Archiwum Polityki

„Atak klanów”

W artykule Sławomira Mizerskiego (POLITYKA 22) pojawiła się nieprawdziwa informacja odnośnie do możliwości wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami to prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nadaje uprawnienia i licencje zawodowe, w tym licencje zarządcy nieruchomości na podstawie postępowania kwalifikacyjnego zakończonego wynikiem pozytywnym.

Uprawnienia i licencje zawodowe nadaje się każdemu, kto przeszedł z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, a samo postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna powołana przez prezesa UMiRM.

Licencję zawodową nadaje się osobie, która:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2. nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód,

3. posiada co najmniej średnie wykształcenie,

4. ukończyła kurs kwalifikacyjny lub ukończyła studia wyższe o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami,

5. odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami,

6. przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin uprawniający do otrzymania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Kurs kwalifikacyjny może być przeprowadzony przez każdy podmiot, w tym gospodarczy, który uzgodni jego program z prezesem UMiRM. To również prezes wydaje osobie zainteresowanej dziennik praktyki oraz ustala osobę prowadzącą praktykę.

Polityka 24.2002 (2354) z dnia 15.06.2002; Listy; s. 26
Reklama