Archiwum Polityki

Parafii nie otwierać

Jednym z symboli październikowego odprężenia w 1956 r. było wypuszczenie z izolacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ocieplenie w stosunkach z Kościołem nie trwało jednak długo. Niecałe dwa lata. Tyle bowiem czasu władze potrzebowały na rekonstrukcję istotnych elementów porządku zachwianego październikowym wstrząsem. Oznaką odzyskania przez system stabilności i sterowności były decyzje podjęte na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR 26 czerwca 1958 r. Postanowiono wówczas o rozpoczęciu „akcji antyklerykalnej”. Decyzje, które wtedy podjęto, zaważyły na całym obrazie epoki gomułkowskiej.

Protokół Nr 203

posiedzenia Biura Politycznego w dn. 26 czerwca 1958 r.

Obecni ttow. [Józef] Cyrankiewicz, [Władysław] Gomułka, [Stefan] Jędrychowski, [Ignacy] Loga-Sowiński, [Jerzy] Morawski, [Edward] Ochab, [Roman] Zambrowski, [Aleksander] Zawadzki. Nieobecny tow. [Adam] Rapacki.

Porządek dzienny: 1. Nominacje w Wojsku Polskim na 22 Lipca i 15-tą rocznicę utworzenia WP. 2. Reorganizacja i obsada personalna Ministerstwa Kultury i Sztuki. 3. Stosunki z Episkopatem. 4. Stanowisko wobec listu ZKJ do KPZR oraz wobec kampanii wokół wyroku węgierskiego. 5. Różne: a) Delegacja parlamentarna do USA. b) Wyjazd grupy młodzieżowej do Jugosławii. c) Delegacja ZboWiD-u do Jugosławii. d) Depesza do tow. Ulbrichta w związku z urodzinami. [...]

Do p. 3 porz.[ądku] dz.[iennego] – Tow. [Jerzy] Sztachelski zreferował niektóre sprawy dot. stosunków między państwem a Kościołem. Ostatnio wzmogła się agresywna działalność episkopatu, szczególnie na odcinku młodzieży. Kler nakreślił sobie szeroki plan działania na najbliższe 9 lat, tj. na okres przygotowań do obchodów Millenium. Niezbędnym jest podjęcie kroków dla przeciwstawienia się szeroko zakrojonej akcji przez kler. W dyskusji zabrali głos towarzysze: Wiesław [Gomułka], Cyrankiewicz, Zambrowski, Morawski, Zawadzki, Jędrychowski. Biuro Polityczne wypowiedziało się, że w akcji antyklerykalnej należy zmobilizować aparat partyjny, organizacje partyjne, aparat państwowy i organizacje społeczne.

Postanowiono:

• W celu postawienia przed organizacjami partyjnymi zadań w zakresie laicyzacji społeczeństwa, stosunków między państwem i Kościołem oraz ofensywy światopoglądowej wewnątrz partii, zostanie opracowany list do egzekutyw Kom.[itetów] Powiatowych i sekretarzy POP, wyjaśniający te zagadnienia.

Polityka 28.2000 (2253) z dnia 08.07.2000; Historia; s. 62
Reklama