Paszporty POLITYKI

Regulamin Plebiscytu i Konkursu WYBIERZ LAUREATÓW PASZPORTÓW POLITYKI ZA ROK 2012

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w Plebiscycie i Konkursie pn. „Wybierz Laureatów Paszportów Polityki 2012”.
2.    Organizatorem Plebiscytu i Konkursu jest POLITYKA Spółdzielnia Pracy (zwana dalej POLITYKĄ) z siedzibą przy ul. Słupeckiej 6; 02-309 Warszawa, zarejestrowana przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie, pod nr KRS 50652.
3.    Fundatorem nagród jest firma ABIS Sp. z o.o. (zwana dalej Fundatorem Nagród), z siedzibą w Platan Park II, ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa, zarejestrowana pod nr KRS 0000043827.
4.    Konkurs obsługiwany jest logistycznie przez firmę TASK Tomasz Krysicki z siedzibą przy ul. Ruczaj 89; 02-997 Warszawa; wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, pod numerem 195721.

§2

1.    PLEBISCYT „Wybierz Laureatów Paszportów Polityki 2012” ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony zostanie na stronie internetowej www.polityka.pl/paszporty w dniach od 19 grudnia 2012 roku do 6 stycznia 2013 roku do godziny 23:59.
2.    Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureatów nagród Paszporty Polityki 2012, spośród 3 nominowanych w każdej z 6 kategorii nagród „Paszporty Polityki”, tj. w:

1.    kategoria FILM
- Leszek Dawid
- Marcin Dorociński
- Marcin Krzyształowicz

2.    Kategoria TEATR
- Michał Borczuch
- Mirek Kaczmarek
- Iwan Wyrypajew

3.    Kategoria SZTUKI WIZUALNE
- Katarzyna Krakowiak
- Radek Szlaga
- Julita Wójcik

4.    Kategoria MUZYKA POWAŻNA
- Wojciech Blecharz
- Agnieszka Budzińska – Bennett
- TWOgether Duo (Magdalena Bojanowicz, Maciej Frąckiewicz)

5.    Kategoria MUZYKA POPULARNA
- Małe Instrumenty
- Marcin Masecki
- Tres be

6.    Kategoria LITERATURA
- Kaja Malanowska
- Zośka Papużanka
- Szczepan Twardoch

3.    Ogłoszenie laureatów Paszportów Polityki w każdej z 6 kategorii wybranych przez Uczestników Plebiscytu nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie w dniu 15 stycznia 2013 roku o godzinie 19.00 oraz na stronie WWW.polityka.pl.
4.    KONKURS odbywa się w ramach Plebiscytu.
5.    Celem Konkursu jest nagrodzenie Uczestników, którzy oddali głos w Plebiscycie oraz spełnili warunki o których mowa w § 6.,  nagrodami o których mowa w § 7.

§3

1.    W Plebiscycie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem), która zaloguje / zarejestruje się w serwisie www.polityka.pl .
2.    W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem), która zaloguje / zarejestruje się w serwisie www.polityka.pl oraz spełni warunki wskazane w § 6 Regulaminu.
3.    Z udziału w Plebiscycie i Konkursie wyłączeniem są pracownicy Organizatora i firm współpracujących przy organizacji Plebiscytu i Konkursu.

§4

1.    Uczestnik może wziąć udział tylko w Plebiscycie i nie brać udziału w Konkursie.
2.    Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko wtedy, gdy weźmie udział w Plebiscycie.
3.    Uczestnik z tego samego konta może zagłosować tylko jeden raz.

ZASADY PLEBISCYTU

§5

1.    Plebiscyt polega na wskazaniu przez Uczestnika Plebiscytu swojego faworyta w każdej z 6 kategorii o których mowa w § 2 ust. 2 poprzez kliknięcie w jego zdjęcie na formularzu dostępnym na stronie www.polityka.pl/paszporty.
2.    Uczestnik Plebiscytu jest zobowiązany wskazać swoich faworytów spośród nominowanych we wszystkich  6 kategoriach Nagrody Paszporty Polityki, o których mowa w § 2 ust. 2.
3.    W każdej kategorii wskazanej w § 2 ust. 2 można wskazać tylko jednego faworyta.
4.    W celu ułatwienia Uczestnikom Plebiscytu wyboru, Organizator zamieści na stronie www.polityka.pl lub/ i w formularzu informacje na temat każdego z nominowanych w każdej z 6 kategorii.
5.    Laureatem Paszportu Polityki w każdej z 6 kategorii o których mowa w § 2 ust. 2 zostanie ten spośród nominowanych, który otrzyma największą liczbę wskazań Uczestników Plebiscytu.
6.    Każdy Uczestnik Plebiscytu, który spełni warunki zawarte w punktach 1, 2, 3, 4 otrzyma NAGRODĘ GWARANTOWANĄ - miesięczny dostęp do POLITYKI Cyfrowej, przy czym miesiąc liczony jest od pierwszej rejestracji kodu dostępu.  Treści wchodzące w skład POLITYKI Cyfrowej:
- bieżące, pełne wydanie tygodnika Polityka dostępne od wtorku od godz. 20.00
- bieżąca AudioPolityka, zawierająca 10 najciekawszych artykułów w wersji audio
- bieżące wydawnictwa specjalne Polityki  (Niezbędnik Inteligenta, Poradnik Psychologiczny Polityki , Pomocnik Historyczny Polityki, Sztuka Życia)
- archiwum tygodnika Polityka i wydawnictw specjalnych Polityki (zbiór ponad 40 tys. artykułów od 2000 r.)

