„Polityka” prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Prezydent podpisał nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Oto 11 jej najważniejszych założeń

Adrian Grycuk / Wikipedia
Prezes Trybunału Andrzej Rzepliński apelował do prezydenta o jej zawetowanie.

1. Trybunał Konstytucyjny ma się składać z 15 sędziów wybieranych na 9-letnią kadencję.

2. Nieobecność prawidłowo zawiadomionego Prokuratora Generalnego lub jego przedstawiciela na rozprawie może wstrzymać rozpoznanie sprawy. Może to doprowadzić to do paraliżu prac TK.

3. Prezes TK będzie musiał włączyć do orzekania i przydzielić sprawy sędziom, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem, a do dnia wejścia w życie ustawy nie podjęli swoich obowiązków. Chodzi tu o trzech sędziów (Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego i Mariusza Muszyńskiego), którzy 2 grudnia złożyli ślubowanie. Prezes Rzepliński nie dopuścił ich do orzekania.

4. Pełen skład orzekający liczy 11 sędziów, niepełny – 5 lub 3.

5. Prezesa i wiceprezesa Trybunału powołuje prezydent RP spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych na każde stanowisko przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału (wszyscy sędziowie TK). Do tej pory prezesa prezydent wskazywał z dwóch przedstawionych przez Zgromadzenie kandydatów.

6. Sędziów do składu orzekającego Trybunału, w tym przewodniczącego składu i sędziego sprawozdawcę, wyznacza prezes Trybunału spośród wszystkich sędziów Trybunału, według kolejności alfabetycznej, uwzględniając przy tym rodzaje, liczbę oraz kolejność wpływów spraw do Trybunału.

7. Z wnioskiem o zbadanie sprawy w pełnym składzie będzie mógł występować jedynie prezes TK, skład orzekający w danej sprawie albo grupa trzech sędziów. PiS wycofał się z zapisu, aby mieli do tego prawo również prokurator generalny i prezydent.

8. Mechanizm weta. Podczas narady w pełnym składzie co najmniej czterech sędziów może zgłosić sprzeciw wobec rozstrzygnięcia. Wówczas naradę odraczałoby się na trzy miesiące. Na kolejnym posiedzeniu sędziowie, którzy zgłosili sprzeciw, przedstawialiby propozycję rozstrzygnięcia, ale jeśli ponownie czterech sędziów złoży sprzeciw, to znów nastąpi trzymiesięczne odroczenie. Po upływie tego terminu przeprowadza się kolejną naradę i głosowanie.

9. Opublikowane zostaną wyroki Trybunału ogłoszone po 10 marca. Co oznacza, że wyrok z 9 marca, w którym TK uznał częściową niekonstytucyjność poprzedniej przyjętej przez PiS ustawy, nie zostanie opublikowany.

10. PiS wycofał się z pomysłu, by w wyjątkowych sytuacjach orzeczenia zapadały większością 2/3 głosów. Według nowego projektu mają one zapadać zwykłą większością.

11. Sprawy będą rozpatrywane według kolejności wpływu wniosków, ale prezydent może zarządzić wyjątek.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną