Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 24,99 zł!

Subskrybuj
Rynek

Globalne inwestycje

materiały prasowe
Nowy fundusz PKO TFI otwiera przed klientem dosłownie nieograniczone możliwości inwestowania. A do tego chce płacić dywidendy – zupełnie jak spółka posiadaczom swoich akcji.
materiały prasowe

Żyjemy w ciekawych, ale i niepewnych czasach – zarówno politycznie, jak i gospodarczo. Jak w takich warunkach dobrze inwestować swoje oszczędności? Nie ma dziś jednego, idealnego rynku ani jednej branży, która na pewno da w najbliższym czasie ogromne zyski. Gospodarka światowa, jako całość, ma się nieźle, ale już sytuacja w poszczególnych krajach jest bardzo różna. Przed nami wielkie zmiany, bo Stany Zjednoczone deklarują koniec polityki wyjątkowo niskich stóp procentowych. Cały świat czeka na podwyżki amerykańskich stóp, tak naprawdę nie wiedząc, co one ze sobą przyniosą. Obawa miesza się ze zrozumieniem, że lekarstwo użyte do zwalczenia groźnego kryzysu trzeba w końcu odstawić, bo samo może spowodować kolejną chorobę.

Równocześnie na naszym kontynencie Europejski Bank Centralny wciąż prowadzi bardzo luźną politykę pieniężną, próbując - z umiarkowanym na razie skutkiem - pobudzić wzrost gospodarczy w strefie euro. Do tego Chiny i inne rynki wschodzące, mające być motorem światowego rozwoju zamiast dawnych potęg, niespodziewanie wpadły w kłopoty. Nadal jednak nie wiemy, czy to tylko przejściowe spowolnienie, czy też poważniejsze problemy.

Bogactwo w różnorodności

W takich warunkach rada dla osób szukających dobrych inwestycji może być tylko jedna – dywersyfikacja, czyli inwestowanie w różne aktywa z bardzo różnych części świata. PKO TFI przygotowało nowy produkt, który może okazać się bardzo użyteczny właśnie w tych niepewnych czasach. Do 6 grudnia trwają zapisy na certyfikaty inwestycyjne zupełnie nowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o nazwie PKO Globalnego Dochodu - fiz. Jest to fundusz publiczny, a zatem dostępny dla każdego, a niewyłącznie dla wybranych klientów. Trzeba tylko zainwestować w certyfikaty inwestycyjne tego funduszu przynajmniej 10 tys. zł.

PKO Globalnego Dochodu - fiz nie jest zwykłym funduszem, którego zarządzający kupują akcje czy obligacje. Należy on bowiem do kategorii funduszu funduszy, a to oznacza, że tak naprawdę inwestuje w tytuły uczestnictwa innych funduszy. Jak sama nazwa wskazuje, PKO Globalnego Dochodu - fiz wychodzi poza polski rynek na cały świat.

Za powierzone przez klientów pieniądze zarządzający będą kupować jednostki funduszy działających na całym świecie. Dzięki tej strategii, poprzez PKO Globalnego Dochodu - fiz będzie można uzyskać dostęp do praktycznie wszystkich rynków na świecie. Co ważne, osoby zarządzające PKO Globalnego Dochodu - fiz zachowają pełną dowolność w wyborze dostawców funduszy.

Fundusze, w które zainwestuje PKO Globalnego Dochodu - fiz nie znają tak naprawdę żadnych granic, poza jedną - koncentrują się na aktywach przynoszących dochód w różnych warunkach rynkowych. Fachowo nazywane są funduszami Multi Asset Income. Nie koncentrują się na jednym typie aktywów. Swoje środki dzielą między akcje, obligacje rządowe czy obligacje korporacyjne, ale inwestują także na rynkach nieruchomości czy surowców. Dzięki temu są w stanie wybierać te klasy aktywów i regiony, które są najbardziej atrakcyjne w danej sytuacji rynkowej.

