Rynek

Obligacje bez granic

materiały prasowe
Nowy fundusz z rodziny PKO TFI chce pokazać, że na obligacjach można zarobić więcej, jeśli wybiera się te właściwe. Do końca lutego potrwają zapisy na certyfikaty PKO Strategii Obligacyjnych – fiz.

Każdy, kto pomnaża swoje oszczędności w funduszach, wie, jak ważne jest podzielenie swoich pieniędzy pomiędzy różne formy inwestowania. Jedną z nich są obligacje, należące do grona bezpieczniejszych sposobów lokowania pieniędzy. Z jednej strony nie są one w stanie przynosić zysku porównywalnego z akcjami, gdy giełdowe indeksy szybko rosną. Równocześnie jednak obligacje okazują się znacznie bezpieczniejsze od akcji i pomagają ochronić oszczędności w przypadku gwałtownych spadków na rynkach. Zwłaszcza początkujący inwestorzy sądzą, że obligacje to po prostu bezpieczniejszy dodatek do akcji. Jednak w rzeczywistości także rynek obligacji jest dziś bardzo zróżnicowany. Nawet jeśli na obligacjach nie można ani zarobić, ani stracić tak dużo jak w krótkim czasie na akcjach, istnieją sposoby na zwiększenie możliwości zysku. Właśnie dzięki ich wykorzystaniu zaufanie klientów chce zdobyć nowy fundusz inwestycyjny, oferowany przez PKO TFI.

Od 10 do 28 lutego br. potrwają zapisy na certyfikaty inwestycyjne PKO Strategii Obligacyjnych – funduszu inwestycyjnego zamkniętego (fiz). To pierwsza oferta publiczna tego nowotworzonego funduszu, który jest dostępny dla wszystkich klientów, gotowych powierzyć mu przynajmniej 10 tys. zł. Słowo „zamknięty” w nazwie funduszu nie oznacza, że tylko osoby zaproszone przez Towarzystwo mogą nabyć certyfikaty inwestycyjne. Chodzi po prostu o charakter funduszu, który emituje certyfikaty wyłącznie w okresach subskrypcji. PKO Strategii Obligacyjnych – fiz to nowatorski w Polsce produkt, którego twórcy chcą pokazać, że na obligacjach można zarabiać, bez względu na sytuację rynkową. Trzeba po prostu zastosować aktywną strategię inwestowania. Na czym ona będzie polegać?

PKO Strategii Obligacyjnych - fiz nie zamierza ograniczać się do konkretnych rodzajów obligacji emitowanych tylko przez rządy, samorządy czy firmy. Znajdziemy w nim zarówno instrumenty skarbowe, jak i korporacyjne, czyli fundusz będzie pożyczał pieniądze zarówno państwom, jak i przedsiębiorstwom. Co więcej, PKO Strategii Obligacyjnych - fiz zamierza inwestować praktycznie na całym świecie, zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Taka dynamiczna strategia ma przynieść rezultaty lepsze niż te osiągane przez klasyczne fundusze obligacji, które w ostatnim czasie zapewniały swoim klientom bardzo ograniczone zyski. PKO Strategii Obligacyjnych - fiz planuje kupować obligacje skarbowe zarówno najbogatszych krajów ze Stanami Zjednoczonymi czy Niemcami na czele, jak i wyżej oprocentowane instrumenty polskie albo z rynków wschodzących całego świata. Jednak więcej środków zostanie przeznaczonych na obligacje korporacyjne, czyli emitowane przez firmy. To one bowiem są dziś korzystniej oprocentowane i to dzięki nim można zwiększyć zyski. Zarządzający funduszem PKO Strategii Obligacyjnych - fiz planują wybierać papiery, które z jednej strony wypłacają inwestorom wyższe premie, ale równocześnie mają opinie bezpiecznych. Dziś wiele firm na całym świecie, także tych dużych pożycza pieniądze na swój rozwój właśnie poprzez emisję obligacji.

Funduszy stawiających na obligacje korporacyjne w Polsce nie brakuje, jednak koncentrują się one na naszym niewielkim rynku Catalyst lub na rynku pozagiełdowym. Jakkolwiek rozwija się on szybko i jest ciekawym miejscem dla drobnych inwestorów, obroty na nim są zbyt małe, aby można było płynnie sprzedawać i kupować obligacje o znacznej wartości. To dlatego PKO Strategii Obligacyjnych - fiz zamierza skupić się na znacznie większych i płynniejszych rynkach zagranicznych. Co ciekawe, ten nowy fundusz chce być obecny zarówno w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, jak i w gospodarkach wschodzących, przykładowo rosyjskiej, brazylijskiej.

Wszystko po to, żeby wybierać najlepsze możliwości zarabiania pieniędzy dla swoich klientów. – Sądzimy, że klasyczne fundusze obligacji w tym roku nie będą zbyt atrakcyjne. Stopy procentowe zaczną powoli iść do góry, a to będzie oznaczało spadek cen obligacji skarbowych – mówi Piotr Nowak, zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych w PKO TFI. Wskazuje on, że właśnie nowy PKO Strategii Obligacyjnych - fiz może okazać się ciekawym rozwiązaniem dla tych klientów, którzy nie chcą w swoim portfelu rezygnować z obligacji, ale równocześnie oczekują wyższych zysków.

Czy jednak takie aktywne inwestowanie, jakie planuje PKO Strategii Obligacyjnych - fiz, nie zwiększa ryzyka? Będzie to wciąż fundusz stosunkowo bezpieczny, chociaż na pewno nieco bardziej ryzykowny niż fundusze inwestujące tylko w papiery skarbowe najważniejszych gospodarek. Jednak doświadczenie zespołu PKO TFI powinny być najważniejszym argumentem, przemawiającym za bezpieczeństwem tego nowego funduszu. Nawet jeśli zamierza on kupować obligacje emitowane przez firmy na rynkach wschodzących, będzie wybierać wyłącznie renomowane koncerny, uważane za stabilne i dobrze zarządzane.

Minimalna wpłata do nowego funduszu została ustalona na poziomie 10 tys. zł. Oznacza to, że jest on dostępny dla osób nieco zamożniejszych, ale nie jest ograniczony tylko do grona najbogatszych klientów. Warto pamiętać, co w praktyce oznacza fakt, że PKO Strategii Obligacyjnych - fiz należy do grona funduszy zamkniętych. Aby bezpośrednio nabyć jego certyfikaty inwestycyjne, trzeba do końca lutego wziąć udział w ofercie publicznej certyfikatów serii A funduszu.

Certyfikaty inwestycyjne funduszu, inaczej niż jednostki uczestnictwa funduszy otwartych, będą wyceniane co do zasady nie rzadziej niż raz na kwartał, a nie codziennie. W określonych z góry okresach, również raz na kwartał, fundusz będzie wykupywał certyfikaty inwestycyjne od tych klientów, którzy postanowią wycofać swoje środki z PKO Strategii Obligacyjnych – fiz. Certyfikaty wkrótce po jego uruchomieniu mają również być notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie będzie można nimi handlować. Oznacza to, że chociaż fundusz ma wykupywać certyfikaty tylko raz na kwartał, również między tymi okresami będzie można je sprzedawać. Tak samo osoby zainteresowane nabyciem certyfikatów PKO Strategii Obligacyjnych – fiz nie będą musiały czekać na moment oferty publicznej certyfikatów, lecz będą mogły kupić je na giełdzie.

Kto powinien zwrócić szczególną uwagę na PKO Strategii Obligacyjnych - fiz? Na pewno osoby uważające się za nieco bardziej doświadczonych inwestorów, które chcą połączyć bezpieczeństwo z możliwością osiągnięcia wyższych zysków. PKO Strategii Obligacyjnych - fiz nadaje się idealnie jako element dywersyfikacji portfela, czyli po prostu podzielenia go na kilka części. Środki trzymane dotąd w klasycznych funduszach obligacji warto przesunąć właśnie do PKO Strategii Obligacyjnych - fiz, zwłaszcza gdy planuje się inwestycje długoterminowe, przynajmniej trzyletnie. W takim okresie nowy fundusz powinien w pełni rozwinąć swoje skrzydła.

