Pomocnik Historyczny

Autorzy

„Sobieski błogosławi atak wojsk polskich pod Wiedniem” (fragment obrazu), Juliusz Kossak, 1871 r. „Sobieski błogosławi atak wojsk polskich pod Wiedniem” (fragment obrazu), Juliusz Kossak, 1871 r. BEW

Urszula Augustyniak – prof. dr hab., pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w dziejach nowożytnych Polski, z uwzględnieniem koncepcji narodu i społeczeństwa, stosunków wyznaniowych, kwestii kultury politycznej oraz problemów mentalności i obyczajów. Autorka wielu publikacji, m.in. „Wazowie i królowie rodacy”.

Jerzy Besala – historyk i popularyzator, autor m.in. książki „Najsłynniejsze miłości królów polskich”.

Konrad Bobiatyński – dr hab., pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią polityczną i społeczną Wielkiego Księstwa Litewskiego XVII w., wojskowością staropolską XVI–XVII w., autor książki „Michał Kazimierz Pac – wojewoda wileński, hetman wielki litewski. Działalność polityczno-wojskowa”.

Anna Czarniecka – dr, zajmuje się propagandą polityczną w XVII w., związkami polityki ze sztuką oraz rolą kobiet w polityce Rzeczpospolitej Obojga Narodów, autorka monografii „Nikt nie słucha mnie za życia. Jan III Sobieski w walce z opozycyjną propagandą (1684–1696)”.

Wika Filipowicz – dziennikarka i etnografka.

Dariusz Kołodziejczyk – prof. dr hab., pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i Instytucie Historii PAN, badacz dziejów Imperium Osmańskiego, Chanatu Krymskiego i stosunków między Europą i Azją w epoce nowożytnej, autor m.in. książki „Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet kamieniecki 1672–1699”.

Krzysztof Kossarzecki – dr, pracuje w Bibliotece Narodowej, jego obszar zainteresowań badawczych obejmuje Wielkie Księstwo Litewskie XVII–XVIII w., majątki i gospodarkę Sobieskich, wojskowość staropolską, autor pracy „Źródła do dziejów Sobieskich z Archiwum w Mińsku i zbiorów francuskich”.

Pomocnik Historyczny „Jan III Sobieski” (100152) z dnia 15.07.2019; Wstęp; s. 7
Reklama