Pomocnik Historyczny

Podręczne kalendarium

Jan Matejko, „Unia lubelska”, 1869 r. Jan Matejko, „Unia lubelska”, 1869 r. EAST NEWS
Najważniejsze daty związane z kształtem terytorialnym Polski i losami jej wschodnich ziem.
Marek Sobczak, Jarosław Krysik/Polityka

5 listopada 1370, śmierć Kazimierza Wielkiego. Za panowania ostatniego Piasta (który od 1346 r. zaczął używać tytułu pana i dziedzica Rusi) Królestwo Polskie powiększyło się na wschodzie o ziemię sanocką i przemyską, Ruś Halicką ze Lwowem i Pokuciem, fragment Podola Litewskiego, ziemię krzemieniecką i księstwo chełmsko-bełskie.

14 sierpnia 1385, unia w Krewie. W wyniku podpisanego w Kijowie aktu unii personalnej między Wielkim Księstwem Litewskim i Królestwem Polskim oba kraje miała łączyć osoba władcy. Władysław Jagiełło zobowiązywał się „ziemie swoje litewskie i ruskie na wieczne czasy do Korony Królestwa Polskiego przyłączyć”.

1 lipca 1569, unia lubelska. Na mocy porozumienia między stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Do Korony wcielono (należące dotychczas do Litwy) ziemie podlaską, kijowską i bracławską.

1772–95 rozbiory Polski. W wyniku trzech kolejnych rozbiorów Rosja zagarnęła 82 proc. terytorium wschodnich ziem Rzeczpospolitej (w granicach z 1772 r.). Prusy zajęły zachodni skrawek Litwy, a Austria Galicję Wschodnią. Obszar, który dostał się we władztwo carów, nazwano później Ziemiami Zabranymi (nie zaliczając do nich terenów późniejszego Królestwa Kongresowego).

7 i 9 lipca 1807, traktaty w Tylży. Na mocy układów pokojowych między Cesarstwem Francuskim a Imperium Rosyjskim i Królestwem Prus powstało efemeryczne Księstwo Warszawskie wchodzące w skład Związku Reńskiego.

Pomocnik Historyczny „Kresy Rzeczpospolitej” (100092) z dnia 16.03.2015; Wstęp; s. 6
Reklama