Nagroda imienia Rakowskiego

Regulamin konkursu im. Mieczysława F. Rakowskiego

Nagroda im. Mieczysława F. Rakowskiego Nagroda im. Mieczysława F. Rakowskiego Polityka

Regulamin VI edycji konkursu im. Mieczysława F. Rakowskiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą historii PRL, organizowanego przez fundację tygodnika POLITYKA i rodzinę Mieczysława F. Rakowskiego (MFR).

Patronem konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą historii Polski w latach 1945–89 jest Mieczysław F. Rakowski, wieloletni redaktor naczelny POLITYKI (1958–82), premier z okresu PRL. W 1989 r. Rakowski objął funkcję pierwszego sekretarza KC PZPR, doprowadzając do rozwiązania tej partii w 1990 r. Z zawodu był dziennikarzem i historykiem.

 1. Organizatorami Konkursu są Fundacja Tygodnika POLITYKA i rodzina MFR, zwani dalej Organizatorem.
 2. Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie dotyczące historii Polski w latach 1945–89.
 3. Celem Konkursu jest stymulowanie badań i upowszechnienie wiedzy na temat historii PRL.
 4. Raz w roku, w lutym, ustanawiane są kolejne edycje Konkursu.
 5. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim i obronione w roku akademickim, w którym ogłoszono Konkurs i w roku poprzedzającym ogłoszenie Konkursu.
 6. Termin zgłaszania prac na Konkurs upływa z ostatnim dniem roboczym września każdego roku kalendarzowego.
 7. Wyłonienie laureata Nagrody odbywać się będzie w ostatnim tygodniu listopada.
 8. Prawo zgłaszania prac na Konkurs mają ich promotorzy lub/i recenzenci, a także autorzy, pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcia promotora i/lub recenzenta.
 9. Zgłoszenie pracy na Konkurs powinno zawierać:

– zbindowany egzemplarz pracy
– opinię promotora lub recenzenta o pracy
– krotki opis pracy, nieprzekraczający 5 proc. jej objętości
– powyższe dokumenty (w tym praca w formacie PDF i WORD) powinny być przesłane także drogą elektroniczną na adres: rakowski@polityka.pl
– podpisany formularz zgłoszeniowy.

 1. Prace należy przesyłać do 30 września 2020 r. na adres: POLITYKA, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa, z dopiskiem „Rakowski”.
 2. Konkurs rozstrzyga Jury, w którego skład wchodzą:dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. Jerzy Kochanowski, prof. Marcin Kula, prof. Wiesław Władyka, red. Marian Turski.
 3. Harmonogram prac Jury w okresie 1 października – 28 listopada 2020:
  a) Jury dokonuje selekcji zgłoszonych prac, oceniając ich zgodność z tematyką Konkursu
  b) Jury nominuje finalistów konkursu spośród zakwalifikowanych prac
  c) Jury wyłania laureata Nagrody.
 4. Wysokość Nagrody ustala się na 15 000 zł.
 5. Jury ma prawo do przyznania dwóch lub więcej Nagród lub wyróżnień w tym samym roku kalendarzowym, w tym wypadku wysokość Nagrody, o której mowa w punkcie 13. niniejszego regulaminu, dzielona jest wśród autorów wyróżnionych prac.
 6. Jury pozostawia się możliwość odstąpienia od przyznania Nagrody.
 7. Protokół z posiedzenia Jury zawierać będzie w szczególności przebieg głosowania, imię i nazwisko laureata, tytuł pracy oraz przyznane nagrody lub wyróżnienia.
 8. Obrady Jury są niejawne.
 9. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
 10. Uroczystość przyznania Nagrody odbywa się 1 grudnia (lub w okolicach tej daty – rocznica urodzin Patrona Konkursu) w siedzibie tygodnika POLITYKA (ul. Słupecka 6, Warszawa).
 11. Wyniki Konkursu oraz nazwiska laureata/-ów zostaną opublikowane w tygodniku POLITYKA na stronie internetowej polityka.pl.
 12. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac ponoszą wyłącznie uczestnicy Konkursu.
 14. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.
 15. Organizator nie zwraca uczestnikom prac przesłanych do udziału w Konkursie.
 16. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych autorów prac przez Fundację Tygodnika POLITYKA oraz POLITYKĘ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, wydawcę POLITYKI, z siedzibami w Warszawie przy ul. Słupeckiej 6 w ramach udziału w konkursie Nagroda za najlepszą pracę magisterską o PRL im. Mieczysława F. Rakowskiego. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie Nagroda za najlepszą pracę magisterską o PRL im. Mieczysława F. Rakowskiego. Osobom biorącym udział w konkursie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z uczestnictwa w konkursie Nagroda za najlepszą pracę magisterską o PRL im. Mieczysława F. Rakowskiego. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 17. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża się w formularzu zgłoszeniowym.
Reklama
Reklama