Archiwum Polityki

Opinie

Ks. Adam Boniecki
redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”:
„...Lektura dostępnych na stronach internetowych tekstów ojca Rydzyka pozwala przypuszczać, że w jego wizji dominuje lęk. Być może osobiste doświadczenia duszpasterskie wyniesione z Niemiec, gdzie o. Rydzyk schronił się w roku 1986 i pozostawał do 1991, okazały się traumatyczne. W jego wypowiedziach Kościół na Zachodzie poniósł klęskę. Wszystko tam jest zagrożeniem dla wiary, nawet niektórzy biskupi, nie mówiąc o teologach. Nadzieją dla świata jest Polska i jej religijność. Tej religijności rzecznikiem i wyrazicielem chce być Radio Maryja”.
(„Tygodnik Powszechny”, 29 IX)

 

Jerzy Szmajdziński
minister obrony narodowej:
„–...po niedawnych konsultacjach amerykańsko-polskich wiele mówi się o ewentualności rozmieszczenia elementów systemu obrony przeciwrakietowej w Polsce.
– Przyczyniłoby się to do powiększenia bronionego obszaru oraz zwiększyłoby skuteczność wykrywania startu i śledzenia lotu rakiet balistycznych. Stworzyłoby także możliwość faktycznego uczestnictwa naszego kraju w jednym z najdonioślejszych sojuszniczych projektów obronnych. System MD zdecydowanie zmniejszyłby wrażliwość państw NATO na ograniczony atak rakietowy, przez co pozwoliłby bardziej zdecydowanie zapewniać interesy bezpieczeństwa całego paktu, również Polski. Z tego też względu instalacja w Polsce jego elementów wpłynęłaby znacząco na wzrost naszego poziomu bezpieczeństwa w dziedzinie obrony przeciwrakietowej”.
(W rozmowie z Marią Wągrowską, „Polska Zbrojna”, 22 IX)

 

Do delegatów na XV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”:

„Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach ze zdziwieniem przyjmuje do wiadomości uchwałę Komisji Krajowej »S« nr 114/02 w sprawie pomocy materialnej osobom represjonowanym w stanie wojennym.

Polityka 40.2002 (2370) z dnia 05.10.2002; Opinie; s. 104
Reklama