***

Obligacje korporacyjne, czyli pożyczanie firmom

PKO Strategii Obligacyjnych - fiz zamierza inwestować znaczną część swoich środków w instrumenty korporacyjne, czyli papiery emitowane przez firmy, które w ten sposób pożyczają pieniądze na swój rozwój. Dlaczego wybierają waśnie taką metodę? Okazuj się ona prosta i korzystna dla obecnych udziałowców, którzy nie muszą obawiać się zmniejszenia swojego wpływu na zarządzanie firmą. Emisja obligacji nie zmienia bowiem struktury właścicielskiej, czyli akcjonariatu. Przedsiębiorstwo sprzedając obligacje nie zyskuje nowych udziałowców, inaczej niż w przypadku emisji akcji.

Z drugiej strony obligacje korporacyjne okazują się atrakcyjne dla inwestorów, bo z reguły są lepiej oprocentowane niż obligacje skarbowe. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku obligacji korporacyjnych ryzyko jest nieco większe, bo w przypadku ewentualnej upadłości inwestorzy będący posiadaczami obligacji mogą ponieść straty. Takie sytuacje są jednak rzadkie, zwłaszcza gdy inwestor kupuje obligacje korporacyjne emitowane przez znane, stabilne koncerny, cieszące się dobrym ratingiem, czyli wysoką oceną wystawianą przez agencje ratingowe.

Obligacje korporacyjne, tak jak skarbowe, mają z góry ustalony termin zapadalności, to znaczy moment, gdy emitent je z powrotem wykupi. Jednak te papiery, podobnie jak akcje, są najczęściej notowane na giełdach, więc można je sprzedać wcześniej, nie czekając do terminu zapadalności. Ta samo istnieje możliwość kupowania obligacji korporacyjnej na parkiecie w dowolnym momencie, a nie tylko w okresie subskrypcji W Polsce od 2009 r., w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, istnieje rynek o nazwie Catalyst, na którym można handlować obligacjami skarbowymi, komunalnymi i właśnie korporacyjnymi, choć należy pamiętać, że jego płynność jest ograniczona.

***

NOTA PRAWNA

PKO TFI S.A. informuje, że niniejszy materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

PKO Strategii Obligacyjnych – fiz („Fundusz”) nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszu („Certyfikaty”) należy szczegółowo zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego Certyfikatów serii A-D Funduszu. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, w tym czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Certyfikaty Funduszu danej emisji, znajduje się w prospekcie emisyjnym Certyfikatów serii A-D Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem.

Prospekt emisyjny Certyfikatów Funduszu, informacje dotyczące opłaty za wydanie Certyfikatów oraz lista Punktów Obsługi Klientów, w których będą przyjmowane zapisy i wpłaty w związku z ofertą publiczną Certyfikatów serii A Funduszu, będą udostępnione do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci internet pod adresem PKO TFI S.A.: www.pkotfi.pl, pod adresem Oferującego - Domu Maklerskiego PKO BP S.A. - www.dm.pkobp.pl oraz adresami innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego. Prospekt emisyjny Certyfikatów Funduszu będzie również udostępniony do wglądu w postaci drukowanej w siedzibie PKO TFI S.A. (Warszawa, ul. Puławska 15).
Fundusz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej www.pkotfi.pl.

Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI S.A.
PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

PKO TFI S.A. - spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384, kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości 18.000.000

Polityka 7.2014 (2945) z dnia 11.02.2014; Akcja partnerska; s. 48
Więcej na ten temat
Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czytaj także

Społeczeństwo

Kryzys diagnostyki prenatalnej. „Po co pani teraz te wyniki?”

Zgodnie z wiedzą medyczną jest tylko jedno wskazanie do przeprowadzenia badań prenatalnych, czyli tzw. żywa ciąża. W Polsce dotąd nieuznawane.

Agata Szczerbiak
20.06.2021
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną