Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Paszporty POLITYKI

Regulamin Plebiscytu i Konkursu WYBIERZ LAUREATÓW PASZPORTÓW POLITYKI ZA ROK 2012

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w Plebiscycie i Konkursie pn. „Wybierz Laureatów Paszportów Polityki 2012”.
2.    Organizatorem Plebiscytu i Konkursu jest POLITYKA Spółdzielnia Pracy (zwana dalej POLITYKĄ) z siedzibą przy ul. Słupeckiej 6; 02-309 Warszawa, zarejestrowana przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie, pod nr KRS 50652.
3.    Fundatorem nagród jest firma ABIS Sp. z o.o. (zwana dalej Fundatorem Nagród), z siedzibą w Platan Park II, ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa, zarejestrowana pod nr KRS 0000043827.
4.    Konkurs obsługiwany jest logistycznie przez firmę TASK Tomasz Krysicki z siedzibą przy ul. Ruczaj 89; 02-997 Warszawa; wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, pod numerem 195721.

§2

1.    PLEBISCYT „Wybierz Laureatów Paszportów Polityki 2012” ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony zostanie na stronie internetowej www.polityka.pl/paszporty w dniach od 19 grudnia 2012 roku do 6 stycznia 2013 roku do godziny 23:59.
2.    Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureatów nagród Paszporty Polityki 2012, spośród 3 nominowanych w każdej z 6 kategorii nagród „Paszporty Polityki”, tj. w:

1.    kategoria FILM
- Leszek Dawid
- Marcin Dorociński
- Marcin Krzyształowicz

2.    Kategoria TEATR
- Michał Borczuch
- Mirek Kaczmarek
- Iwan Wyrypajew

3.    Kategoria SZTUKI WIZUALNE
- Katarzyna Krakowiak
- Radek Szlaga
- Julita Wójcik

4.    Kategoria MUZYKA POWAŻNA
- Wojciech Blecharz
- Agnieszka Budzińska – Bennett
- TWOgether Duo (Magdalena Bojanowicz, Maciej Frąckiewicz)

5.    Kategoria MUZYKA POPULARNA
- Małe Instrumenty
- Marcin Masecki
- Tres be

6.    Kategoria LITERATURA
- Kaja Malanowska
- Zośka Papużanka
- Szczepan Twardoch

3.    Ogłoszenie laureatów Paszportów Polityki w każdej z 6 kategorii wybranych przez Uczestników Plebiscytu nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie w dniu 15 stycznia 2013 roku o godzinie 19.00 oraz na stronie WWW.polityka.pl.
4.    KONKURS odbywa się w ramach Plebiscytu.
5.    Celem Konkursu jest nagrodzenie Uczestników, którzy oddali głos w Plebiscycie oraz spełnili warunki o których mowa w § 6.,  nagrodami o których mowa w § 7.

§3

1.    W Plebiscycie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem), która zaloguje / zarejestruje się w serwisie www.polityka.pl .
2.    W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem), która zaloguje / zarejestruje się w serwisie www.polityka.pl oraz spełni warunki wskazane w § 6 Regulaminu.
3.    Z udziału w Plebiscycie i Konkursie wyłączeniem są pracownicy Organizatora i firm współpracujących przy organizacji Plebiscytu i Konkursu.

§4

1.    Uczestnik może wziąć udział tylko w Plebiscycie i nie brać udziału w Konkursie.
2.    Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko wtedy, gdy weźmie udział w Plebiscycie.
3.    Uczestnik z tego samego konta może zagłosować tylko jeden raz.

ZASADY PLEBISCYTU

§5

1.    Plebiscyt polega na wskazaniu przez Uczestnika Plebiscytu swojego faworyta w każdej z 6 kategorii o których mowa w § 2 ust. 2 poprzez kliknięcie w jego zdjęcie na formularzu dostępnym na stronie www.polityka.pl/paszporty.
2.    Uczestnik Plebiscytu jest zobowiązany wskazać swoich faworytów spośród nominowanych we wszystkich  6 kategoriach Nagrody Paszporty Polityki, o których mowa w § 2 ust. 2.
3.    W każdej kategorii wskazanej w § 2 ust. 2 można wskazać tylko jednego faworyta.
4.    W celu ułatwienia Uczestnikom Plebiscytu wyboru, Organizator zamieści na stronie www.polityka.pl lub/ i w formularzu informacje na temat każdego z nominowanych w każdej z 6 kategorii.
5.    Laureatem Paszportu Polityki w każdej z 6 kategorii o których mowa w § 2 ust. 2 zostanie ten spośród nominowanych, który otrzyma największą liczbę wskazań Uczestników Plebiscytu.
6.    Każdy Uczestnik Plebiscytu, który spełni warunki zawarte w punktach 1, 2, 3, 4 otrzyma NAGRODĘ GWARANTOWANĄ - miesięczny dostęp do POLITYKI Cyfrowej, przy czym miesiąc liczony jest od pierwszej rejestracji kodu dostępu.  Treści wchodzące w skład POLITYKI Cyfrowej:
- bieżące, pełne wydanie tygodnika Polityka dostępne od wtorku od godz. 20.00
- bieżąca AudioPolityka, zawierająca 10 najciekawszych artykułów w wersji audio
- bieżące wydawnictwa specjalne Polityki  (Niezbędnik Inteligenta, Poradnik Psychologiczny Polityki , Pomocnik Historyczny Polityki, Sztuka Życia)
- archiwum tygodnika Polityka i wydawnictw specjalnych Polityki (zbiór ponad 40 tys. artykułów od 2000 r.)

POLITYKA Cyfrowa jest dostępna w następujących formatach:
- Aplikacja WWW (online)
- PDF (offline)
- MP3 (AudioPolityka - offline)
- Pub, MOBI (offline)

7.    Każdy Uczestnik Plebiscytu otrzyma mail na podany w formularzu adres mailowy, w którym będzie unikalny, jednorazowy kod dostępu do Nagrody Gwarantowanej o której mowa w ust. 6 powyżej. Kod należy skopiować i wykorzystać na stronie www.polityka.pl/kodpromocyjny. Kod trzeba wykorzystać w terminie do 31 stycznia 2013 roku, aczkolwiek Uczestnik może odstąpić swój kod osobie trzeciej, gdyż nie jest on automatycznie powiązany z kontem Uczestnika na www.polityka.pl. Odstąpienie kodu osobie trzeciej nie upoważnia Uczestnika do otrzymania kolejnego kodu.

ZASADY KONKURSU

§6

1.    Aby wziąć udział w konkursie należy:
a.    wziąć udział w Plebiscycie o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 powyżej;
b.    we właściwym polu sporządzić pisemne uzasadnienie wyboru swojego faworyta. Uzasadnienie może dotyczyć każdej z 6 kategorii lub dowolnie wybranej kategorii o których mowa w  § 2 ust. 2.;
c.    wypełnić właściwe pola z danymi:
- Imię
- Nazwisko
- Pełny adres zamieszkania, miasto, kod pocztowy
- Numer telefonu;
- Adres e-mail;
d.    zaakceptować niniejszy regulamin;
e.    wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji niniejszego Konkursu;
f.    wysłać wypełniony formularz konkursowy zamieszczony na stronie www.polityka.pl poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij”.
2.    W konkursie wezmą udział tylko te zgłoszenia, które będą spełniały wszystkie warunki wskazane w ust. 1 powyżej.
3.    Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Jury Konkursu  powołane przez Organizatora.
4.    Wykonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej jest równoważne z akceptacją niniejszego regulaminu.

NAGRODY ORAZ ZASADY
WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW W KONKURSIE

§7

NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane NAGRODY:
a.    ZAPROSZENIA DWUOSOBOWE  - łącznie 10 (dziesięć) zaproszeń dwuosobowych na Galę ogłoszenia Laureatów Paszportów Polityki o której mowa w § 2 ust. 3.
b.    TABLET – łącznie 19 (dziewiętnaście) tabletów Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo o wartości 500 (pięciuset) PLN.
c.    E-CZYTNIK  - łącznie 25 (dwadzieścia pięć) e-czytników Prestigio PER3464BC o wartości 349 (trzystu czterdziestu dziewięciu) PLN

§8

ZASADY

1.    Jury Konkursu  powołane przez Organizatora wyłoni zwycięzców spośród Uczestników, którzy:
a.    spełnili wszystkie warunki wskazane w § 6 ust. 1 litera a); c); d); e); f), g)
b.    spełnili warunek wskazany § 6 ust. 1 litera b). Jury będzie brało pod uwagę wnikliwość, znajomość tematu i oryginalność uzasadnienia.
2.    Nagrody zostaną przyznane w następujący sposób:

a.    W poniedziałki, wtorki, czwartki, soboty i niedzielę Jury wybierze DWÓCH (2) Zwycięzców spośród Uczestników Konkursu  i każdego z ww. wymienionych dni przyzna:
- 1 (jedną) nagrodę w postaci e-czytnika, o którym mowa  w § 7 c).
- 1 (jedną) nagrodę w postaci  tabletu, o którym mowa  w § 7 d)

b.    W środy 19.12.12 i 02.01.13 Jury wybierze SIEDMIU (7) Zwycięzców spośród Uczestników Konkursu  i każdego z ww. wymienionych dni przyzna:
- 3 (trzy) zaproszenia dwuosobowe, o których mowa w § 7 b)
- 3 (trzy) nagrody w postaci e-czytnika, o którym mowa w § 7 c)
- 1 (jedną) nagrodę w postaci  tabletu, o którym mowa  w § 7 d)

c.    W środę 26.12.12 Jury wybierze OŚMIU (8) Zwycięzców spośród Uczestników Konkursu   
i przyzna:
- 4 (trzy) zaproszenia dwuosobowe, o których mowa w § 7 b)
- 3 (trzy) nagrody w postaci e-czytnika, o którym mowa w § 7 c)
- 1 (jedną) nagrodę w postaci  tabletu, o którym mowa  w § 7 d)

