Informacje prasowe

Sprawozdanie Fundacji Tygodnika POLITYKA za 2007 r.

Sprawozdanie merytoryczne

z działalności Fundacji Tygodnika POLITYKA

z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku

 

I.          Fundacja Tygodnika POLITYKA została ustanowiona 30 kwietnia 2001 roku, oświadczeniem złożonym przez Zarząd „Polityki" Spółdzielni Pracy w Warszawie, przed asesorem notarialnym Małgorzatą Kempińską, w Kancelarii Notarialnej Jacka Nalewajka w Warszawie (akt notarialny Rep. A nr 5756/2001). Oświadczenie o ustanowieniu fundacji zostało następnie zmienione 27.09.2001 roku (akt notarialny Rep. A 12601/2001).

Fundacja została wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego dnia 23 kwietnia 2002 roku, pod numerem KRS 0000104137 oraz do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej dnia 27 sierpnia 2002 roku, pod numerem REGON 015224110-00019.

W dniu 26.04.2004 r. Fundacja Tygodnika POLITYKA uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Statut Fundacji, sporządzony dnia 7 maja 2001 roku, zmieniony następnie; 27.09.2001 roku, 05.03.2002 roku i 26.01.2004 roku, w § 5 przewiduje, iż Fundacja została ustanowiona dla realizacji następujących celów:

1.      pomnażania dorobku kultury polskiej, nauki, oświaty i wychowania poprzez:

a)    organizowanie i finansowanie działań mających na celu stworzenie wybitnym naukowcom, dydaktykom i twórcom należytych warunków do pracy w Polsce i powstrzymanie ich od emigracji za granicę;

b)   wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów i studentów;

c)    wspieranie działalności placówek kulturalnych, naukowych, oświatowych i wychowawczych;

d)   wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, oświatowych i wychowawczych;

 

2.      wspierania osób, które z powodu ciężkiej choroby, kataklizmu, wojny, wypadku lub innej przyczyny niezależnej od tych osób, znalazły się w trudnej sytuacji życiowej;

 

3.      wspierania działalności placówek ochrony zdrowia i domów opieki.

 

Zgodnie z § 6 Statut Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1.      fundowanie nagród i stypendiów dla naukowców, dydaktyków i twórców oraz uczniów i studentów, których działalność przyczynia się do realizacji celów, o których mowa w § 5 pkt 1;

2.      organizowanie i finansowanie plebiscytów, konferencji, konkursów, publikacji lub innych przedsięwzięć, mających na celu popularyzację wybitnych przedsięwzięć naukowych, oświatowych, wychowawczych lub artystycznych;

3.      finansowanie prac naukowo-badawczych;

4.      finansowanie przedsięwzięć oświatowych lub wychowawczych;

5.      finansowanie przedsięwzięć kulturalnych;

6.      organizowanie i finansowanie zakupu pomocy naukowych dla szkół;

7.      organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla placówek naukowych, oświatowych, wychowawczych, kulturalnych, ochrony zdrowia i domów opieki;

8.      udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom, o których mowa w § 5 pkt 2;

9.      finansowanie leczenia osób, o których mowa w § 5 pkt 2;

10.  organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób, o których mowa w § 5 pkt 2 oraz placówek, o których mowa w § 5 pkt 3;

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

II.       W roku 2007 Fundacja zrealizowała podstawowe zadanie wchodzące w zakres jej działalności statutowej, a mianowicie:

Akcję Stypendialną „Zostańcie z nami 2007"

 

