Pomocnik Historyczny

Ruś – Rosja, Rusini – Rosjanie

Ruthenus, czyli Rusin Ruthenus, czyli Rusin AN

Przez blisko cztery pierwsze wieki polskiej państwowości pojęcie Rusin (łac. Ruthenus) odnosiło się do mieszkańców ościennego kraju, który jawił się jako świat odmienny, początkowo ze względu na inny obrządek (grecki) i swe ukorzenienie w greckiej – czyli bizantyjskiej – cywilizacji, później – ze względu na pozostawanie w sferze wpływów tatarskich. Analogicznie postrzegano – i nazywano! – ów „lud ogromny”, zasiedlający oba brzegi Dniepru oraz sporą część dorzecza Wołgi, sąsiadujący z Wielkim Stepem, w całej Europie Łacińskiej. Ruś to przede wszystkim Ruś Kijowska, a dopiero w dalszej perspektywie – jej sukcesorzy, w tym Ruś Halicko-Wołyńska (biz. Rhosia Mikra, Ruś Mała) i Ruś Zaleska – kolebka przyszłej państwowości rosyjskiej (moskiewskiej). Symptomatyczne, iż w XIII-wiecznej „Kronice Wielkopolskiej” znalazł się mit o trzech braciach – Lechu, Czechu i Rusie, chociaż już dwa wieki później Jan Długosz potraktował Rusa jako li tylko jednego z potomków Lecha…

Perspektywa polska, a wraz z nią łacińska, zmieniła się diametralnie w drugiej połowie XIV w., gdy po zajęciu Rusi Czerwonej przez Kazimierza Wielkiego pod berłem Korony Polskiej znalazła się wcale liczna grupa poddanych innej nacji i innej wiary, odmiennego języka i obyczaju. Nieco później – w związku z unią polsko-litewską (1385) – problem nabrał zupełnie innych wymiarów: Rusini bowiem stanowili bardzo liczną mniejszość etniczną i wyznaniową monarchii jagiellońskiej, zaś zamieszkane przez nich prowincje zaczynały budzić apetyt potężniejącego sąsiada – Wielkiego Księstwa Moskiewskiego (później: Państwa Moskiewskiego), którego władcy rychło zgłosili aspiracje do całości schedy po Ruryku i Włodzimierzu Wielkim, dodając do wielkoksiążęcej tytulatury człon gosudar Wszechrusi.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Świt Rusi; s. 14
Reklama