowa w § 1 niniejszego Regulaminu.
 4. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim ani wypłacenie jej równowartości w formie pieniężnej.
 5. Organizator zastrzega, że w wypadku nie przyznania Uczestnikowi nagrody nie przysługuje mu roszczenie o jakiekolwiek świadczenie względem Organizatora.

 • 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora Konkursu w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w kolejności wpływania, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca, i zostanie przesłana Uczestnikowi listem poleconym na adres podany w reklamacji.
 3. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Uczestnika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, a także w celu prowadzenia bezpośredniego marketingu własnych produktów i usług przez Organizatora konkursu. Podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci realizacji Konkursu (przyrzeczenie publiczne) m.in. wydania nagród i komunikacji z Uczestnikiem, w tym w celu promocji własnych produktów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartych o prawnie uzasadniony cel administratora danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na formę kontaktu w ramach marketingu bezpośredniego własnych produktów Administratora Danych, ww. zgoda dotycząca formy kontaktu w ramach marketingu bezpośredniego (kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zostać w każdym momencie cofnięta.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w ust. 2 powyżej.
 6. Dane będą przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem, w tym świadczącym usługi pocztowe i hostingowe.
 7. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz prowadzenia działań marketingowych – do czasu wyrażenia sprzeciwu, a potem przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń i wykonania obowiązków określonych w przepisach prawa.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie jedynie z ważnych przyczyn, co nie zwalnia go z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem konkursu do chwili zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
 2. W przypadku przedłużenia Konkursu, stosowna informacja zostanie podana co najmniej tydzień przed końcem Okresu trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora wraz ze zaktualizowanym Regulaminem.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zmian.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Treść niniejszego Regulaminu będzie również udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora wskazanej w § 1 ust. 1 Regulaminu. Treść Regulaminu akcji będzie można również otrzymać pocztą wysyłając na podany wyżej adres kopertę z adresem zwrotnym i znaczkiem.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 28 grudnia 2022 r.
Reklama
Reklama