Ad.1

     „Zostańcie z nami 2007" to siódma edycja dorocznej akcji stypendialnej, której celem jest fundowanie stypendiów młodym, zdolnym naukowcom, legitymującym się wymiernym dorobkiem naukowym i jak nazwa akcji wskazuje, stypendia mają być zachętą do kontynuowania kariery naukowej w kraju. Co roku Kapituła „Zostańcie z nami" w skład której wchodzi 14-16 profesorów z różnych dziedzin nauki polskiej (m.in. Ewa Bartnik - biologia, Tomasz Szapiro - ekonomia i zarządzanie, Alina Brodzka -Wald - filologia i językoznawstwo, Michał Kleiber- nauki techniczne, Aleksander Sieroń - medycyna), przedstawiciele Fundatorów oraz przedstawiciele Redakcji POLITYKI, w tym redaktor Naczelny Jerzy Baczyński, wyłania laureatów stypendiów. W roku 2007 Kapituła na posiedzeniu w dniu         15 września 2007 (protokół z posiedzenia stanowi załącznik do nin. sprawozdania) wyłoniła 17 laureatów, którzy otrzymali stypendia po 25.000,- zł każdy, co daje łącznie 425.000,-. Ponadto przyznano jedno specjalne stypendium w kwocie 10.000,- zł.

Środki na stypendia pochodzą od sponsorów akcji, a mianowicie:

 

·           Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga - 50.000,- zł

·           Fundacja J&S Pro Bono Poloniae - 50.000,- zł

·           PKO Bank Polski - 50.000,- zł

·           Polpharma - 50.000,- zł

·           Bank BPH S.A. - 25.000,- zł

·           Fundacja ORLEN „Dar Serca" - 25.000,- zł

·           AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. - 25.000,- zł

·           POLKOMTEL Plus GSM - 25.000,- zł

·           PROKOM Software S.A. - 25.000,- zł

·           Provident Polska S.A. - 25.000,- zł

·           Commercial Union - 25.000,- zł

·           Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" - 5.000,- zł

·           wpłat 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne i honorariów jurorów

 

Jak z powyższego zestawienia wynika łączne wpłaty fundatorów w roku 2007 wyniosły 380.000,- zł. Kwota ta została zwiększona o 55.000,- zł z wpłat 1% podatku dochodowego pochodzących od czytelników i pracowników „POLITYKI" oraz honorariów profesorów, którzy zrezygnowali ze swojego wynagrodzenia za udział w pracach jury.

 

III.          W roku 2007 Fundacja uzyskała przychody w łącznej wysokości 480.665,31 z tego:

- wpłaty na fundusz stypendialny - 380.000,00 zł

- wpłaty osób fizycznych 1% podatku dochodowego - 46.395,77 zł

- odsetki bankowe z lokat i środków na rachunku bankowym - 4.269,54 zł

- darowizna POLITYKI na działalność statutową - 50.000,00 zł

 

IV.         W roku 2007 Fundacja poniosła koszty w łącznej wysokości 515.441,16 z tego:

- na realizację zadań statutowych - 490.827,11 zł

a) wypłatę stypendiów - 435.000,00 zł

b) na pokrycie straty za rok 2006 - 55.827,11 zł

-  koszty administracyjne - 24.614,05 zł

   z tego:

a)    wynagrodzenia dla członków Kapituły - 15.500,00 zł

(umowy o dzieło)

b)   obsługa księgowa (umowa z firmą) - 6.100,00 zł

c)    pozostałe koszty (usługi bankowe, druk folderów - 3.014,05 zł

zwrot kosztów przejazdów, opłata w KRS i inne)

 

V.            Pozostałe informacje:

·      Fundacja w roku 2007 nie zatrudniała na umowie o pracy ani umowie zlecenia żadnej osoby.

·      Fundacja w roku 2007 nie udzielała pożyczek pieniężnych.

·      Fundacja w roku 2007 nie nabyła żadnych obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego. Nie nabyła także żadnych nieruchomości ani środków trwałych.

·      Fundacja na koniec roku 2007 posiada na r-ku bankowym środki finansowe w kwocie 64.531,51 zł w Banku BPH S.A. oraz w kasie 1.835,64, łącznie 65.367,15 zł.

·      Fundacja w roku 2007 nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe ani samorządowe.

·      Fundacja w roku 2007 prowadziła rachunkowość i rozliczała się ze swojej działalności z Urzędem Skarbowym w sposób przewidziany prawem.

 

VI.         W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola przez organy do tego powołane.

 

VII.       W kolejnym latach Fundacja zamierza kontynuować działalność jako organizacja pożytku publicznego.

 

Warszawa, 30 czerwca 2008 r.

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną