Nagrody Naukowe

Zapraszamy do 20. edycji Nagród Naukowych!

Promocja / Polityka
Od 1 kwietnia do niedzieli 14 czerwca 2020 r. przyjmujemy zgłoszenia młodych naukowców do jubileuszowej 20. edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Listę 15 finalistów opublikujemy 16 września, a laureatów ogłosimy w październiku.

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promujemy wartościowy wzór kariery na przekór popkulturowym trendom, akcentując intelekt i pracowitość, które niepostrzeżenie stały się walorami drugorzędnymi. Poszukujemy osób, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym. Nie zamykamy listy dokonań: może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Spośród setek kandydatur co roku wyłaniamy 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. W 2020 r. piątka najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”.

Przez 19 lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników „Polityki”, którzy wpłacali na akcję 1%, nasza fundacja wsparła 317 naukowców kwotą ponad 6 mln 500 tys. zł.

***

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go drogą elektroniczną do 14 czerwca 2020 r. na adres: stypendia@polityka.pl

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia. Zgłoszenia podlegają ocenie Kapituły, która bierze pod uwagę relację wieku i dorobku naukowego kandydata, więc nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące w pierwszym etapie.

Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów. Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły.

***

Fundacja Tygodnika „Polityka” i wydawnictwo „Polityka” jako współorganizatorzy programu zastrzegają sobie możliwość zawieszenia konkursu w przypadku wydarzenia „Siły Wyższej”, tj. zdarzenia o charakterze nagłym, przypadkowym lub naturalnym, które nie jest możliwe ani do uniknięcia, ani do przewidzenia, spowodowanego:

1. katastrofalnym działaniem przyrody (np. powódź, ulewny deszcz, pożar, epidemia choroby zakaźnej)
2. aktem władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, ogłoszenie stanu wyjątkowego, ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, ogłoszenie stanu wojennego)
3. zaburzeniami życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, strajki).

Reklama
Reklama