Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 24,99 zł!

Subskrybuj
Kraj

Duże wierzby, małe gruszki

Fot. Maciej Świerczyński, AG Fot. Maciej Świerczyński, AG
Rozliczamy PiS z jego obietnic.

We wstępie do programu Jarosław Kaczyński stwierdzał: „Program ma charakter integralny i jego najskuteczniejszą realizację można przeprowadzić wtedy, gdy będzie realizowany w całości”. Zaraz jednak PiS po swojemu zastrzegało: „Jesteśmy partią wiarygodną, więc nie chcemy składać pustych obietnic. Zdajemy sobie sprawę, że rozmiary i tempo przeobrażeń będą musiały być dostosowane tak do możliwości państwa, jak i do zakresu kompromisu”. Niemniej przez większość kadencji PiS dysponowało w parlamencie stabilną, formalną większością, w której to ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego dyktowało mniejszym koalicjantom warunki. Z całą pewnością, gdy tylko PiS się przy czymś naprawdę upierało, musiało to być zrobione. Jeśli nie, to widocznie dlatego, że zmieniły się hierarchie ważności albo o pomysłach zapomniano.

Warto zobaczyć, co z zapowiedzi zostało spełnione (są też zapowiedzi, których niezrealizowanie może cieszyć), co przynajmniej rozpoczęte, a o czym wszelki słuch zaginął. Zwłaszcza że PiS już przygotował kolejną wersję swoich obietnic.

W tym bilansie zachowujemy oryginalną kolejność z programu PiS, cytując z każdego rozdziału po kilka ważniejszych punktów i opisując stan realizacji. Po każdym z cytatów redakcyjny komentarz. Kolorowa sygnalizacja oznacza:

czerwony – niezrealizowany,

zielony – zrealizowany,

żółty – w trakcie, częściowo bądź efekt jest wątpliwy.

Wprowadzenie: IV RP państwem nowej umowy społecznej

Proponujemy zawrzeć pakt społeczny. Koncepcję można sprowadzić do jednej idei: Ze wzrostu gospodarczego muszą korzystać wszyscy Polacy, nie tylko wąska grupa najbogatszych. (...) Umowa ta musi zostać zawarta między najważniejszymi grupami społecznymi: związkami zawodowymi, przedstawicielami pracodawców, innymi organizacjami społecznymi.


Wprawdzie w kwietniu 2007 r. premier przyjął deklarację w sprawie rozpoczęcia negocjacji nad umową „Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog”, ale żaden pakt społeczny nie został podpisany. Więcej: ekipa PiS popadła w serię konfliktów z wiodącymi organizacjami pracodawców (ostatnio na tle planów pełnego udostępnienia CBA bazy ZUS) i stowarzyszeniami społecznymi. Napięte są też stosunki ze związkami i korporacjami zawodowymi – tak branżowymi (chociażby lekarzy i pielęgniarek czy samorządami prawniczymi), jak nawet Solidarnością (na tle zanegowania przez rząd Karty Praw Podstawowych UE). Komisja Trójstronna praktycznie nie działa.

Rzeczpospolita uczciwym i sprawnym państwem

Należy poszerzyć katalog lustrowanych z urzędu osób pełniących funkcje publiczne (m.in. o członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Rady Polityki Pieniężnej, władz banków oraz strategicznych dla Polski spółek z udziałem Skarbu Państwa czy też ambasadorów) oraz objąć postępowaniem lustracyjnym osoby wykonujące zawody zaufania publicznego
Trybunał Konstytucyjny zakwestionował objęcie lustracją m.in. władz banków i mediów niepublicznych oraz doradców podatkowych, naukowców i dziennikarzy. Niemniej katalog osób lustrowanych został znacząco powiększony. Po wyroku TK ustawa nie została poprawiona.

Zlikwidujemy uprzywilejowanie peerelowskich funkcjonariuszy.
Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa wciąż korzystają z dodatków emerytalnych.

Zamierzamy powołać sejmową komisję prawdy i sprawiedliwości. Jej zadaniem będzie badanie afer oraz funkcjonowania nieformalnych układów z czasów III RP.
Komisja nie powstała.

Zlikwidujemy Wojskowe Służby Informacyjne.


