Archiwum Polityki

Łódź desantowa

Co łączy pierwszego w III RP przewodniczącego senackiej komisji gospodarki narodowej, dwóch ministrów i jednego wiceministra finansów, trzech kolejnych sekretarzy stanu w Komitecie Integracji Europejskiej, długoletniego pełnomocnika rządu ds. integracji europejskiej, szefa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych i ministra polityki regionalnej, dwóch dyrektorów Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, doradcę ekonomicznego prezydenta, byłą szefową Urzędu Antymonopolowego i trzech spośród dziewięciu członków Rady Polityki Pieniężnej? Odpowiedź urąga rachunkowi prawdopodobieństwa. Wszyscy sprawujący te funkcje byli lub są nadal pracownikami naukowymi Katedry Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim.

Łódzki desant na Warszawę rozpoczął się u progu III RP i trwa do dzisiaj. Prof. Cezary Józefiak uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu jako doradca ekonomiczny „S”. Wybrany w czerwcu 1989 r. do Senatu, został przewodniczącym komisji gospodarki narodowej. To jemu trzy miesiące później Tadeusz Mazowiecki zaproponował tekę wicepremiera odpowiedzialnego za gospodarkę. Profesor zaangażowany w prace senackiej komisji odmówił, rekomendując na to stanowisko Leszka Balcerowicza. W l. 1990–1992 był dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, a następnie dwie kadencje przewodniczącym Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Cezary Józefiak był członkiem Rady Polityki Pieniężnej i kierownikiem Zakładu Teorii Wzrostu Gospodarczego na UŁ.

Kiedy w 1990 r. powołano Urząd Antymonopolowy, jego pierwszą szefową została doc. Anna Fornalczyk z Katedry Ekonomii UŁ. Z funkcji tej zrezygnowała w 1995 r., za rządów Waldemara Pawlaka, bo, jak sama mówi, nie miało to wówczas sensu. Wcześnie wzeszła też w Warszawie kolejna gwiazda importowana z Łodzi. W 1993 r. prof. Marek Belka przejął po prof. Józefiaku dyrekcję Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, a po trzech latach został ministrem finansów w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza. Od 1996 r. kieruje zespołem doradców ekonomicznych Aleksandra Kwaśniewskiego. Prof. Belka zapewnia, że z prezydentem nie łączyły go wcześniej żadne układy. Spotkał go po raz pierwszy w dniu, w którym ten zaproponował mu funkcję doradcy.

Desant zasilili też z powodzeniem łódzcy adiunkci. Pierwszy z nich zadebiutował i kontynuuje karierę w wielkim, iście europejskim stylu. Doktor Jacek Saryusz-Wolski, w l. 1991–1996 pełnomocnik rządu ds. integracji europejskiej, negocjator Układu Stowarzyszeniowego z UE i przewodniczący Komitetu Stowarzyszenia Polska-UE, główny doradca premiera Buzka w materii integracyjnej, a od kwietnia sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej oraz sekretarz stanu i szef KIE, zasłużenie uchodzi za superfachowca od wprowadzania nas do zjednoczonej Europy.

Polityka 31.2000 (2256) z dnia 29.07.2000; Gospodarka; s. 55
Reklama