Pomocnik Historyczny

Trzeci Rzym/Chrystus Narodów

Filoteusz (XVI w.) Filoteusz (XVI w.) AN
Alegoria Moskwy jako Trzeciego Rzymu, 2011 r.AN Alegoria Moskwy jako Trzeciego Rzymu, 2011 r.

Ideę Rosji jako Trzeciego Rzymu pierwszy sformułował mnich Filoteusz, ihumen monasteru pskowskiego, który w latach 20. XVI w. w listach do wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla III sformułował przepowiednię: „Dwa Rzymy upadły, trzeci stoi, a czwartego nie będzie”. Wyznaczała ona Moskwie szczególne miejsce w historii, traktując ją jako kontynuatorkę Rzymu i Bizancjum oraz opiekunkę jedynej prawdziwej wiary – prawosławia.

Politycznego kontekstu narodzinom idei Trzeciego Rzymu dostarczył upadek Konstantynopola w 1453 r., co czyniło Moskwę jedynym niezależnym państwem prawosławnym. Wielkie znaczenie miało również zawarte w 1472 r. małżeństwo Iwana III Srogiego z bratanicą ostatniego cesarza bizantyńskiego Zofią Paleolog oraz przejęcie od Bizancjum cesarskiego herbu z dwugłowym orłem. Proroctwa Filoteusza szybko rozprzestrzeniły się na Rusi i aż do czasów Piotra Wielkiego (XVII/XVIII w.) formułę o Moskwie jako Trzecim Rzymie powtarzano dosłownie podczas każdej kolejnej koronacji na cara.

Równocześnie z proroctwem Filoteusza pojawiły się inne dzieła, w których Moskwa była przedstawiana jako polityczna dziedziczka Bizancjum. W będącej dziełem ruskich mnichów „Opowieści o książętach włodzimierskich” władcy moskiewscy pochodzą w prostej linii od królów babilońskich, którzy przekazali swoje dziedzictwo Bizancjum. Powstały w II poł. XV w. utwór mówi wyraźnie: Oktawian August przed śmiercią podzielił świat między swoich krewnych; jego brat Prus otrzymał tereny między Wisłą a Niemnem. Bezpośrednim potomkiem mitycznego Prusa miał zaś być Ruryk.

Z czasem posłanie Filoteusza nabrało cech ideologii politycznej, na bazie której stworzono wizję Moskwy – sukcesorki dawnych imperiów. W 1547 r. Iwan IV Groźny przybrał tytuł cara, stawiając się tym samym w roli bezpośredniego spadkobiercy rzymskich cezarów.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Mity polsko-rosyjskie; s. 59
Reklama