Jeśli bowiem drżymy o kondycję światowej gospodarki, trzeba pamiętać, że i w takiej sytuacji są aktywa, na których można w danym czasie dobrze zarobić. Trzeba tylko mieć możliwość aktywnej alokacji aktywów i możliwość połączenia bardziej tradycyjnych i bardziej alternatywnych źródeł przychodu, a to właśnie może umożliwić polskim klientom PKO Globalnego Dochodu - fiz. Dzięki niemu otworzą się drzwi do różnych obszarów inwestycyjnych, normalnie niedostępnych z perspektywy inwestycji bezpośrednich dla polskich inwestorów detalicznych inwestujących na naszej giełdzie.

Jednak nie tylko tak szeroki zakres inwestycji, zarówno geograficzny, jak i tematyczny, wyróżnia ten fundusz. PKO Globalnego Dochodu - fiz planuje bowiem wypłacać co pół roku „dywidendę” uzależnioną od poziomu dochodu osiągniętego przez Fundusz klientom posiadającym certyfikaty inwestycyjne. Osoby zaznajomione z różnymi inwestycjami dywidendę kojarzą raczej z akcjami spółek notowanych na giełdzie. Niektóre firmy dzielą się częścią zysku ze swoimi akcjonariuszami, zachęcając ich w ten sposób do długofalowego inwestowania.

W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych najczęściej jest inaczej. Aby spieniężyć zyski, trzeba po prostu sprzedać swoje certyfikaty inwestycyjne. Jednak niektórzy chcieliby nie kończyć zbyt szybko inwestycji w fundusz, który stabilnie rośnie, ale równocześnie pragną regularnie czuć efekty na swoim koncie. To dlatego PKO Globalnego Dochodu - fiz planuje zastosować mechanizm dywidendy, analogiczny do tego z inwestycji w akcje.

Jak ma on działać? – Fundusz dwa razy w roku będzie publikował swoje sprawozdania finansowe. Jeśli osiągnie zysk, zdecyduje wówczas o kwocie dywidendy, jaką wypłaci swoim klientom. z tej możliwości skorzystają ci, którzy konkretnego dnia będą posiadaczami certyfikatów uczestnictwa Funduszu – mówi Piotr Żochowski, prezes zarządu PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. To tak naprawdę realizacja sugestii wielu inwestorów, którzy zwracali uwagę, że taka dywidenda, będąca odpowiednikiem odsetek z lokaty, zachęciłaby ich do bardziej długofalowych inwestycji.

Kursy niestraszne

Niektórzy klienci mogą mieć wątpliwości co do kwestii rozliczeń walutowych. PKO Globalnego Dochodu - fiz będzie bowiem zbierał środki w naszej narodowej walucie, ale pole jego inwestowania to przecież cały świat. Jednostki innych funduszy będzie zatem kupował w dolarach, euro czy funtach brytyjskich. Jednak zarządzający PKO Globalnego Dochodu - fiz zapewniają, że ryzyko walutowe będzie ograniczone, bo fundusz zostanie zabezpieczony przez zmianami kursu złotego do innych walut w których będzie inwestował. Skrót "fiz", dodawany do nazwy tego produktu, oznacza, że mamy do czynienia z funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Ta nazwa często jest mylnie rozumiana jako sugerująca, że produkt dostępny jest tylko dla wybranych. W rzeczywistości zamknięty charakter oznacza zupełnie co innego, a z atutów PKO Globalnego Dochodu - fiz będzie mógł skorzystać każdy, bo to fundusz publiczny.

