Nagrody Historyczne

Regulamin przyznawania Nagród Historycznych POLITYKI 2020

Regulamin przyznawania Nagród Historycznych POLITYKI 2020 Regulamin przyznawania Nagród Historycznych POLITYKI 2020 Dennis Skley / Flickr CC by 2.0
W każdej kategorii (dziale) nagrodami są nagrody pieniężne w wysokości po 10 000 zł brutto dla każdej kategorii (działu). Nagroda za debiut wynosi 8 000 zł brutto.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD HISTORYCZNYCH POLITYKI 2020

I Postanowienia ogólne


§1. Regulamin określa warunki przyznawania Nagród Historycznych tygodnika POLITYKA zwanych dalej „Nagrody Historyczne POLITYKI” lub w skrócie „Nagrody”.
§2. Podmiotem przyznającym Nagrody Historyczne POLITYKI jest POLITYKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. SKA z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 445981, wydawca tygodnika POLITYKA, zwana dalej POLITYKĄ.
§3. Nagrody Historyczne Polityki przyznawane są corocznie za publikacje książkowe o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski (od 1914 roku) opublikowane w języku polskim (w tym także książki autorów zagranicznych przetłumaczone język polski), które w metryce mają rok wydania poprzedzający rok przyznania Nagród. Nagrody nie są przyznawane za książki będące częściami całości lub będącymi wznowieniami.
§4. Zgłoszeń do Nagród Historycznych mogą dokonywać wszystkie wydawnictwa publikujące książki historyczne, w tym również wydziały i wydawnictwa wszystkich uczelni znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, instytucje naukowe, czytelnicy oraz autorzy publikacji.
§5. Nagrody Historyczne POLITYKI przyznawane są w pięciu (5) kategoriach (działach):
1/ w kategorii (dziale) prac naukowych i monografii
2/ w kategorii (dziale) prac popularnonaukowych i publicystyki
3/ w kategorii (dziale) wydawnictw źródłowych;
4/ w kategorii (dziale) pamiętniki, relacje, wspomnienia;
5/ ponadto Jury ma prawo przyznać nagrodę specjalną (na ogół w dziale historiozofii) lub nagrodę za debiut.
§6. W każdej kategorii (dziale) nagrodami są nagrody pieniężne w wysokości po 10.000 zł brutto dla każdej kategorii (działu). Nagroda za debiut wynosi 7.000 zł brutto.
§7. Nagrodę pieniężną otrzymuje autor wyróżnionej publikacji lub autorzy (jeśli praca jest zbiorowa). W przypadku pracy zbiorowej wartość nagrody dzielona jest równomiernie wśród wszystkich autorów wyróżnionej publikacji.
§8. Nagroda pieniężna we wszystkich kategoriach nie jest przyznawana wydawcy książki.
§9. POLITYKA, na łamach tygodnika „Polityka” oraz na stronie www.polityka.pl, przynajmniej raz opublikuje ogłoszenie, w którym poinformuje o możliwości zgłaszania książek i publikacji historycznych do Nagród, poprzez przysłanie listu przewodniego uzasadniającego zgłoszenie wraz z książką/książkami na adres: tygodnik „POLITYKA”, Warszawa 02-309, ul. Słupecka 6 (z dopiskiem: Nagrody Historyczne Polityki).
§10. Nagrody będą przyznane w pierwszej połowie maja, zgłoszenia kandydatur następuje do 04 lutego 2020.
§11. POLITYKA powołała Jury Nagród Historycznych POLITYKI, w skład której wchodzą:

  1. profesor Włodzimierz Borodziej
  2. profesor Wiesław Władyka
  3. dr hab. Bożena Szaynok
  4. profesor Dariusz Stola
  5. dr hab. Marcin Zaremba
  6. redaktor Marian Turski, Przewodniczący Jury

II. Zasady przyznawania Nagród.

§12. Pierwsze posiedzenie Jury odbędzie się w terminie do dnia 15 marca 2020 r. Jury wyłania co najmniej trzy (3) książki w każdej kategorii (dziale), które otrzymują status Książki Nominowanej do Nagród Historycznych POLITYKI.
§13. Drugie i/lub trzecie posiedzenie Jury odbywa się najpóźniej do 15 kwietnia 2020 r. Jury podejmuje decyzję odnośnie laureatów Nagród.
§14. W przypadku oddania takiej samej liczby głosów na kandydata do Nagrody, ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Jury.
§15. Książki Nominowane prezentowane będą na łamach tygodnika Polityka oraz na stronie www.polityka.pl. Nominacje będą ukazywać się najpóźniej na tydzień przed ogłoszeniem laureatów Nagród.
§16. Książki, które otrzymały Nagrody Historyczne POLITYKI, prezentowane będą na łamach tygodnika „Polityka” oraz na stronie www.polityka.pl.
§17. Członkowie Jury dopuszczają możliwość nie przyznania Nagrody w jednej z kategorii, zastrzegając sobie prawo do nagrodzenia dwóch publikacji w innej kategorii.
§18. Jury postanawia, że w danej kategorii Nagród Historycznych POLITYKI laureatem można zostać jedynie dwukrotnie.
§19. Redakcja nie zwraca nadesłanych egzemplarzy.
§20. Regulamin przyznawania Nagród Historycznych POLITYKI dostępny jest w siedzibie POLITYKI.

Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

null
Żyjmy Lepiej

Nie dla psa czekolada. Jak karmić, żeby nasz pupil nie tył i nie chorował

Prof. dr hab. Piotr Ostaszewski o tym, jak powinien jeść pies, żeby nie tył i nie chorował.

Anna Dobrowolska
26.05.2020
Reklama