POLITYKA Cyfrowa jest dostępna w następujących formatach:
- Aplikacja WWW (online)
- PDF (offline)
- MP3 (AudioPolityka - offline)
- Pub, MOBI (offline)

7.    Każdy Uczestnik Plebiscytu otrzyma mail na podany w formularzu adres mailowy, w którym będzie unikalny, jednorazowy kod dostępu do Nagrody Gwarantowanej o której mowa w ust. 6 powyżej. Kod należy skopiować i wykorzystać na stronie www.polityka.pl/kodpromocyjny. Kod trzeba wykorzystać w terminie do 31 stycznia 2013 roku, aczkolwiek Uczestnik może odstąpić swój kod osobie trzeciej, gdyż nie jest on automatycznie powiązany z kontem Uczestnika na www.polityka.pl. Odstąpienie kodu osobie trzeciej nie upoważnia Uczestnika do otrzymania kolejnego kodu.

ZASADY KONKURSU

§6

1.    Aby wziąć udział w konkursie należy:
a.    wziąć udział w Plebiscycie o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 powyżej;
b.    we właściwym polu sporządzić pisemne uzasadnienie wyboru swojego faworyta. Uzasadnienie może dotyczyć każdej z 6 kategorii lub dowolnie wybranej kategorii o których mowa w  § 2 ust. 2.;
c.    wypełnić właściwe pola z danymi:
- Imię
- Nazwisko
- Pełny adres zamieszkania, miasto, kod pocztowy
- Numer telefonu;
- Adres e-mail;
d.    zaakceptować niniejszy regulamin;
e.    wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji niniejszego Konkursu;
f.    wysłać wypełniony formularz konkursowy zamieszczony na stronie www.polityka.pl poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij”.
2.    W konkursie wezmą udział tylko te zgłoszenia, które będą spełniały wszystkie warunki wskazane w ust. 1 powyżej.
3.    Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Jury Konkursu  powołane przez Organizatora.
4.    Wykonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej jest równoważne z akceptacją niniejszego regulaminu.

NAGRODY ORAZ ZASADY
WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW W KONKURSIE

§7

NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane NAGRODY:
a.    ZAPROSZENIA DWUOSOBOWE  - łącznie 10 (dziesięć) zaproszeń dwuosobowych na Galę ogłoszenia Laureatów Paszportów Polityki o której mowa w § 2 ust. 3.
b.    TABLET – łącznie 19 (dziewiętnaście) tabletów Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo o wartości 500 (pięciuset) PLN.
c.    E-CZYTNIK  - łącznie 25 (dwadzieścia pięć) e-czytników Prestigio PER3464BC o wartości 349 (trzystu czterdziestu dziewięciu) PLN

§8

ZASADY

1.    Jury Konkursu  powołane przez Organizatora wyłoni zwycięzców spośród Uczestników, którzy:
a.    spełnili wszystkie warunki wskazane w § 6 ust. 1 litera a); c); d); e); f), g)
b.    spełnili warunek wskazany § 6 ust. 1 litera b). Jury będzie brało pod uwagę wnikliwość, znajomość tematu i oryginalność uzasadnienia.
2.    Nagrody zostaną przyznane w następujący sposób:

a.    W poniedziałki, wtorki, czwartki, soboty i niedzielę Jury wybierze DWÓCH (2) Zwycięzców spośród Uczestników Konkursu  i każdego z ww. wymienionych dni przyzna:
- 1 (jedną) nagrodę w postaci e-czytnika, o którym mowa  w § 7 c).
- 1 (jedną) nagrodę w postaci  tabletu, o którym mowa  w § 7 d)

b.    W środy 19.12.12 i 02.01.13 Jury wybierze SIEDMIU (7) Zwycięzców spośród Uczestników Konkursu  i każdego z ww. wymienionych dni przyzna:
- 3 (trzy) zaproszenia dwuosobowe, o których mowa w § 7 b)
- 3 (trzy) nagrody w postaci e-czytnika, o którym mowa w § 7 c)
- 1 (jedną) nagrodę w postaci  tabletu, o którym mowa  w § 7 d)

c.    W środę 26.12.12 Jury wybierze OŚMIU (8) Zwycięzców spośród Uczestników Konkursu   
i przyzna:
- 4 (trzy) zaproszenia dwuosobowe, o których mowa w § 7 b)
- 3 (trzy) nagrody w postaci e-czytnika, o którym mowa w § 7 c)
- 1 (jedną) nagrodę w postaci  tabletu, o którym mowa  w § 7 d)