Fundusze inwestycyjne zamknięte, inaczej niż otwarte, są przeznaczone dla klientów, którzy mogą chwilę poczekać ze sprzedażą swoich certyfikatów. Wartość certyfikatów inwestycyjnych w przypadku PKO Globalnego Dochodu- fiz będzie bowiem wyliczana nie codziennie, ale raz na kwartał. Wówczas także fundusz będzie wykupywał swoje certyfikaty inwestycyjne od inwestorów, którzy chcą spieniężyć swoje inwestycje. Dzięki takiej strategii fundusz zamknięty może więcej środków przeznaczać na inwestycje mające przynieść zysk. Tymczasem fundusze otwarte potrzebują większej poduszki płynnościowej, czyli niezainwestowanych pieniędzy, bo klienci mogą codziennie przyjść z żądaniem wypłaty środków.

Jednak zamknięta konstrukcja nie oznacza wcale, że zaledwie raz na kwartał istnieje możliwość sprzedaży swoich certyfikatów. Będzie to można zrobić każdego dnia roboczego, ale poprzez giełdę, gdzie notowane są różne fundusze. Wkrótce dołączy do nich także PKO Globalnego Dochodu - fiz.

Często słyszymy formułę, że inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem. Tak jest oczywiście również w przypadku tego produktu. Jednak dzięki swojej konstrukcji stara się on to ryzyko ograniczyć. Kluczem do stabilnego wzrostu jest właśnie wspomniana dywersyfikacja, która nie uzależnia nas ani od jednej klasy aktywów, ani od jednego regionu. PKO Globalnego Dochodu - fiz jest przede wszystkim dla tych, którym nie wystarcza wciąż stosunkowo skromny polski rynek i wierzą, że świat, chociaż niewolny od zagrożeń i pułapek, wciąż oferuje możliwości wzbogacenia się. Osoby zarządzające PKO Globalnego Dochodu - fiz będą miały właśnie za zadanie znaleźć te możliwości i na nich zarobić - dla swoich klientów.

***

Fundusze Multi Asset Income - w co inwestują?

(Na przykładzie JP Morgan Investment Funds):

Akcje globalne

Akcje europejskie

Akcje rynków wschodzących

Akcje uprzywilejowane

Obligacje rynków wschodzących

Obligacje wysokodochodowe

Obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym

Fundusze nieruchomości wypłacające dywidendy

***

Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne PKO Globalnego Dochodu - fiz należy szczegółowo zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A-D PKO Globalnego Dochodu - fiz („Certyfikaty”). Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, w tym czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Certyfikaty danej emisji, znajduje się w prospekcie emisyjnym Certyfikatów, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarzadzania wartości Certyfikatu może polegać dużej zmienności. Prospekt emisyjny Certyfikatów, informacje dotyczące opłaty za wydanie Certyfikatów oraz lista Punktów Obsługi Klientów, w których są przyjmowane zapisy i wpłaty w związku z ofertą publiczną Certyfikatów, są udostępnione do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci internet pod adresem Towarzystwa: www.pkotfi.pl, pod adresem Oferującego: www.dm.pkobp.pl oraz pod adresami innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego wskazanych w liście Punktów Obsługi Klientów udostępnionej do publicznej wiadomości w sieci internet pod adresem Towarzystwa: www.pkotfi.pl, pod adresem Oferującego: www.dm.pkobp.pl. Prospekt emisyjny Certyfikatów będzie również udostępniony do wglądu w postaci drukowanej w siedzibie Towarzystwa (ul. Chłodna 52, Warszawa). PKO Globalnego Dochodu - fiz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Na żądanie uczestnika PKO Globalnego Dochodu - fiz udostępnia roczne lub półroczne sprawozdania finansowe.

PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Polityka 47.2015 (3036) z dnia 17.11.2015; Akcja partnerska; s. 46
Reklama

Czytaj także

null
Historia

Mieli rusyfikować, a się spolonizowali. Rosyjscy kolonizatorzy na Mazowszu

W XIX w. car sprowadził na Mazowsze rosyjskich kolonistów. Mieli krzewić rodzimą kulturę i zruszczać okoliczną ludność. Zamiast tego Rosjanie sami się spolonizowali.

Violetta Wiernicka
21.05.2024
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną