Pomocnik Historyczny

Wróg mojego wroga

Zniewolone narody pod okupacją niemiecką

Nabór Łotyszy do lokalnych oddziałów policji po zajęciu republiki przez Niemców, Lipawa, lipiec 1941 r. Nabór Łotyszy do lokalnych oddziałów policji po zajęciu republiki przez Niemców, Lipawa, lipiec 1941 r. Ullstein - SZ Photo
Dla wielu narodów zniewolonych przez stalinizm atak Hitlera na ZSRS rodził dylemat: czy i w jakim zakresie uznać nazistów za sojuszników własnej sprawy społecznej i narodowej?

Samostanowienie narodów to kontrrewolucja. W praktycznym działaniu władz bolszewickich i potem sowieckich uwidoczniła się tendencja do objęcia wspólnymi granicami jak największej części dawnego imperium Romanowów. Ważne były dla Moskwy zarówno kaukaska ropa naftowa, jak i ukraiński węgiel kamienny oraz bogactwa Syberii. Dlatego też państwo sowieckie prowadziło politykę wewnętrzną podobną w założeniach do podstawowych kanonów polityki carskiej. Liczyło się położenie strategiczne, obszar kraju i jego bogactwa, a nie ludy to państwo zamieszkujące. Stąd też utrzymaniu w posłuszeństwie narodów ZSRS służyły m.in. kolejne deportacje, terror policyjny, a także niczym nieuzasadniona surowość i represyjność sowieckiego prawa i premiowanie donosicielstwa. Miało to ukrócić w zarodku każdy przejaw innego myślenia i działania niż aprobowane przez sowieckie państwo. I choć wśród pierwszych dekretów bolszewików była ogłoszona 15 listopada 1917 r. przez Radę Komisarzy Ludowych Deklaracja Praw Narodów Rosji, przewidująca prawo do swobodnego samookreślenia narodów aż do oderwania się i utworzenia samodzielnego państwa włącznie, to jednak leninowska interpretacja takich dążeń niepodległościowych została dobitnie wyłożona przez Lwa B. Kamieniewa na II zjeździe Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy w lipcu 1918 r.: „Hasło samostanowienia narodów przekształciło się w narzędzie kontrrewolucji”.

Takie podejście pozwalało bolszewikom na podjęcie interwencji w każdym z powstałych na gruzach caratu organizmów państwowych, których władze deklarowały niezależność od Rosji lub wrogość wobec bolszewików, a także dławienie jakichkolwiek działań niepodległościowych wśród grup narodowościowych i społecznych mieszkających w granicach ZSRS. Nic w tym względzie się nie zmieniło, gdy Stalin z Hitlerem podzielili się strefami wpływów w Europie.

Pomocnik Historyczny „Operacja Barbarossa” (100183) z dnia 14.06.2021; Barbarossa; s. 108
Oryginalny tytuł tekstu: "Wróg mojego wroga"
Reklama