§9

1.    Lista Zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.polityka.pl 7/8 stycznia 2013 roku.
2.    Każdy Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej na wskazany w formularzu adres e-mail, który to pozostanie niedostępny dla pozostałych uczestników konkursu.
3.    W odpowiedzi na informację o wygranej, Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania w ciągu 2 dni roboczych zwrotnego e-maila z potwierdzeniem odebrania nagrody.
4.    W przypadku braku e-maila zwrotnego przez Zwycięzcę konkursu w terminie 2 dni roboczych od powiadomienia o wygranej, Nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagrody.
5.    Nagrody przyznane w Konkursie zostaną przesłane pocztą na podane przez uczestników Konkursu adresy.
6.    Zwycięzcy, którzy otrzymają zaproszenia na Galę rozdania nagród Paszporty Polityki 2012 są zobowiązani do potwierdzenia swojej obecności na Gali w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości o wygranej. Organizator nie pokrywa ewentualnych kosztów przejazdu i noclegu.

§10

1.    Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

§11

1.    Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w kwotach pieniężnych.
2.    Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

REKLAMACJE

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej do dnia 20.01.2013 r. na adres: POLITYKA Spółdzielnia Pracy, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 6 z dopiskiem "Reklamacja – Głosowanie Paszporty Polityki"
2.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, adres e-mail, oraz dokładny opis powodu reklamacji.
3.    Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie w ciągu 14 dni od jej otrzymania i powiadomi reklamującego e-mailem lub w formie listownej na adres wskazany w reklamacji.
4.    Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§13

1.    Przez wysłanie formularza konkursowego Uczestnicy potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zgodę na przestrzeganie jego zasad.

2.    Regulamin jest do wglądu w siedzibie POLITYKI Spółdzielni Pracy, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 6, oraz na stronie www.polityka.pl.

§14

PRAWA AUTORSKIE

Zamieszczenie uzasadnienia jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika niniejszego konkursu iż przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne w stosunku do nadesłanych materiałów mających charakter utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie niezbędnym dla publikacji, oraz wyrażeniem zgody na publikację przez osoby trzecie. Uczestnik oświadcza również, że materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą naruszały przepisów prawa, ani jakichkolwiek prawem chronionych dóbr osób trzecich.

§15

ZGODY

1.    Biorąc udział w Plebiscycie i Konkursie uczestnicy wyrażają nieodpłatnie zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania uczestnika, a także treści uzasadnienia, w przypadku gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zgoda na publikację dotyczy zarówno stron internetowych www.polityka.pl, jak i wydania papierowego tygodnika „Polityka”.
2.    Uczestnicy Plebiscytu i Konkursu, podając swoje dane osobowe  wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez POLITYKĘ, jako administratorów danych, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez POLITYKĘ działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez POLITYKĘ, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
3.    Uczestnicy Plebiscytu i Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adresy: POLITYKA Spółdzielnia Pracy, Warszawa 02-309  przy ul. Słupecka  6.
4.    Uczestnicy podają dane osobowe na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem przekazania Nagrody.

§16

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji elektronicznej spowodowane pominięciem, przerwą, usunięciem, wadą lub opóźnieniem operacji albo transmisji, a także za techniczne, sieciowe, telefoniczne, elektroniczne, komputerowe, sprzętowe lub programowe usterki albo ograniczenia, o jakimkolwiek charakterze. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedokładną transmisję albo brak wyświetlania materiałów Plebiscytu i/lub Konkursu wskutek problemów technicznych lub przeciążenia Internetu albo strony internetowej, bądź też kombinacji tych czynników. W przypadku niefunkcjonowania internetowej części Plebiscytu i/lub Konkursu w zaplanowany sposób z dowolnej przyczyny, m.in. wskutek zawirusowania, usterek, błędów, manipulacji, ingerencji, oszustwa, problemów technicznych albo innych przyczyn pogarszających lub wpływających na organizację, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność albo prawidłowe prowadzenie Plebiscytu i/lub Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia Plebiscytu i/lub Konkursu, według własnego uznania.

§17

ZMIANY W REGULAMINIE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu, w szczególności w przypadku zauważenia istotnych wad prawnych regulaminu lub wad uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu w sposób prawidłowy.

§18

Nagrody o wartości nieprzekraczającej 760,00 zł są zwolnione z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PDOF z dnia 26/07/1991r.

§19

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami.

§20

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu i Konkursu.

Reklama

Czytaj także

null
Nauka

Za dużo leków, diagnoz depresji, autyzmu i ADHD? Wielki spór w psychiatrii

Narasta sprzeciw wobec tradycyjnej psychiatrii. Zamiast u lekarzy pomocy szukamy w aplikacjach i poradnikach. Dwie książki próbują uporządkować ten chaos. Z różnym skutkiem.

Paweł Walewski
12.04.2024
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną