Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Regulamin przyznawania stypendiów

Stypendia naukowe (zwane dalej Stypendiami) „Fundacji Tygodnika POLITYKA” przyznawane są w ramach akcji „Zostańcie z nami”, prowadzonej pod patronatem redakcji tygodnika POLITYKA i POLITYKI Sp. z o.o. S.K.A. (dawniej POLITYKI Spółdzielni Pracy).

§1

1. Fundacja gromadzi środki tworzące fundusz stypendialny z wpłat:
– przedsiębiorców
– osób prywatnych
– innych fundatorów.

2. Wszelkie wpłaty na fundusz stypendialny gromadzone są na wyodrębnionym na ten cel rachunku bankowym „Fundacji Tygodnika POLITYKA”.

§2

1. Stypendia przyznawane są raz do roku zgodnie z procedurą określoną w niniejszych Zasadach.
2. Stypendia wypłacane są jednorazowo lub w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.

§3

1. Kwota przyznawanego w danym roku kalendarzowym Stypendium uchwalana jest przez Zarząd „Fundacji Tygodnika POLITYKA”, zwaną dalej „Fundacją”.
2. Maksymalna wysokość jednego Stypendium nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł.
3. Liczba stypendiów przyznawanych w danym roku kalendarzowym uchwalana jest przez Zarząd Fundacji z uwzględnieniem kwoty zgromadzonych środków.
4. Maksymalna liczba Stypendiów w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć liczby 10.

§4

Stypendium można uzyskać tylko jeden raz.

§5

1. Stypendia przyznawane są w procedurze konkursowej osobom, które mają wybitne osiągnięcia w działalności naukowej w dziedzinach i dyscyplinach, w których zgodnie z odrębnymi przepisami nadawane są stopnie naukowe i kontynuują swoją działalność naukowo-badawczą.


2. O przyznanie stypendium ubiegać się mogą:
a) pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach publicznych lub niepublicznych działających na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), pracownicy PAN i innych jednostek naukowo-badawczych .
b) uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych, utworzonych i prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§6

Warunkiem ubiegania się o Stypendium jest złożenie wniosku, zawierającego w szczególności:
– imię i nazwisko oraz datę urodzenia wnioskodawcy
– adres korespondencyjny/zamieszkania
– obecny status zawodowy i naukowy
– syntetyczną charakterystykę osiągnięcia naukowego i/lub wdrożenia projektu mającego istotne znaczenie dla rozwoju dziedziny lub dyscypliny nauki
– wskazanie co najmniej trzech pracowników naukowych, mogących udzielić rekomendacji odnośnie do osiągnięć i uzdolnień naukowych kandydata (w tym przynajmniej jednej osoby posiadającej tytuł naukowy profesora).

§7

1. Laureatów konkursu wyłania się w procedurze dwuetapowej.
2. Laureatów w pierwszym i drugim etapie wyłania powołana dla tego etapu Kapituła.
3. W skład Kapituły I etapu wchodzą:

a) Redaktor naczelny tygodnika POLITYKA lub wskazany przez niego Członek Zarządu Fundacji.
b) Przedstawiciele środowiska naukowego legitymujący się wybitnym dorobkiem w dziedzinach, w których wnioskodawcy wskazali swoje osiągnięcia, w takiej liczbie, aby każdą zgłoszoną dziedzinę reprezentował jeden pracownik naukowy. Ponadto w skład Kapituły I stopnia wchodzą osoby kompetentne z kręgu publicystów i krytyków POLITYKI.
c) Przedstawiciele fundatorów Stypendiów, w liczbie nie większej niż liczba fundatorów, z głosem doradczym.

4. Członkowie Kapituły I etapu wybierają spośród siebie przewodniczącego.
5. W skład Kapituły II etapu wchodzi co najmniej 5 osób, w tym:

a) Redaktor naczelny tygodnika POLITYKA lub wskazany przez niego członek Zarządu Fundacji
b) Przewodniczący Kapituły I etapu
c) osobistości ze świata kultury, sztuki, polityki, biznesu i mediów zaproszone do Kapituły przez tygodnik POLITYKA.

§8

1. Członków Kapituły I etapu wymienionych w §7 pkt. 3 b) powołuje Zarząd Fundacji.
2. Członków Kapituły II etapu, o których mowa w §7 ust. 5 lit. c) wyłania Redaktor naczelny tygodnika POLITYKA wraz z Zarządem Fundacji.
3. Pracom Kapituły II etapu przewodniczy Redaktor naczelny tygodnika POLITYKA lub wskazany przez niego członek Zarządu Fundacji.

§9

Przewodniczący Kapituły I i II stopnia zwołują jej posiedzenia oraz kierują jej pracami.

§10

1. Zgłaszanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium odbywa się w terminie od dnia ogłoszenia kolejnej edycji akcji na łamach tygodnika POLITYKA do dnia wyznaczonego przez Fundację w ramach danej edycji, nie później jednak, niż do 30 czerwca danego roku.
2. Wnioski składane są na piśmie – osobiście w siedzibie Fundacji albo drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Fundację.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy fundatora stypendiów, chyba że jest nim szkoła wyższa, PAN lub instytut naukowo-badawczy.

§11

I etap wyłaniania laureatów konkursu składa się z dwóch faz.

I Etap: Faza pierwsza

1. Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie Kapituły I etapu do dnia 10 lipca danego roku.
2. Osoby wchodzące w skład Kapituły I etapu oceniają wnioski kandydatów ubiegających się o stypendia, mających wybitne osiągnięcia w działalności naukowej. Wszystkie prace z danej dziedziny nauki ocenia jeden członek Kapituły I etapu.
3. Każdy członek Kapituły dokonujący oceny wniosków może zasięgnąć opinii osób udzielających rekomendacji kandydatowi, zaś Fundacja ułatwia nawiązywanie kontaktów referencyjnych.
4. Każdy oceniający kandydatów członek Kapituły rekomenduje najlepszych kandydatów z ocenianej przez siebie dziedziny oraz przedstawia na piśmie swoją ocenę i jej uzasadnienie do dnia 10 września.
5. Każdy członek Kapituły może zarekomendować do II etapu więcej niż jednego kandydata w ocenianej przez siebie dziedzinie.

I Etap: Faza druga

1. Przewodniczący Kapituły I etapu zwołuje drugie jej posiedzenie w terminie do 15 września danego roku. Podczas posiedzenia każdy z oceniających wnioski członków Kapituły przedstawia kandydatów do II etapu oraz prezentuje swoją ocenę i jej uzasadnienie, uwzględniając dotychczasowe dokonania, a zwłaszcza wskazanie przez kandydata osiągnięcia naukowego.
2. Decyzje Kapituły I etapu w sprawie skierowania kandydata do II etapu podejmowane są w drodze głosowania. Głosowanie Kapituły jest tajne, a głosy poszczególnych członków są równe.
3. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania zawierających nazwiska wszystkich kandydatów zarekomendowanych w pierwszym etapie.
4. Do etapu drugiego przechodzi liczba kandydatów, ustalana corocznie przez Kapitułę I etapu.

Etap drugi

1. Przewodniczący Kapituły II etapu zwołuje jej posiedzenie w terminie do dnia 30 września.
2. Decyzje Kapituły II etapu w sprawie przyznania stypendiów podejmowane są w drodze głosowania.
3. Głosowanie Kapituły jest tajne, a głosy poszczególnych członków są równe.
4. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania zawierających nazwiska wszystkich kandydatów wyłonionych przez Kapitułę I stopnia.
5. Głosujący skreśla taką liczbę kandydatów, aby na karcie do głosowania pozostało nie więcej nazwisk niż liczba przewidzianych do przyznania w danym roku stypendiów.

§12

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i nazwisk stypendystów, którzy otrzymują stypendia, następuje do 15 listopada danego roku.

§13

Tygodnik POLITYKA publikuje nazwiska osób, które uzyskały Stypendium.

Reklama
Reklama