Archiwum Polityki

Nie krzywdzić, nie upokarzać

Oświadczenie Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej w sprawie obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych przez dyrektorów szkół niepublicznych.

Włączenie dyrektorów szkół niepublicznych do kategorii osób pełniących funkcje publiczne – zgodnie z nową ustawą lustracyjną – świadczy o uznaniu ich za ludzi mających spełniać szczególne standardy moralne. Korzystając z tego, wyrażamy nasze moralne wątpliwości co do kształtu tej ustawy i uznajemy wszystkie przypadki obywatelskiego nieposłuszeństwa, polegające na odmowie podpisywania oświadczeń lustracyjnych przez dyrektorów szkół niepublicznych, za etycznie uzasadnione, jeżeli ich niezłożenie jest protestem przeciw złemu prawu.

Obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych przez dyrektorów szkół niepublicznych uważamy za upokarzający oraz naruszający ich konstytucyjnie gwarantowaną wolność i godność, a także niezgodny z konstytucyjną zasadą domniemania niewinności.

Nowa ustawa lustracyjna może także skrzywdzić wielu niewinnych ludzi, oskarżonych o złożenie fałszywych oświadczeń i napiętnowanych do końca życia bez względu na wyroki sądów w procedurze odwoławczej.

Zarazem oświadczamy, że nasze stanowisko nie służy ochronie tych, którzy dopuścili się niegodziwości w czasach PRL. Przypominamy jednak, że to na państwie ciąży obowiązek wskazania ludzi, którzy łamali prawo i działali na szkodę innych, oraz że państwo może te cele realizować bez upokarzania i krzywdzenia swych obywateli.

Walne Zebranie Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

Polityka 13.2007 (2598) z dnia 31.03.2007; Do i od Redakcji; s. 103
Reklama