Pomocnik Historyczny

Mapa zasobności

Gospodarcze i społeczne zróżnicowanie

Katowice, 2019 r. Katowice, 2019 r. Getty Images
Dzisiejsza kondycja społeczno-gospodarcza Śląska.

W polskiej czołówce. Ostatnie dekady były dla Śląska, podobnie jak dla całego kraju, okresem spektakularnego boomu gospodarczego. Jak pokazują dane najnowszego raportu spójności Komisji Europejskiej, PKB na głowę mieszkańca w Polsce wzrósł, w porównaniu do stanu sprzed akcesji do Unii Europejskiej, o 22 proc. w relacji do średniej unijnej. Przekłada się to na prawie dwukrotny wzrost PKB w stosunku do stanu sprzed 2004 r. Wszystkie inne parametry gospodarcze, od wskaźnika zatrudnienia i bezrobocia, poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne, aż po rozporządzalne dochody ludności, podążały w pozytywnym kierunku.

Dwa spośród trzech śląskich województw należą do pierwszej czwórki pod względem PKB na głowę mieszkańca w Polsce. Najnowsze dostępne dane (z 2017 r.) wykazują 77 proc. średniej unijnej w województwie dolnośląskim i 72 proc. w śląskim; wyraźnie odstaje opolskie z wynikiem 55 proc., typowym bardziej dla tzw. ściany wschodniej. Bliższe spojrzenie nakazuje dodać, że w przypadku woj. dolnośląskiego mamy do czynienia z nadproporcjonalną koncentracją bogactwa w samym Wrocławiu. Z kolei słaby wynik opolskiego należałoby skorygować o informację, że niskiemu wskaźnikowi PKB towarzyszy wysoki poziom (powyżej średniej ogólnopolskiej) rozporządzalnych dochodów, co jest związane z dużą wahadłową migracją ludności tego regionu i dochodami (nie zawsze rejestrowanymi w polskich statystykach) płynącymi z transferów z zagranicy.

Struktura gospodarcza województwa śląskiego jest jeszcze bardziej skomplikowana; w swoich obecnych granicach administracyjnych obejmuje ono subregiony o całkowicie odmiennej charakterystyce gospodarczej. Zdecydowana większość potencjału lokalizuje się w przemysłowej aglomeracji górnośląskiej, podczas gdy region Częstochowy pozostaje biednym obszarem rolniczym, z kolei Beskidy żyją głównie z turystyki.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Śląska” (100153) z dnia 05.08.2019; W stronę Polski; s. 132
Oryginalny tytuł tekstu: "Mapa zasobności"
Reklama