WSI zostały rozwiązane jesienią 2006 r. Towarzyszyła temu atmosfera skandalu (m.in. trwa kilkadziesiąt procesów z powództwa osób oskarżonych o związki z WSI).

Pozbawimy uprawnień śledczych wykorzystywaną do nielegalnych działań politycznych Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
ABW wciąż posiada kompetencje dochodzeniowo-śledcze.

Uważamy za niezbędne powołanie Urzędu Antykorupcyjnego.
Od sierpnia 2006 r. istnieje Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jest jednak krytykowane za tyleż spektakularne co upolitycznione operacje oraz nadużywanie i tak olbrzymich kompetencji operacyjnych.

Trudno sobie wyobrazić oczyszczenie państwa bez dokonania majątkowej lustracji działaczy politycznych różnych szczebli. PiS chce ją przeprowadzić dzięki jawności oświadczeń majątkowych wszystkich polityków.
Wedle złożonego w Sejmie przez rząd projektu, obowiązek składania oświadczeń o majątku swoim i współmałżonków mieliby nie tylko politycy i urzędnicy państwa, ale i osoby pełniące bliżej nieokreślone „funkcje publiczne”.

Zreformujemy służbę cywilną.
W miejsce postępowań konkursowych na kierownicze stanowiska administracyjne PiS wprowadził zasadę kooptacji urzędników z nowo utworzonego Państwowego Zasobu Kadrowego. Mechanizm taki oznacza likwidację idei apartyjnej i profesjonalnej służby cywilnej.

Stratedzy kampanii wyborczej PiS robią wiele, aby zatrzeć w świadomości społecznej fakt, że partia ta rządziła krajem przez dwa lata. PiS chce być wiecznym debiutantem, pragnie wciąż nowych początków i przełomów. Trzeba jednak przypomnieć, że w swoim niemal 150-stronicowym programie wyborczym z 2005 r. partia zawarła liczne obietnice, od ogólnych po bardzo szczegółowe. Jak poszło z ich wykonaniem?

Zmienimy charakter Krajowej Rady Sądownictwa. Ograniczymy działanie immunitetu sędziowskiego. Powrócimy do mianowania prezesów sądów przez ministra sprawiedliwości. Nadzór administracyjny w sądach stanie się pionem podporządkowanym ministrowi.
Przeforsowane przez PiS regulacje zostały zaskarżone do TK jako niekonstytucyjne.

Zniesiemy prokuratury apelacyjne oraz bardzo poważnie okroimy Prokuraturę Krajową.
W strukturze wymiaru sprawiedliwości wciąż funkcjonuje 11 prokuratur apelacyjnych.

Utworzymy elitarną jednostkę prokuratury do zwalczania najgroźniejszej przestępczości.
Dopiero 1 października br. wręczono nominacje do nowo utworzonego pionu Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Łącznie pracować w nim będzie 132 prokuratorów. Wydziały zamiejscowe zlokalizowane są w miastach, w których siedzibę mają prokuratury apelacyjne.

Reorganizacja policji jest przedsięwzięciem bardzo poważnym. (...) Posunięcia muszą objąć powołanie nowego komendanta głównego, pochodzącego ze służb mundurowych, ale spoza policji.
W lutym 2007 r. – z aprobatą premiera i wbrew opinii części funkcjonariuszy – stanowisko komendanta głównego policji objął Konrad Kornatowski, prokurator cywilny, który wcześniej ze „służbami mundurowymi” kontaktował się tylko z racji wykonywanej pracy.

PiS doprowadzi do uchwalenia ustawy o infrastrukturze informacyjnej państwa, która określi zasady rozwoju i utrzymania systemów informacyjnych sektora publicznego. Powołamy działającego przy premierze pełnomocnika ds. infrastruktury informacyjnej państwa.
Nie powstała ani ustawa o infrastrukturze informacyjnej państwa, ani też urząd pełnomocnika.

Bezpieczne ulice – nieuchronne i sprawiedliwe kary – sprawna policja

PiS wprowadzi przygotowany przez Lecha Kaczyńskiego i poparty przez ponad 120 tys. Polaków nowy kodeks karny.
Latem br. PiS próbowało przeforsować w parlamencie daleko idącą nowelizację dotychczasowego kodeksu karnego – wobec druzgocącej krytyki ze strony większości teoretyków prawa i prawników praktyków Sejm odrzucił propozycję.

Usprawnimy prace wymiaru sprawiedliwości m.in. poprzez wprowadzenie 24-godzinnych sądów rozpatrujących sprawy w postępowaniu przyspieszonym.
Sądy 24-godzinne rozpatrują znikomy odsetek spraw – nie przeważają też wśród nich czyny chuligańskie, lecz pijanych kierowców i rowerzystów. (Ministerstwo zapowiadało, że z szybkimi wyrokami powinno się liczyć nawet 12 tys. sprawców miesięcznie, a tymczasem w ciągu pierwszych 5 miesięcy działania ekspresowych sądów trafiło do nich ledwie 25 tys. spraw, z czego aż 19 tys. dotyczyło prowadzenia pojazdów po pijanemu). Policjanci, sędziowie i adwokaci (a po cichu i niektórzy prokuratorzy) dowodzą ponadto, że sądy 24-godzinne zdezorganizowały też funkcjonowanie policji i sądów.

Wprowadzimy niższe opłaty sądowe.
W marcu 2006 r. obniżono opłaty m.in. za wpis do księgi wieczystej, spór majątkowy i rozwód, ale podwyższono za ustalenie wstąpienia w stosunek najmu i za stwierdzenie nabycia spadku.

Przeprowadzimy reformę Komendy Głównej Policji. Dzisiaj pracuje w niej aż 4 tys. osób. (...) Ich liczba musi ulec redukcji.
Według najnowszych danych w KG Policji pracuje 4 tys. 490 osób.

Polska bezpieczna i suwerenna – silna Polska w Europie

W dziedzinie polityki wschodniej zamierzamy podjąć następujące działania: (...) powołanie Funduszu Dobrego Sąsiedztwa – specjalnej instytucji wspierającej inicjatywy społeczne, naukowe i edukacyjne na Białorusi i Ukrainie.
Fundusz jak dotąd nie powstał.

Dołożymy wszelkich starań, aby doprowadzić do zróżnicowania kierunków dostaw gazu.
Realnie nic się nie zmieniło. Zimą br. spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zakupiła udziały w norweskich złożach gazu, uznając je za perspektywiczne. W planach jest dopiero budowa gazociągu łączącego te pokłady z Polską.

Wprowadzimy w życie kompleksowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą.
Wciąż niedostateczna jest obsada kadrowa konsulatu RP w Chicago – największym skupisku Polonii na świecie (m.in. istnieje wakat na stanowisku konsula). Przez długi czas nieobsadzone pozostawały funkcje ambasadorów RP w kilku państwach z dużymi grupami polskiej emigracji. W ostatniej chwili uchwalono tzw. Kartę Polaka.

Stworzymy instrumentarium do prowadzenia polityki zagranicznej poprzez (...) przygotowanie fachowych kadr, kształconych w Szkole Głównej Służby Zagranicznej, którą zamierzamy powołać.
SGSZ nie powstała. Kandydaci do służby zagranicznej wciąż kształceni są w Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, która przejęła zadania Akademii Dyplomatycznej MSZ.

PiS będzie dążył również do ustanowienia bilateralnego, formalnego sojuszu wojskowego ze Stanami Zjednoczonymi na wzór stosunków, jakie USA posiada ze swymi niektórymi specjalnymi sojusznikami.
Żadna tego typu dwustronna umowa nie powstała.

Silna polska gospodarka – rozwój przez zatrudnienie

Zamierzamy obniżyć stawkę podatkową dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do 18 proc.
Stawka ta wciąż wynosi 19 proc.

Zmiana w podatku dochodowym od osób fizycznych polegać będzie na wprowadzeniu ulg na dzieci dla rodzin. Ulgami objęte będą rodziny o dochodzie brutto nie większym niż 500 zł na jedną osobę w rodzinie. Proponowane ulgi prorodzinne wynoszą 50 zł na jedno, 200 zł na dwoje oraz 100 zł na każde kolejne dziecko.
Najpierw Sejm uchwalił, że w 2007 r. limit ulgi prorodzinnej wyniesie 120 zł na dziecko, co rodzice uznali za kpinę. Jednak latem br. posłowie przegłosowali podwyżkę ulgi – i to dwukrotnie wyższą od proponowanej przez rząd (zamiast 572,54 zł za każde dziecko, będzie można więc sobie odliczyć od podatku 1145,08).

PiS proponuje uproszczenie systemu poprzez docelowe zmniejszenie liczby stawek podatkowych do dwóch: 18- i 32-procentowej.
Obecnie wciąż obowiązują 3 stawki PIT (19, 30 i 40 proc.). Stawki 18 i 32 proc. mają wejść w życie w 2009 r.

PiS opowiada się za utrzymaniem dotychczasowych stawek podatku VAT, wraz z preferencyjną stawką na artykuły pierwszej potrzeby, takie jak żywność i leki.
Komisja Europejska zgodziła się w lipcu br. przedłużyć do 2010 r. obniżone stawki VAT na mieszkania, żywność, książki itd. w nowych krajach członkowskich UE.

PiS dokona zmian realizując program Tanie Państwo. Przyniesie to oszczędności prawie 5 mld zł rocznie oraz około 3 mld zł jednorazowych wpływów.
PiS zwiększył liczbę ministerstw i urzędów centralnych. Ponadto budżet Kancelarii Premiera Jarosława Kaczyńskiego sięga 106 mln zł (podczas gdy, przykładowo, wydatki na ten cel w ekipie Jerzego Buzka wynosiły 73 mln zł, a Leszka Millera – 76 mln zł). Z kolei budżet Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego sięga 168 mln zł (wydatki kancelarii Lecha Wałęsy wynosiły 22 mln zł, a Aleksandra Kwaśniewskiego – 99 mln zł).

Chcemy połączenia Agencji Rynku Rolnego z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; likwidacji w obecnej formie Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; PFRON.
Do dziś działa zarówno Agencja Rynku Rolnego, jak i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, funkcjonują też wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz PFRON.

Założenie firmy powinno być możliwe w jednym miejscu i powinno trwać maksymalnie trzy dni.
Tzw. pakiet Kluski, który miał rozwiązać problem, nie został rozpatrzony przez Sejm przed skróceniem kadencji.

Uprościmy postępowanie w drobnych sprawach i zreformujemy system doręczeń. Wszystkie te zmiany doprowadzą do usprawnienia egzekucji należności.
Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z czerwca 2006 r. wprowadziła szczególny system doręczania pism procesowych. Nie ma on jednak charakteru powszechnego, gdyż dotyczy jedynie pism składanych w toku sprawy, i to nie wszystkich, oraz odnosi się jedynie do pism wnoszonych przez stronę reprezentowaną przez adwokata bądź radcę prawnego.

Autostrady będą budowane w systemie budżetowym, z wykorzystaniem środków unijnych. Jest on znacznie tańszy i powinien wynieść około 3,5–4,0 mln euro za kilometr.
Pod koniec września rząd zgodził się, by kontrolowane przez Jana Kulczyka Autrostrady Wielkopolskie podjęły budowę odcinka autostrady A2 za 9,6 mln euro za kilometr. Dotąd w długich przepychankach kwestionował ustaloną przez poprzednią ekipę cenę 6,1 mln.

Priorytetem PiS będzie szybki rozwój około 5 tys. km dróg ekspresowych o europejskim standardzie nacisków 115 kN/oś.
W ciągu 2 lat rządów PiS oddano do użytku 55 km dróg ekspresowych, a w budowie jest 76 km.

Przejrzysty i spójny program prywatyzacyjny PiS przewiduje, że z tego tytułu do budżetu państwa wpłynie w latach 2006–2009 od 7 do 10 mld zł rocznie. Z tego od 4 do 6 mld zł z giełdy.
W 2006 r. planowano uzyskać z prywatyzacji blisko 5,5 mld zł – rzeczywiste wpływy wyniosły nieco ponad 621 mln zł. Tegoroczne przychody sięgać mają 3 mld – ale na koniec lipca br. nie przekroczyły 1,1 mld zł.