§9

1.    Lista Zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.polityka.pl 7/8 stycznia 2013 roku.
2.    Każdy Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej na wskazany w formularzu adres e-mail, który to pozostanie niedostępny dla pozostałych uczestników konkursu.
3.    W odpowiedzi na informację o wygranej, Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania w ciągu 2 dni roboczych zwrotnego e-maila z potwierdzeniem odebrania nagrody.
4.    W przypadku braku e-maila zwrotnego przez Zwycięzcę konkursu w terminie 2 dni roboczych od powiadomienia o wygranej, Nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagrody.
5.    Nagrody przyznane w Konkursie zostaną przesłane pocztą na podane przez uczestników Konkursu adresy.
6.    Zwycięzcy, którzy otrzymają zaproszenia na Galę rozdania nagród Paszporty Polityki 2012 są zobowiązani do potwierdzenia swojej obecności na Gali w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości o wygranej. Organizator nie pokrywa ewentualnych kosztów przejazdu i noclegu.

§10

1.    Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

§11

1.    Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w kwotach pieniężnych.
2.    Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

REKLAMACJE

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej do dnia 20.01.2013 r. na adres: POLITYKA Spółdzielnia Pracy, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 6 z dopiskiem "Reklamacja – Głosowanie Paszporty Polityki"
2.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, adres e-mail, oraz dokładny opis powodu reklamacji.
3.    Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie w ciągu 14 dni od jej otrzymania i powiadomi reklamującego e-mailem lub w formie listownej na adres wskazany w reklamacji.
4.    Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§13

1.    Przez wysłanie formularza konkursowego Uczestnicy potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zgodę na przestrzeganie jego zasad.

2.    Regulamin jest do wglądu w siedzibie POLITYKI Spółdzielni Pracy, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 6, oraz na stronie www.polityka.pl.

§14

PRAWA AUTORSKIE

Zamieszczenie uzasadnienia jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika niniejszego konkursu iż przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne w stosunku do nadesłanych materiałów mających charakter utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie niezbędnym dla publikacji, oraz wyrażeniem zgody na publikację przez osoby trzecie. Uczestnik oświadcza również, że materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą naruszały przepisów prawa, ani jakichkolwiek prawem chronionych dóbr osób trzecich.

§15

ZGODY

1.    Biorąc udział w Plebiscycie i Konkursie uczestnicy wyrażają nieodpłatnie zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania uczestnika, a także treści uzasadnienia, w przypadku gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zgoda na publikację dotyczy zarówno stron internetowych www.polityka.pl, jak i wydania papierowego tygodnika „Polityka”.
2.    Uczestnicy Plebiscytu i Konkursu, podając swoje dane osobowe  wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez POLITYKĘ, jako administratorów danych, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez POLITYKĘ działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez POLITYKĘ, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
3.    Uczestnicy Plebiscytu i Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adresy: POLITYKA Spółdzielnia Pracy, Warszawa 02-309  przy ul. Słupecka  6.
4.    Uczestnicy podają dane osobowe na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem przekazania Nagrody.

§16

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji elektronicznej spowodowane pominięciem, przerwą, usunięciem, wadą lub opóźnieniem operacji albo transmisji, a także za techniczne, sieciowe, telefoniczne, elektroniczne, komputerowe, sprzętowe lub programowe usterki albo ograniczenia, o jakimkolwiek charakterze. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedokładną transmisję albo brak wyświetlania materiałów Plebiscytu i/lub Konkursu wskutek problemów technicznych lub przeciążenia Internetu albo strony internetowej, bądź też kombinacji tych czynników. W przypadku niefunkcjonowania internetowej części Plebiscytu i/lub Konkursu w zaplanowany sposób z dowolnej przyczyny, m.in. wskutek zawirusowania, usterek, błędów, manipulacji, ingerencji, oszustwa, problemów technicznych albo innych przyczyn pogarszających lub wpływających na organizację, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność albo prawidłowe prowadzenie Plebiscytu i/lub Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia Plebiscytu i/lub Konkursu, według własnego uznania.

§17

ZMIANY W REGULAMINIE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu, w szczególności w przypadku zauważenia istotnych wad prawnych regulaminu lub wad uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu w sposób prawidłowy.

§18

Nagrody o wartości nieprzekraczającej 760,00 zł są zwolnione z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PDOF z dnia 26/07/1991r.

§19

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami.

§20

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu i Konkursu.

Reklama

Czytaj także

Kraj

Doktorat prezesa Jarosława Kaczyńskiego

Po ponad 30 latach od publicznej obrony znów dostępna jest praca doktorska Jarosława Kaczyńskiego. Poszukiwano jej od lat, spekulując nawet, czy aby taka na pewno powstała, bądź czy nie zawiera treści mało dziś politycznie poprawnych.

Marek Henzler
25.06.2007
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną