Pomocnik Historyczny

„Cokolwiek o Sarmatach pisano, to o przodkach naszych”

Mentalność i obyczaj sarmacki

Figurki szlachty z miśnieńskiej porcelany, XVIII w. Figurki szlachty z miśnieńskiej porcelany, XVIII w. EAST NEWS
Sarmatyzm łączy najbardziej charakterystyczne elementy obyczajowości oraz ideologii politycznej i społecznej polskiej szlachty.
„Taniec śmierci” z kościoła Bernardynów w Krakowie, malarz nieznany, lata 80. XVII w.Forum „Taniec śmierci” z kościoła Bernardynów w Krakowie, malarz nieznany, lata 80. XVII w.

Poszukiwanie przodków. Genezę sarmatyzmu jako zjawiska kulturowego datuje się na XVI w. Powstające państwa narodowe potrzebowały podbudowy ideologicznej dla swych roszczeń terytorialnych. Uzasadniała je renesansowa historiografia – tworzono wywody etnogenetyczne, odwołując się do historii starożytnej. I tak myśliciele włoscy przeciwstawiali Italów – jako spadkobierców starożytnego Rzymu – barbarzyńskim Germanom. Francuz François Hotman w dziele „Francogallia” (1573) odcinał się od germańskiego pochodzenia swoich rodaków i wywodził ich od trojańskiego Priama. Według Eneasza Sylwiusza Piccolominiego Anglicy wywodzili się od Brutusa. Historiografowie niemieccy głosili hasła wielkiej Germanii, do której miały należeć także Polska i Czechy jako Wandalia oraz Ruś, Anglia i Francja.

W Polsce, dzięki znajomości dzieł pisarzy starożytnych, którzy dzielili Europę na Germanię i Sarmację, ukształtował się do lat 70. XVI w. mit o pochodzeniu Słowian od mężnych Sarmatów (gr. Sauromatów), plemienia indoeuropejskiego wspominanego przez Herodota, i przyjęła się nazwa Sarmacja dla całego państwa ostatnich Jagiellonów.

Stworzeni do wyższych celów. Cechą specyficzną mitu sarmackiego był prezentyzm – udowadnianie identyczności Sarmatów starożytnych i współczesnych, czyli szlachty polskiej. W „Kronice polskiej” Joachima Bielskiego (1597) czytamy: „Wszakże skądkolwiek to imię było, tedy to jawna i jasna rzecz jest, żechmy my są Sarmatae własni, przeto cokolwiek o Sarmatach pisano, to się słusznie ma rozumieć o przodkach naszych”. W ślad za Bielskim pisarze polscy pierwszej połowy XVII w. wykazywali podobieństwa współczesnej im szlachty z Sarmatami.

Przejawy lokalnych ambicji posiadania starożytnego rodowodu przejawiały się w dokumentowaniu pochodzenia szlachty poszczególnych prowincji od różnych plemion sarmackich, np.

Pomocnik Historyczny „Jan III Sobieski” (100152) z dnia 15.07.2019; Konteksty; s. 86
Oryginalny tytuł tekstu: "„Cokolwiek o Sarmatach pisano, to o przodkach naszych”"
Reklama