Rodzina: bezpieczna szczęśliwa rodzina

Należy wybudować w ciągu najbliższych 8 lat od 3 do 4 mln mieszkań. Tych mieszkań państwo nie będzie rozdawało. Skoncentruje się natomiast na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi budownictwa mieszkaniowego.
Od stycznia do września br. banki udzieliły ledwie 2,6 tys. tanich kredytów mieszkaniowych. Cena lub koszt budowy nieruchomości za pomocą takiego kredytu nie mogą być wyższe niż ustalone przez GUC średnie koszty budowy w danej okolicy – a wskaźniki te są zwykle dużo niższe od cen rynkowych. Niewiele pomogło nawet podniesienie latem br. limitu maksymalnej ceny za m kw.

Zdrowie: Polska krajem ludzi zdrowych

PiS chce zlikwidować korupcjogenną, niewydolną i niesterowalną instytucję, jaką jest NFZ.
Fundusz działa nadal.

Prawo i Sprawiedliwość proponuje przebudowę systemu ochrony zdrowia. Najważniejsze elementy przekształceń to (...) utworzenie akceptowalnego społecznie pakietu świadczeń zdrowotnych (...), natychmiastowe wdrożenie systemu ratownictwa medycznego.
Zawartości tzw. koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych wciąż nie udało się ustalić. Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W ciągu dwóch lat doprowadzimy do tego, że emeryt, rencista czy osoba przewlekle chora będzie mogła kupić więcej leków. (...) Możliwość nabycia przez pacjentów większej liczby lekarstw za tę samą kwotę uzyskamy, wprowadzając tańsze medykamenty na listę leków refundowanych oraz dzięki wynegocjowaniu z producentami i hurtownikami niższych cen lekarstw.
Na listach refundacyjnych pojawiają się nowe leki, które od kilku lat czekały na refundację. Być może decyzje o ich wprowadzeniu przyspieszył nagły termin wyborów. Od stycznia 2008 r. NFZ będzie finansował kilka nowych programów terapeutycznych, w sprawie których decyzja była odkładana od ponad roku i zapadła dopiero w ostatnich tygodniach.

Edukacja: dobra edukacja i nauka – kluczem do sukcesu

Zamierzamy powołać Komisję Edukacji Narodowej, społeczne ciało doradcze skupiające przedstawicieli środowisk oświatowych i naukowych.
KEN nie powstała. Wokół szkolnictwa narosło tymczasem wiele sporów, związanych choćby z arbitralnymi decyzjami rządu w sprawie statusu lekcji religii, listy lektur, mundurków, tzw. tanich podręczników itd.

Postulujemy odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli. Żmudne zbieranie odpowiednich dokumentów należy zastąpić egzaminami.
Dopiero 5 października br. minister edukacji Ryszard Legutko zapowiedział, że do końca miesiąca podpisze rozporządzenie upraszczające zasady awansu nauczycieli. Przyznał jednak, że rozporządzenie nie jest jeszcze gotowe. Nauczyciele obawiają się serii egzaminów przed dyrektorami.

Polska Akademia Nauk powinna zostać przekształcona w stowarzyszenie naukowe o wysokim prestiżu, podobne do Polskiej Akademii Umiejętności i Warszawskie Towarzystwo Naukowe. Instytuty PAN należy przekształcić w Narodowe Centrum Badań Naukowych
PAN została utrzymana.

Kultura: polska kultura narodowa – racją stanu

Rozpoczniemy przygotowania do budowy Muzeum Wolności, nowoczesnej instytucji muzealno-edukacyjnej ukazującej polski wysiłek niepodległościowy.
W maju 2006 r. minister kultury podpisał akt powołania Muzeum Historii Polski – Muzeum Wolności. Odbył się też cykl dyskusji o kształcie programowym muzeum.

Wrócimy do poprzedniej nazwy resortu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zrealizowano.

Wystąpimy z projektem ustawy likwidującej Krajową Radę Radiofonii i Telewizji – ciała, którego działalność uderzała w pluralizm mediów i była całkowitym zaprzeczeniem wolności słowa i interesu publicznego – a więc wartości, którym miało ono służyć.
Nie zlikwidowano, wręcz przeciwnie. Pod koniec 2005 r. PiS w ekspresowym tempie przeforsował nowelizację ustawy o RTV. Szło o odwołanie zdominowanej przez lewicę Rady na rzecz ludzi rekomendowanych przez PiS i jego koalicjantów: LPR i Samoobronę (PiS dostał trzy miejsca, reszta po jednym). Po raz pierwszy w historii KRRiT nie znalazł się w niej nikt z opozycji.

Zapewnimy uwolnienie mediów publicznych od nacisków politycznych.
W powszechnym odczuciu media publiczne są podporządkowane linii rządu, a na czele TVP stanął były wysoki urzędnik Kancelarii Prezydenta.

Polityka społeczna – przeciwko wykluczeniu

Zmienimy prawne umocowanie Państwowej Inspekcji Pracy, która przestanie być organem podległym Sejmowi. Zostanie podporządkowana ministrowi pracy, co uczyni z niej sprawne narzędzie kontrolne.
Wedle przyjętej w kwietniu br. nowej ustawy o PIP nadal podlega ona Sejmowi, a nadzór nad nią sprawuje Rada Ochrony Pracy.

Będziemy dążyć do wydłużenia urlopu macierzyńskiego; uruchomienia programów ułatwiających pracującym rodzicom wychowywanie dzieci, między innymi poprzez uelastycznianie czasu pracy, pracę w niepełnym wymiarze.
Od grudnia 2006 r. wydłużono o dwa tygodnie urlop macierzyński. W 2007 r. wprowadzono regulacje dotyczące tzw. telepracy, ułatwiające świadczenie pracy „na odległość”, czyli w domu.

Doprowadzimy do szybkiego wniesienia projektów ustaw regulujących emerytury pomostowe dla osób pracujących w szczególnie ciężkich warunkach i wykonujących pracę o szczególnym charakterze.
Najpierw PiS pracował nad ustawą, która od 2008 r. miała wprowadzić nowe zasady przyznawania wcześniejszych emerytur – miały być one niższe i dostępne dla mniejszej liczby osób. Pod koniec sierpnia br. premier zdecydował się wydłużyć dotąd obowiązujące regulacje – co siłą rzeczy odsunie wprowadzenie systemu rzeczywiście należnych pomostówek.

Rolnictwo: rozwój obszarów wiejskich – przyszłością polskiego rolnictwa

Zamierzamy utworzyć jednolitą Inspekcję Kontroli Żywności. Obecnie w Polsce nadzorem nad jakością płodów rolnych i jakością żywności oraz jej bezpieczeństwem zajmują się cztery instytucje – powoduje to chaos i utrudnia solidne egzekwowanie wymaganych norm.
IKŻ nie powstała.

Będziemy zabiegać o powołanie Rady Badań Rolniczych i Wdrożeń i zapewnimy jej znaczącą rolę w systemie nauki polskiej.
Rada nie istnieje.

Będziemy wspierać uszczelnianie systemu ubezpieczeń społecznych rolników. Konieczne będzie zróżnicowanie składek ze względu na dochody uzyskiwane w gospodarstwie.
System określany potocznie KRUS funkcjonuje bez zmian.

Utworzymy Agencję Rozwoju Obszarów Wiejskich: skoncentruje się na polityce pomocowej i infrastrukturalnej z udziałem Skarbu Państwa, funkcjach płatniczych, interwencjach na rynku oraz administrowaniu mieniem Skarbu Państwa.
Agencja nie powstała.

Sport – duma i sposób na życie

Postulatem PiS jest wzmocnienie kontroli nad dysponowaniem funduszami przeznaczonymi na sport. Instytucje sportowe, takie jak np. PZPN, nie mogą być poza kontrolą, gdyż często stają się one wtedy przechowalniami dla polityków i ich znajomych.
Jak dotąd prokuratura nie przekazała PZPN materiałów dotyczących korupcji klubu KGHM Zagłębie Lubin, którego właścicielem jest kierowana przez polityka PiS spółka KGHM Polska Miedź, a prezesem związany niegdyś z młodzieżówką PiS Robert Pietryszyn – i w efekcie Zagłębie pozostało podejrzanym o korupcję zespołów, których PZPN nie może ukarać. Atakowany wcześniej PZPN działa bez zmian.

Podejmiemy próbę przywrócenia piątej godziny wychowania fizycznego w szkołach.
Nie zrealizowano: przeciwnie – w 2006 r. resort edukacji sugerował zastąpienie jednej z godzin w-f wychowaniem patriotycznym.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną